Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2020

22. mai 2020

Avalikud suhted

5. mai 2020. aasta pressiteade Saksamaa Föderaalse Konstitutsioonikohtu otsuse kohta

5. mail 2020 avaldas EKP pressiteate, milles märgitakse, et EKP nõukogu on võtnud teadmiseks Saksamaa Föderaalse Konstitutsioonikohtu samal päeval teatavaks tehtud otsuse avaliku sektori väärtpaberite ostukava kohta. Nõukogu sai selle otsuse kohta eelteavituse Saksamaa keskpanga presidendilt ja EKP õigusosakonnalt ning on oma mandaadi piires jätkuvalt täielikult pühendunud hinnastabiilsuse säilitamisele, mis on EKP põhikirjajärgne eesmärk.

Turuoperatsioonid

Suunis, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

7. mail 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2020/29, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega. Muudetud suunisega rakendatakse tagatisnõuete leevendamise meetmeid, mille kohta EKP nõukogu tegi otsuse 22. aprillil 2020 seoses COVID-19 pandeemiaga. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Kahe uue reguleerimata turu erakorraline hindamine

14. mail 2020 otsustas EKP nõukogu lisada Hispaania fikseeritud tulumääraga väärtpaberite alternatiivturu (MARF) ja Leedu First North turu aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetellu, pidades silmas eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblikke tagatisvarasid. Enne seda anti positiivne hinnang nende turgude vastavuse kohta ülddokumentatsioonis määratletud kriteeriumitele. Aktsepteeritavate reguleerimata turgude täielik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Täiendavate krediidinõuete raamistike laiendamine seoses COVID-19 pandeemiaga

15. mail 2020 kiitis EKP nõukogu kuue riigi keskpanga taotlusel heaks muudatused nende ajutistes täiendavate krediidinõuete raamistikes. Kavandatud laienduste raames aktsepteeritakse ühte uut täiendavate krediidinõuete raamistikku ja täiendavaid krediidinõudeid, mis tuginevad mitmes riigis seoses COVID-19 pandeemiaga vastu võetud uutele tagatisskeemidele. Laiendused hõlmavad ka konkreetseid riskiohjeraamistikke, mis võimaldavad käsitleda kõrvalekaldeid ülddokumentatsioonis tagatiste suhtes kehtestatud nõuetest, ning täiendavaid muudatusi, mis laiendavad aktsepteeritavate varade loendit ja mõne asjaomase kuue keskpanga hulka kuuluva keskpanga krediidihindamissüsteemi ulatusala. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel ajutiselt tagatisena aktsepteerida teatavaid krediidinõudeid, mis ei vasta ülddokumentatsioonis sätestatud kõlblikkuseeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Tagatisnõuete leevendamise pakett, mille EKP nõukogu võttis vastu 7. aprillil 2020, võimaldab neid raamistikke veelgi laiendada. Täiendavad krediidinõuete raamistikud aktsepteeritakse pärast EKP nõukogu heakskiitu. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2020

20. mail 2020 andis EKP nõukogu loa avaldada dokument „Financial Stability Review – May 2020” („Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2020”). Ülevaates antakse hinnang finantssüsteemi senisele toimimisele COVID-19 pandeemia ajal ning kaalutakse, milline võib olla pandeemia majandusliku järelmõju toime finantsstabiilsusele, pidades silmas enne pandeemia algust tuvastatud finantsprobleeme (sh probleemid, mis on seotud finantsturgude toimimisega, võla jätkusuutlikkusega, pankade kasumlikkusega ja pankadevälise finantssektoriga). Ülevaates sõnastatakse ka nii lühemat kui ka keskpikka perspektiivi puudutavad poliitikakaalutlused, et tõsta poliitikakujundajate, finantssektori ja laiema üldsuse teadlikkust süsteemsetest riskidest. Finantsstabiilsuse ülevaade sisaldab kahte artiklit. Esimeses vaadeldakse elamukinnisvaralaenude standardite suundumusi ja nende mõju finantsstabiilsusele ning teises käsitletakse seda, kuidas investeerimisfondid ohjavad tuletisinstrumentidega seotud likviidsusriski. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 26. mail 2020.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Uue süsteemselt olulise maksesüsteemi tunnustamine

4. mail 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/26 MasterCard Clearing Management Systemi süsteemselt olulise maksesüsteemina tunnustamise kohta kooskõlas määrusega (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta. Otsus süsteemselt olulise maksesüsteemi tunnustamise kohta võeti vastu pärast seda, kui tehti kindlaks, et operaator täidab EKP veebilehel avaldatud otsuses sätestatud objektiivseid kriteeriumeid.

