Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2020 г.

22 май 2020 г.

Външни комуникации

Съобщение във връзка с решението на Федералния конституционен съд на Германия от 5 май 2020 г.

На 5 май 2020 г. ЕЦБ публикува прессъобщение, в което се посочва, че Управителният съвет е отбелязал публикуваното по-рано същия ден решение на Федералния конституционен съд на Германия относно програмата за закупуване на активи на публичния сектор, за което е получил подготвителна информация от управителя на Deutsche Bundesbank и правния отдел на ЕЦБ. Управителният съвет остава твърдо решен да направи всичко необходимо в рамките на своя мандат за постигането на законово определената цел на ЕЦБ да поддържа ценова стабилност.

Пазарни операции

Насоки за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения

На 7 май 2020 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2020/29 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. С тези насоки за изменение се въвеждат мерките за облекчаване на изискванията към обезпеченията, за които Управителният съвет взе решение на 22 април 2020 г. в отговор на пандемията от коронавирус (COVID-19). Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Извънредна оценка на два нови нерегулирани пазара

На 14 май 2020 г. Управителният съвет взе решение да добави нерегулирания Алтернативен пазар с фиксиран доход в Испания и Първия северен пазар в Литва към списъка с приемливите нерегулирани пазари за активи, допустими като обезпечение за операциите на Евросистемата по паричната политика, след положителна оценка на тяхното съответствие с определените в Общата документация критерии. Пълният списък на приемливите нерегулирани пазари е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Разширяване на рамките за допълнителни вземания по кредити като мярка във връзка с пандемията от COVID-19

На 15 май 2020 г. Управителният съвет одобри промени във временните рамки зa допълнителни вземания по кредити на шест национални централни банки (НЦБ) по тяхно искане. Предложените разширения обхващат главно приемането на една нова рамка за допълнителни вземания по кредити и допускане в рамките на нови схеми за гаранции, приети от множество държави като мярка във връзка с пандемията от COVID-19. Успоредно с това са обхванати специфични рамки за контрол на риска, които да посрещнат отклонения от изискванията към гаранциите, приложими по силата на Общата документация, както и допълнителни промени, които разширяват обхвата на допустимите активи и вътрешните системи за кредитна оценка за някои от шестте НЦБ. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на НЦБ от Евросистемата временно да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговарят на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в Общата документация. С пакета от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, приет от Управителния съвет на 7 април 2020 г., бе въведена възможността за допълнително разширяване на тези рамки. Приемането на рамки за допълнителни вземания по кредити подлежи на предварително одобрение от Управителния съвет. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – май 2020 г.

На 20 май 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – май 2020 г.“. В това издание се оценява досегашният начин на функциониране на финансовата система по време на пандемията от COVID-19 и се отчитат последиците за финансовата стабилност от потенциалните икономически ефекти от нея, като се вземат предвид финансовите уязвимости, установени преди пандемията, включително уязвимостите, свързани с функционирането на финансовите пазари, устойчивостта на дълга, рентабилността на банките и небанковия финансов сектор. В прегледа също така се излагат краткосрочни и средносрочни въпроси, свързани с политиките, с цел да се подобри осведомеността за системните рискове сред създателите на политики, представителите на финансовия сектор и обществеността като цяло. В това издание са включени и две тематични статии. Първата е посветена на тенденциите в стандартите за жилищното ипотечно кредитиране и техните последствия за финансовата стабилност, а във втората се изследва свързаният с деривати ликвиден риск за инвестиционните фондове. Прегледът ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 26 май 2020 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Идентифициране на нова системно важна платежна система

На 4 май 2020 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/26 за идентифицирането на MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи. Това идентифициране е резултат от проверка, показала, че операторът изпълнява редица от посочените в решението обективни критерии. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

TARGET – Годишен доклад за 2019 г.

На 14 май 2020 г. Управителният съвет отбеляза Годишния доклад на TARGET за 2019 г., който впоследствие беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът предоставя информация за трафика по TARGET2, функционалността на системата и най-важните събития през 2019 г. Той съдържа и седем карета, в които е предоставена подробна информация по особено важните теми през 2019 г. – развитието в трафика по TARGET2, проучване относно дейността в TARGET2, разпределението на ликвидност в TARGET2, третирането на участник в процес на преструктуриране, сигурността в крайна точка, разкриването на неправомерни плащания и актуална информация за състоянието на проекта за консолидиране на TARGET2/T2S и бъдещите услуги за брутен сетълмент в реално време.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE) вследствие на избухването на зараза с COVID-19

На 8 май 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/14 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно изменения на латвийския Закон за националната сигурност, Закон за извънредното положение и Закон за мобилизацията

На 11 май 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/15 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно изменения на пруденциалната рамка на Съюза в отговор на пандемията от COVID-19

На 20 май 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/16 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Графици на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2021 г.

На 29 април 2020 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания за 2021 г. Генералният съвет също одобри графика на своите заседания за същата година. Графиците са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Назначаване на двама членове на Съвета за пазарна инфраструктура

На 4 май 2020 г. Управителният съвет назначи г-н Джандоменико Скарпели, ръководител на отдел „Платежни системи“ в Banca d’Italia, за член на Съвета на пазарна инфраструктура от НЦБ от Евросистемата и г-жа Кристина Вейсхамар, ръководител на отдел „Плащания“ в Sveriges riksbank, за член на Съвета на пазарна инфраструктура от НЦБ извън Евросистемата. Тези назначения са с незабавно действие до 31 май 2022 г., така че да съвпаднат с мандатите на другите членове на Съвета, назначени или преназначени за период от 36 месеца, считано от 1 юни 2019 г.

Правна рамка на Евросистемата за съвместно възлагане на обществени поръчки

На 4 май 2020 г. Управителният съвет отбеляза годишния доклад за 2019 г. на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата и одобри актуализирания ѝ план за обществени поръчки през 2020 г. Освен това в същия ден Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/27 за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата. Правният акт за изменение, в който се отбелязва положителният опит от съвместното възлагане на обществени поръчки за стоки и услуги и трайното естество на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата съгласно решението на Управителния съвет от 26 април 2019 г., осигурява по-големи възможности за участие и повече оперативна гъвкавост в текущите дейности. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Деветнадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 14 май 2020 г. Управителният съвет одобри деветнадесетия годишен преглед на международната роля на еврото и разреши публикуването му. Според двугодишния цикъл на публикуване на тази поредица доклади, за което бе взето решение през 2016 г., тазгодишното издание е междинна версия без специални акценти. То обаче съдържа едно каре с анализ на ролята на еврото в световните пазари на „зелени“ облигации. Докладът представя в сбит вид динамиката в използването на еврото от резиденти извън еврозоната, като същевременно предоставя актуализирана статистическа информация за основните показатели за международния статут на еврото, за която се счита, че представлява интерес за широката общественост. Предвижда се докладът да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 15 юни 2020 г.

Банков надзор

Спазване на Насоките на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране

На 30 април 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под своя пряк надзор ЕЦБ ще спазва Насоките на ЕБО относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2019/05), считано от 31 декември 2020 г. – датата, на която те започват да се прилагат. Насоките спомагат за по-голяма детайлност на отчетните данни и по този начин подобряват съпоставимостта, позволявайки по-подробна оценка на плановете на банките за финансиране.

Преразгледан процес по надзорен преглед и оценка през 2020 г.

На 12 май 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за одобрение на преразгледан график и подход на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2020 г. с оглед на въздействието на пандемията от COVID-19 върху човешките ресурси и други общи ресурси. Следователно за цикъла на ПНПО 2020 ще се предприеме прагматичен подход с акцент върху способността на банките да се справят с предизвикателствата на кризата, причинена от COVID-19. Впоследствие за това бяха уведомени значимите институции под прекия надзор на ЕЦБ.

Спазване на Насоките на ЕБО относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността

На 13 май 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под своя пряк надзор ЕЦБ възнамерява да спазва Насоките на ЕБО относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността (EBA/GL/2019/04), считано от 30 юни 2020 г. Насоките допринасят за условия на равнопоставеност за всички финансови институции и отговарят на искането на Европейската комисия за разработване на насоки относно изискванията за управление и редуциране на риска в областта на ИКТ във финансовия сектор в ЕС.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите