Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2020

22 maj 2020

Extern kommunikation

Kommunikation om Tysklands federala författningsdomstols avgörande den 5 maj 2020

Den 5 maj 2020 utfärdade ECB ett pressmeddelande om att ECB-rådet hade noterat det avgörande som den tyska författningsdomstolen fattat tidigare samma dag avseende program för köp av offentliga värdepapper (PSPP), om vilket ECB-rådet hade erhållit förhandsinformation av ordförande för Deutsche Bundesbank samt av ECB:s rättsavdelning, och är fast beslutet att göra allt som är nödvändigt inom sitt mandat för att uppfylla ECB:s lagstadgade mål om att upprätthålla prisstabilitet.

Marknadsoperationer

Riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas

Den 7 maj 2020 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2020/29 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Den ändrade riktlinjen implementerar de lättnadsåtgärder för säkerheter som beslutades av ECB-rådet den 22 april 2020 som respons på coronapandemin (covid-19). Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

Ad hoc-utvärdering av två icke reglerade marknader

Den 14 maj 2020 beslutade ECB-rådet att lägga till den icke-reglerade alternativa räntemarknaden i Spanien och First North Market i Litauen till listan över godtagbara icke-reglerade marknader för sådana tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner efter en positiv bedömning av deras överensstämmelse med de kriterier som definieras i Allmänna dokumentationen. Den kompletta listan över godtagbara icke-reglerade marknader finns på ECB:s webbplats.

Förlängning av ramverken för ytterligare kreditfordringar som respons på coronapandemin (covid-19)

Den 15 maj 2020 godkände ECB-rådet temporära ändringar till ramverken för ytterligare kreditfordringar (ACC) hos sex nationella centralbanker på begäran av de respektive nationella centralbankerna. De föreslagna förlängningarna inbegriper främst godtagande av ett nytt ACC-ramverk samt godtagande av sådana ytterligare kreditfordringar (ACC) som omfattas av de nya coronarelaterade garantiordningar som antagits i ett antal jurisdiktioner som respons på coronapandemin (covid-19), tillsammans med specifika ramverk för riskkontroll för att bemöta avvikelser från krav på tillämpliga garantier enligt Allmänna dokumentationen samt även ytterligare ändringar som breddar utbudet av accepterade tillgångar och interna kreditbedömningssystem hos några av de sex nationella centralbankerna. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet temporärt godta vissa kreditfordringar som inte uppfyller de regler för godtagbarhet och/eller standarder för kreditkvalitet som fastställts Allmänna dokumentationen. Det paket med temporära lättnadsåtgärder för säkerheter som antogs av ECB-rådet den 7 april 2020 ger möjlighet att förlänga dessa ramverk ytterligare. Godtagande av dessa ACC-ramverk ska förhandsgodkännas av ECB-rådet. Mer detaljerad information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review, maj 2020

Den 20 maj 2020 godkände ECB-rådet publicering av ”Financial Stability Review – May 2020”. Häri granskas hur det finansiella systemet hittills har fungerat under coronapandemin och konsekvenserna för den finansiella stabiliteten av dess potentiella ekonomiska eftereffekter utifrån de finansiella sårbarheter som identifierats före pandemin, inbegripet för finansmarknadernas funktionsförmåga, hållbarhet i skuldnivåer, lönsamhet hos banker och den finansiella icke-banksektorn. I den här utgåvan presenteras även överväganden både för den närmaste tiden och på lite längre sikt i syfte att öka medvetenheten om systemrisk hos beslutsfattare, finanssektorn och allmänheten och innehåller även två specialartiklar. Den första artikeln handlar om trender i standarder för bostadslån och dess konsekvenser för den finansiella stabiliteten. I den andra granskas derivatrelaterade likviditetsrisker för investeringsfonder. Publicering sker på ECB:s webbplats den 26 maj 2020.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Identifiering av ett nytt systemviktigt betalningssystem

Den 4 maj 2020 antog ECB-rådet beslut ECB/2020/26 som namnger Mastercard Clearing Management System som systemviktigt betalningssystem i enlighet med förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem. Denna identifiering är resultatet av en bedömning för att verifiera att operatören uppfyller ett antal objektiva kriterier som anges i beslutet, som finns på ECB:s webbplats.

Target årsrapport 2019

Den 14 maj 2020 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2019, som har publicerats på ECB:s webbplats. Rapporten ger information om Target2 betalningstrafik, dess verksamhet och viktigaste utveckling under 2019. I sju rutor ges detaljerad information om ämnen av särskild vikt 2019, nämligen trafikutveckling i target2, en enkät om target2-aktivitet, likviditetsfördelning i target2, behandling av en deltagare i resolution, slutpunktsäkerhet, upptäckt av betalningsbedrägerier och en statusuppdatering av target2/T2S konsolideringsprojekt samt framtida tjänster för bruttoavveckling i realtid.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till en förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19

Den 8 maj 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/14 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om ändringar av Lettlands nationella lagstiftning om säkerhet, nödsituationer och mobilisering

Den 11 maj 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/15 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om ändringar av unionens tillsynsregelverk mot bakgrund av covid-19-pandemin

Den 20 maj 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/16 på begäran av Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden under 2021

Den 29 april 2020 godkände ECB-rådet sitt sammanträdesprogram för 2021. Även allmänna rådet godkände sitt sammanträdesprogram för det året. Sammanträdesprogrammen finns på ECB:s webbplats.

Utnämning av två nya ledamöter i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 4 maj 2020 utnämnde ECB-rådet Giandomenico Scarpelli, chef för betalningsdirektoratet på Banca d’Italia, som ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur från en nationell centralbank i Eurosystemet och Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningar på Sveriges riksbank, som ledamot i styrelsen från en nationell centralbank utanför Eurosystemet. Dessa utnämningar gäller med omedelbar verkan och löper fram till den 31 maj 2022 så att de sammanfaller med mandaten för de övriga ledamöterna i styrelsen vilka utnämnts eller återutnämnts för 36 månader från den 1 juni 2019.

Gemensam rättslig ram för upphandlingar inom Eurosystemet

Den 4 maj 2020 tog ECB-rådet del av 2019 års årsrapport för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet (EPCO) och godkände uppdateringen av EPCO upphandlingsplan för 2020. Samma dag antog ECB-rådet även beslut ECB/2020/27 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet. Den ändrade rättsakten, som beaktar tidigare positiva erfarenheter av gemensam upphandling av varor och tjänster samt EPCO:s permanenta natur i enlighet med ECB-rådets beslut den 26 april 2019, ombesörjer utökade möjligheter till deltagande och mer operativ flexibilitet i den dagliga verksamheten. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den nittonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 14 maj 2020 godkände ECB-rådet den nittonde årliga översynen av eurons internationella roll samt publiceringen av denna. I linje med den tvååriga publiceringscykel för rapporten som fastställdes 2016, är det här årets utgåva en interimsversion utan specialartiklar. Den innehåller dock en ruta med analys av eurons roll på de globala gröna obligationsmarknaderna. I rapporten presenteras en kortfattad överblick över hur euroanvändningen har utvecklats bland hemmahörande utanför euroområdet samt uppdaterad statistik om huvudindikatorer för eurons internationella status som kan vara av intresse för allmänheten. Planerad publicering på ECB:s webbplats den 15 juni 2020.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA s riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för finansieringsplaner

Den 30 april 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner enligt rekommendation A4 i ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05) från den 31 december 2020, det datum då de blir tillämpliga. Riktlinjerna förbättrar detaljeringsgraden för de rapporterade dataposterna och ökar därmed jämförbarhet, vilket möjliggör en mer noggrann bedömning av bankernas finansieringsplaner.

Reviderad översyns- och utvärderingsprocess 2020

Den 12 maj 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en reviderad tidsplan och tillvägagångssätt för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2020 med anledning av de konsekvenser som coronapandemin (covid-19) har på både personal och andra resurser. Följaktligen kommer ett pragmatiskt tillvägagångssätt att antas för ÖUP-cykeln 2020 som är inriktad på bankernas förmåga att hantera utmaningarna av covid-19-krisen. De betydande institut som står under ECB.s direkta tillsyn har underrättats.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker

Den 13 maj 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA/GL/2019/04) från den 30 juni 2020. Riktlinjerna bidrar till lika konkurrensvillkor för alla finansinstitut och efterkommer Europeiska kommissionens begäran att utarbeta riktlinjer om IKT-riskhantering och krav på skadebegränsning i EU:s finanssektor.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media