TARGETi 2019. aasta aruanne

14. mail 2020 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2019. aasta aruandega, mis avaldati seejärel EKP veebilehel. Aruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tulemuslikkusest ja 2019. aastal toimunud peamistest muutustest. Selles on ka seitse infokasti, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet 2019. aastal eriti aktuaalseks osutunud teemade kohta. Nendeks on TARGET2s sooritatud maksete suundumused, TARGET2 tegevuse uuring, likviidsuse jagunemine TARGET2s, osalejate käsitlemine kriisilahenduse korral, lõppkasutajate turvalisus, petturlike maksete tuvastamine ning ülevaade TARGET2/T2S konsolideerimisprojekti kulgemisest ja reaalajalise brutoarveldussüsteemi tulevastest teenustest.

Õigusaktid

EKP arvamus, mis käsitleb ettepanekut nõukogu määruse kohta, millega luuakse pärast COVID-19 puhangut tekkinud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA)

8. mail 2020 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2020/14.

EKP arvamus Läti riigikaitse seaduse, hädaolukorra seaduse ja mobilisatsiooni seaduse muutmise kohta

11. mail 2020 võttis EKP nõukogu Läti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/15.

EKP arvamus liidu usaldatavusraamistiku muutmise kohta COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

20. mail 2020 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2020/16.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2021. aastal

29. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks oma 2021. aasta istungite ajakava. Samuti andis enda istungite ajakavale heakskiidu EKP üldnõukogu. Ajakavad on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri nõukogu kaks uut liiget

4. mail 2020 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada turuinfrastruktuuri nõukogu liikmetena ametisse Itaalia keskpanga maksesüsteemide direktoraadi juht Giandomenico Scarpelli ning Rootsi keskpanga maksete osakonna juht Christina Wejshammar. Giandomenico Scarpelli täidab nõukogu liikme ülesandeid eurosüsteemi keskpanga esindajana ja Christina Wejshammar eurosüsteemivälise keskpanga esindajana. Ametiaeg algab kohe ja kestab kuni 31. maini 2022, mil lõpevad ka teiste nõukogu liikmete volitused, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 36 kuuks alates 1. juunist 2019.

Eurosüsteemi ühishanke õigusraamistik

4. mail 2020 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse (EPCO) 2019. aasta aruandega ja kiitis heaks EPCO 2020. aasta ajakohastatud hankekava. Samal kuupäeval võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/27, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik. Muutvas õigusaktis antakse ülevaade kaupade ja teenuste ühishankest saadud positiivsetest kogemustest ning võetakse arvesse asjaolu, et EKP nõukogu 26. aprilli 2019. aasta otsusega muudeti EPCO alaliseks talituseks. Sellest tulenevalt nähakse ette rohkem osalusvõimalusi ja suuremat paindlikkust seoses igapäevaste operatsioonidega. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Üheksateistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

14. mail 2020 kiitis EKP nõukogu heaks euro rahvusvahelist tähtsust käsitleva üheksateistkümnenda aastaaruande ja andis loa see avaldada. Kuna 2016. aastal tehti otsus kõnealuse aruande avaldamise kohta iga kahe aasta järel, on käesoleval aastal avaldatud üksnes aruande vaheversioon, milles puuduvad eriartiklid. Aruandes on siiski üks analüütiline infokast, milles käsitletakse euro rolli ülemaailmsel roheliste võlakirjade turul. Aruandes antakse kokkuvõtlik ülevaade muutustest euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Samuti esitatakse üldsusele huvi pakkuvad ajakohastatud statistilised andmed euro rahvusvahelist staatust käsitlevate põhinäitajate kohta. Aruanne avaldatakse EKP veebilehel 15. juunil 2020.

Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta

30. aprillil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest hakata tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 31. detsembrist 2020 järgima samal kuupäeval jõustuvaid EBA suuniseid krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta vastavalt dokumendi ESRN/2012/2 soovituse A punktile 4. Suunistega suurendatakse andmepunktide detailsust ja seeläbi ka nende võrreldavust, mis võimaldab pankade rahastamiskavasid põhjalikumalt hinnata.

Muudatused järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP) 2020. aastal

12. mail 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks 2020. aasta SREPi muudetud ajakava ja lähenemisviis, võttes arvesse COVID-19 pandeemia mõju nii inimressursside kui ka muude vahendite kättesaadavusele. Sellest tulenevalt lähenetakse SREPi 2020. aasta tsüklile pragmaatiliselt ja keskendutakse pankade suutlikkusele toime tulla COVID-19 põhjustatud kriisist tingitud probleemidega. EKP otsese järelevalve alla kuuluvaid olulisi krediidiasutusi on teavitatud.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised IKT- ja turvariski juhtimise kohta

13. mail 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest hakata tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 30. juunist 2020 järgima EBA suuniseid IKT- ja turvariski juhtimise kohta (EBA/GL/2019/04). Suunistega toetatakse võrdsete võimaluste loomist kõigile finantsasutustele ning vastatakse Euroopa Komisjoni taotlusele välja töötada suunised IKT-riski juhtimise ja leevendamise nõuete kohta ELi finantssektoris.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid