Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2020

22. mája 2020

Externá komunikácia

Oznámenie v súvislosti s rozsudkom nemeckého Spolkového ústavného súdu z 5. mája 2020

Dňa 5. mája 2020 ECB v tlačovej správe oznámila, že Rada guvernérov vzala na vedomie rozsudok nemeckého Spolkového ústavného súdu, ktorý bol v ten deň vydaný v súvislosti s programom nákupu aktív verejného sektora a o ktorom ju predbežne informoval prezident Deutsche Bundesbank a právne oddelenie ECB, a že je v záujme plnenia zákonného cieľa ECB – udržiavania cenovej stability – naďalej plne odhodlaná v rámci svojho mandátu prijímať všetky potrebné kroky.

Operácie na trhu

Usmernenie, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky

Rada guvernérov dňa 7. mája 2020 prijala usmernenie ECB/2020/29, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Pozmeňujúce usmernenie implementuje opatrenia na zmiernenie požiadaviek na zábezpeku, o ktorých Rada guvernérov rozhodla 22. apríla 2020 v reakcii na pandémiu koronavírusu (COVID-19). Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ad hoc hodnotenie dvoch nových neregulovaných trhov

Dňa 14. mája 2020 Rada guvernérov rozhodla o zaradení španielskeho trhu Alternative Fixed-Income Market a litovského trhu First North Market na zoznam akceptovaných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému v nadväznosti na kladný záver hodnotenia plnenia kritérií stanovených vo všeobecnej dokumentácii. Úplný zoznam akceptovaných neregulovaných trhov je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozšírenie rámcov dodatočných úverových pohľadávok v reakcii na pandémiu COVID-19

Dňa 15. mája 2020 Rada guvernérov na žiadosť šiestich národných centrálnych bánk schválila zmeny ich dočasných rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC). Navrhované rozšírenia sa týkajú predovšetkým prijatia jedného nového rámca ACC a akceptovania dodatočných úverových pohľadávok krytých novými systémami záruk prijatými vo viacerých jurisdikciách v reakcii na pandémiu COVID-19, spolu so špecifickými rámcami riadenia rizík v prípade odchýlok od požiadaviek na záruky stanovených vo všeobecnej dokumentácii, ako aj ďalších zmien, ktoré rozširujú okruh akceptovaných aktív a rozsah uplatňovania interných systémov hodnotenia kreditného rizika niektorých z týchto šiestich národných centrálnych bánk. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti alebo štandardy úverovej kvality stanovené vo všeobecnej dokumentácii. Súčasťou súboru opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, ktorý Rada guvernérov prijala 7. apríla 2020, je možnosť ďalšieho rozšírenia týchto rámcov. Akceptácia rámcov ACC podlieha predchádzajúcemu schváleniu Radou guvernérov. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2020

Dňa 20. mája 2020 Rada guvernérov schválila zverejnenie májového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2020). Toto vydanie hodnotí doterajšie fungovanie finančného systému počas pandémie COVID-19 a posudzuje dosah potenciálnych ekonomických účinkov pandémie na finančnú stabilitu, pričom prihliada na slabé miesta finančného systému identifikované pred pandémiou, týkajúce sa okrem iného fungovania finančných trhov, udržateľnosti dlhu, ziskovosti bánk a nebankového finančného sektora. Správa tiež poukazuje na aktuálne politické aspekty v krátkodobom a strednodobom horizonte v záujme zvýšenia informovanosti tvorcov politík, finančného odvetvia a širokej verejnosti o systémových rizikách. Toto vydanie správy obsahuje dva články venované špecifickým témam. Prvý rozoberá trendy vývoja úverových štandardov v oblasti rezidenčných nehnuteľností a ich vplyv na finančnú stabilitu. Druhý sa zaoberá likviditným rizikom investičných fondov, ktoré súvisí s derivátmi. Správa bude zverejnená 26. mája 2020 na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Označenie nového systémovo dôležitého platobného systému

Dňa 4. mája 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/26 o označení systému MasterCard Clearing Management System ako systémovo dôležitého platobného systému podľa nariadenia (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Označenie je výsledkom hodnotenia, ktorého cieľom bolo overiť, či prevádzkovateľ systému spĺňa viacero objektívnych kritérií stanovených v rozhodnutí. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2019

Dňa 14. mája 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2019. Správa bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB. Správa obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2, o jeho fungovaní a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2019. Správa tiež obsahuje sedem boxov s podrobnými informáciami o témach, ktoré boli v roku 2019 osobitne dôležité: vývoj objemu transakcií v systéme TARGET2, prieskum aktivity systému TARGET2, distribúcia likvidity v systéme TARGET2, prístup k účastníkom v režime riešenia krízovej situácie, bezpečnosť koncových bodov, detekcia podvodných transakcií a stav realizácie konsolidačného projektu TARGET2/T2S a budúcich služieb hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o vytvorení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/14 dňa 8. mája 2020 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k zmenám lotyšských zákonov o národnej bezpečnosti, núdzových situáciách a mobilizácii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/15 dňa 11. mája 2020 na žiadosť ministerstva financií Lotyšskej republiky.

Stanovisko ECB k zmenám prudenciálneho rámca Únie v reakcii na pandémiu COVID-19

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/16 dňa 20. mája 2020 na žiadosť Rady Európskej únie.

Správa a riadenie

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2021

Dňa 29. apríla 2020 Rada guvernérov schválila plán svojich zasadaní na rok 2021. Svoj plán zasadaní na ten istý rok schválila aj Generálna rada. Plány sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vymenovanie dvoch členov Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 4. mája 2020 Rada guvernérov vymenovala Giandomenica Scarpelliho, vedúceho riaditeľstva platobných systémov v Banca d'Italia, za člena Rady pre trhovú infraštruktúru zastupujúceho národnú centrálnu banku Eurosystému, a Christinu Wejshammarovú, vedúcu oddelenia platobného styku vo Sveriges Riksbank, za členku Rady zastupujúcu národnú centrálnu banku mimo Eurosystému. Noví členovia boli vymenovaní s okamžitou platnosťou do 31. mája 2022, keď sa skončí funkčné obdobie ďalších členov Rady, ktorí boli do funkcie vymenovaní alebo opätovne vymenovaní od 1. júna 2019 na obdobie 36 mesiacov.

Právny rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie

Dňa 4. mája 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Officeb – EPCO) za rok 2019 a schválila jeho aktualizovaný plán obstarávania na rok 2020. V ten istý deň Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/27, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie. Pozmeňujúci právny akt, ktorý zohľadňuje pozitívne skúsenosti so spoločným obstarávaním tovarov a služieb a trvalý charakter EPCO, o ktorom Rada guvernérov rozhodla 26. apríla 2019, zabezpečuje rozšírené možnosti účasti v obstarávaní a väčšiu flexibilitu bežnej prevádzky. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 19. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 14. mája 2020 Rada guvernérov schválila 19. výročnú správu o medzinárodnej úlohe eura a jej zverejnenie. V súlade s dvojročným cyklom zverejňovania tejto série správ schváleným v roku 2016 je tohtoročná správa predbežnou verziou bez osobitných tém. Obsahuje však jeden analytický box o úlohe eura na svetových trhoch so zelenými dlhopismi. Správa prináša stručný prehľad vývoja používania eura nerezidentmi eurozóny a obsahuje aktualizované štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch medzinárodného postavenia eura, ktoré by mohli zaujímať širokú verejnosť. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB dňa 15. júna 2020.

Bankový dohľad

Súlad s usmerneniami EBA o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania

Dňa 30. apríla 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií patriacich pod jej priamy dohľad riadiť usmerneniami EBA o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05), a to od 31. decembra 2020, keď tieto usmernenia nadobudnú platnosť. Usmernenia zvyšujú podrobnosť vykazovaných dátových bodov a tým aj porovnateľnosť, vďaka čomu je možná podrobnejšia analýza plánov financovania bánk.

Revidovaný postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2020

Dňa 12. mája 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť revidovaný časový harmonogram a postup SREP v roku 2020 vzhľadom na vplyv pandémie COVID-19 na ľudské a ďalšie všeobecné zdroje. V rámci cyklu 2020 tak bude hodnotenie SREP pragmaticky zamerané hlavne na schopnosť bánk vyrovnávať sa s výzvami krízy COVID-19. Významné inštitúcie pod priamym dohľadom ECB boli o týchto zmenách následne informované.

Súlad s usmerneniami EBA k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti

Dňa 13. mája 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadiť usmerneniami EBA k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti (EBA/GL/2019/04), a to od 30. júna 2020. Usmernenia prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok pre všetky finančné inštitúcie. Boli vypracované na žiadosť Európskej komisie o vypracovanie usmernení k riadeniu rizík v oblasti IKT a požiadaviek na ich zmierňovanie v rámci finančného sektora EÚ.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá