Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

svibanj 2020.

22. svibnja 2020.

Obavještavanje javnosti

Obavještavanje u vezi s odlukom njemačkog Saveznog ustavnog suda od 5. svibnja 2020.

ESB je 5. svibnja 2020. objavio priopćenje za javnost o tome kako je Upravno vijeće, poslije preliminarnog informativnog razgovora s predsjednikom središnje banke Deutsche Bundesbank i ESB-ovim pravnim odjelom, primilo na znanje odluku koju je njemački Savezni ustavni sud donio ranije toga dana u vezi s programom kupnje vrijednosnih papira javnog sektora te o tome kako je i dalje potpuno spremno učiniti sve što bude potrebno da, u okviru svojih ovlasti, ostvari zadaću ESB-a određenu ugovorima i održi cjenovnu stabilnost.

Tržišne operacije

Smjernica o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja

Upravno vijeće donijelo je 7. svibnja 2020. Smjernicu ESB/2020/29 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Smjernicom ESB/2020/29 uvode se mjere ublažavanja zahtjeva povezanih s kolateralom u skladu s odlukom koju je Upravno vijeće donijelo 22. travnja 2020. u sklopu odgovora na pandemiju koronavirusa (COVID-19). Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Ad hoc procjena dvaju novih neuređenih tržišta

Upravno vijeće 14. svibnja 2020. odlučilo je dodati neuređena tržišta El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) u Španjolskoj i First North Market u Litvi na popis prihvaćenih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava nakon pozitivne procjene njihove usklađenosti s kriterijima iz Opće dokumentacije. Potpuni popis prihvaćenih neuređenih tržišta može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Proširenje okvirā za dodatna kreditna potraživanja u sklopu odgovora na pandemiju COVID-19

Upravno vijeće odobrilo je 15. svibnja 2020. izmjene privremenih okvira za dodatna kreditna potraživanja šest nacionalnih središnjih banaka na zahtjev tih banaka. Predložena proširenja prije svega se odnose na prihvaćanje jednog novog okvira za dodatna kreditna potraživanja i na dodatna kreditna potraživanja osigurana novim sustavima jamstava uspostavljenima u više jurisdikcija u sklopu odgovora na pandemiju COVID-19 zajedno s posebnim okvirima za kontrolu rizika, kojima se uzimaju u obzir odstupanja od zahtjeva za jamstva u skladu s Općom dokumentacijom, te druge promjene kojima se povećava opseg prihvatljive imovine i internih sustava za kreditnu procjenu u dijelu tih nacionalnih središnjih banaka. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da privremeno kao kolateral prihvaćaju određena kreditna potraživanja koja nisu u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom iz Opće dokumentacije. Paketom mjera za ublažavanje zahtjeva povezanih s kolateralom, koji je Upravno vijeće donijelo 7. travnja 2020., otvorena je mogućnost za dodatno proširenje tih okvira. Za prihvaćanje tih okvira za dodatna kreditna potraživanja potrebno je prethodno odobrenje Upravnog vijeća. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2020.

Upravno vijeće odobrilo je 20. svibnja 2020. objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – May 2020). U Pregledu se ocjenjuje dosadašnje djelovanje financijskog sustava tijekom pandemije COVID-19 i razmatraju se posljedice mogućih naknadnih učinaka na gospodarstvo za financijsku stabilnost, pri čemu se uzimaju u obzir financijske slabosti koje su utvrđene prije pandemije, uključujući one povezane s djelovanjem financijskih tržišta, održivošću duga, profitabilnošću banaka i nebankarskim financijskim sektorom. U Pregledu se iznose čimbenici povezani sa srednjoročnom i dugoročnom politikom radi informiranja tvoraca politika, financijskog sektora i šire javnosti o sistemskim rizicima. Novi Pregled sadržava i dva posebna tematska članka. Tema prvog članka trendovi su u standardima odobravanja kredita za stambene nekretnine te njihove posljedice za financijsku stabilnost. U drugom se članku govori o likvidnosnom riziku povezanom s izvedenicama, kojem su izloženi investicijski fondovi. Pregled financijske stabilnosti objavit će se 26. svibnja 2020. na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Utvrđivanje novog sistemski važnog platnog sustava

Upravno vijeće donijelo je 4. svibnja 2020. Odluku ESB/2020/26 o utvrđivanju sustava MasterCard Clearing Management System kao sistemski važnog platnog sustava sukladno Uredbi (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave. Utvrđivanje je rezultat postupka provjere usklađenosti upravitelja tog platnog sustava s više objektivnih kriterija koji se iznose u Odluci, koja se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2019.

Upravno vijeće primilo je 14. svibnja 2020. na znanje Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2019., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. Izvješće sadržava informacije o platnom prometu u sustavu TARGET2, njegovoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2019. godini. Sadržava i sedam tekstnih okvira s detaljnim informacijama o temama koje su bile posebno važne tijekom 2019. godine: kretanjima platnog prometa u sustavu TARGET2, anketi o aktivnosti sustava TARGET2, raspodjeli likvidnosti u sustavu TARGET2, tretmanu sudionika u sanaciji, sigurnosti krajnjih točaka, utvrđivanju prijevara, statusu projekta konsolidacije sustava TARGET2 i platforme TARGET2-Securities (T2S) te budućim uslugama sustava namire u realnom vremenu na bruto načelu (RTGS).

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe o uspostavi europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19

Upravno vijeće samoinicijativno je 8. svibnja 2020. donijelo Mišljenje CON/2020/14.

Mišljenje ESB-a o izmjenama latvijskih zakona o nacionalnoj sigurnosti, izvanrednim situacijama i mobilizaciji

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2020. Mišljenje CON/2020/15 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB-a o izmjenama bonitetnog okvira Unije kao odgovor EU-a na pandemiju bolesti COVID-19

Upravno vijeće donijelo je 20. svibnja 2020. Mišljenje CON/2020/16 na zahtjev Vijeća Europske Unije.

Upravljanje

Rasporedi sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB-a u 2021.

Upravno vijeće odobrilo je 29. travnja 2020. raspored održavanja svojih sastanaka u 2021. Opće vijeće također je odobrilo raspored održavanja svojih sastanaka u toj godini. Rasporedi se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Imenovanje dvaju novih članova Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 4. svibnja 2020. voditelja Direkcije za platne sustave u središnjoj banci Banca d’Italia Giandomenica Scarpellija članom Odbora za tržišnu infrastrukturu iz nacionalnih središnjih banaka Eurosustava i voditeljicu Odjela za plaćanja u središnjoj banci Sveriges riksbank Christinu Wejshammar za članicu Odbora iz nacionalnih središnjih banaka izvan Eurosustava. Imenovanja su odmah stupila na snagu. Trajat će do 31. svibnja 2022. jer će tada završiti i mandati drugih članova Odbora, koji su imenovani ili ponovno imenovani na 36 mjeseci od 1. lipnja 2019.

Pravni okvir za zajedničku nabavu Eurosustava

Upravno vijeće primilo je 4. svibnja 2020. na znanje Godišnje izvješće Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO) za 2019. i odobrilo posuvremenjeni plan nabave EPCO-a za 2020. Upravno vijeće donijelo je istoga dana Odluku ESB/2020/27 o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava. Odlukom ESB/2020/27, u kojoj se govori o pozitivnom iskustvu sa zajedničkom nabavom robe i usluga te činjenici da je EPCO stalno tijelo u skladu s odlukom koju je Upravno vijeće donijelo 26. travnja 2019., omogućuje se proširenje kruga mogućih sudionika i veća operativna fleksibilnost u dnevnom poslovanju. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Međunarodna i europska suradnja

Devetnaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno vijeće odobrilo je 14. svibnja 2020. 19. godišnji pregled međunarodne uloge eura te njegovu objavu. U skladu s odlukom iz 2016. o dvogodišnjem ciklusu objave izvješća, riječ je o privremenu dokumentu koji ne sadržava tematske članke, ali sadržava jedan okvir s analizom uloge eura na globalnim tržištima zelenih obveznica. U izvješću su sažet pregled kretanja povezanih s uporabom eura od strane rezidenata izvan europodručja i najnoviji statistički podatci o glavnim pokazateljima međunarodnog položaja eura koji se smatraju zanimljivima široj javnosti. Izvješće će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 15. lipnja 2020.

Nadzor banaka

EBA-ine Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja

Upravno vijeće 30. travnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će djelovanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija na temelju Preporuke ESRB-a od 20. prosinca 2012. (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) od 31. prosinca 2020., datuma kada se Smjernice počinju primjenjivati. Smjernicama se povećava granularnost podataka koji se dostavljaju, a time i usporedivost, što omogućuje temeljitiju procjenu planova financiranja banaka.

Revidirani postupak nadzorne provjere i ocjene u 2020.

Upravno vijeće 12. svibnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri revidirani vremenski raspored i pristup u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) u 2020., uzimajući pritom u obzir učinak pandemije COVID-19 na ljudske potencijale i druge resurse. U skladu s tim, SREP-u će se u ciklusu 2020. pristupiti pragmatično i naglasak će se staviti na sposobnost banaka da se nose s poteškoćama izazvanima krizom zbog pandemije COVID-19. Značajne institucije koje ESB izravno nadzire potom su obaviještene o reviziji.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima

Upravno vijeće 13. svibnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire od 30. lipnja 2020. biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima (EBA/GL/2019/04). Smjernicama se pridonosi jednakim uvjetima za sve financijske institucije i odgovara na zahtjev Europske komisije da se sastave smjernice o upravljanju rizicima IKT-a i zahtjevima za smanjenje tih rizika u financijskom sektoru EU-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije