Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2020

22 maja 2020

Komunikacja zewnętrzna

Komunikat dotyczący wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5 maja 2020

5 maja 2020 EBC wydał komunikat prasowy z informacją, że Rada Prezesów przyjęła do wiadomości wydany wcześniej tego dnia wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) – wstępne podsumowanie tego wyroku otrzymała od prezesa Deutsche Bundesbank i działu prawnego EBC – i że pozostaje zdecydowana zrobić w granicach swojego mandatu wszystko, co będzie konieczne, żeby wypełnić statutowy cel EBC, jakim jest utrzymanie stabilności cen.

Operacje rynkowe

Wytyczne zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

7 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2020/29 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. Przyjęte wytyczne stanowią wdrożenie złagodzonych zasad kwalifikacji zabezpieczeń, przyjętych przez Radę Prezesów 22 kwietnia 2020 w odpowiedzi na pandemię koronawirusa (COVID‑19). Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Doraźna ocena dwóch nowych rynków nieregulowanych

14 maja 2020 Rada Prezesów postanowiła dodać hiszpański Alternative Fixed-Income Market i litewski First North Market do listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu; tę decyzję poprzedziła pozytywna ocena zgodności tych rynków z kryteriami określonymi w „Dokumentacji ogólnej”. Pełny wykaz akceptowanych rynków nieregulowanych jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Rozszerzenie zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych w reakcji na pandemię COVID‑19

15 maja 2020 na wniosek sześciu krajowych banków centralnych Rada Prezesów zatwierdziła zmiany w ich zbiorach tymczasowych zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim zatwierdzenia jednego nowego zbioru zasad oraz dodatkowych należności kredytowych objętych nowymi systemami gwarancji wprowadzonymi w różnych jurysdykcjach w reakcji na pandemię COVID‑19, wraz ze specjalnymi ramami kontroli ryzyka, które odnoszą się do niespełnienia wymogów dotyczących gwarancji określonych w „Dokumentacji ogólnej”, a w przypadku niektórych z tych sześciu banków centralnych – także innych zmian polegających na zwiększeniu zakresu akceptowanych aktywów i wewnętrznych systemów oceny jakości kredytowej. Zbiory zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych wprowadzono w roku 2011, żeby pozwolić krajowym bankom centralnym z Eurosystemu przejściowo przyjmować jako zabezpieczenie pewne należności kredytowe niespełniające kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w „Dokumentacji ogólnej”. W pakiecie środków zmieniających zasady kwalifikowania zabezpieczeń przyjętym przez Radę Prezesów 7 kwietnia 2020 wprowadzono możliwość dalszego rozszerzania tych zbiorów. Wprowadzenie takiego zbioru zasad wymaga uprzedniej zgody Rady Prezesów. Więcej informacji o zbiorach zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Przegląd stabilności finansowej – maj 2020

20 maja 2020 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – May 2020. To wydanie zawiera ocenę dotychczasowego funkcjonowania systemu finansowego w warunkach pandemii COVID‑19 oraz omówienie wpływu potencjalnych późniejszych skutków gospodarczych pandemii na stabilność finansową, z uwzględnieniem słabych punktów systemu finansowego zidentyfikowanych przed wybuchem pandemii, związanych m.in. z funkcjonowaniem rynków finansowych, utrzymaniem zdolności do obsługi zadłużenia, rentownością banków oraz pozabankowym sektorem finansowym. Przedstawiono także uwagi dotyczące polityki krótko- i średniookresowej, w dążeniu do uświadomienia zagrożeń systemowych twórcom polityki, branży finansowej i ogółowi społeczeństwa. Obecne wydanie zawiera także dwa artykuły tematyczne. Pierwszy jest poświęcony tendencjom w standardach udzielania kredytów mieszkaniowych i ich skutkom dla stabilności finansowej, a drugi przedstawia analizę narażenia funduszy inwestycyjnych na ryzyko płynnościowe związane z instrumentami pochodnymi. Raport ukaże się na stronie internetowej EBC 26 maja 2020.

Infrastruktura rynku i płatności

Identyfikacja nowego systemu płatności o znaczeniu systemowym

4 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2020/26 w sprawie identyfikacji Mastercard Clearing Management System jako systemu płatności o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. Identyfikację poprzedziło sprawdzenie, czy operator systemu spełnia obiektywne kryteria wskazane w tej decyzji, dostępnej na stronie internetowej EBC.

Raport roczny TARGET 2019

14 maja 2020 Rada Prezesów zapoznała się z dokumentem TARGET Annual Report 2019, który został następnie opublikowany na stronie internetowej EBC. Przedstawia on informacje o obrotach w systemie TARGET2, jego wynikach operacyjnych i najważniejszych wydarzeniach, jakie nastąpiły w 2019 roku. Zawiera także siedem ramek z dokładnym omówieniem zagadnień, które były szczególnie istotne w tym roku: kształtowania się obrotów w TARGET2, struktury płynności w systemie, sposobu traktowania uczestnika podlegającego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, bezpieczeństwa punktów końcowych, wykrywania oszukańczych transakcji oraz postępów konsolidacji TARGET2/T2S i przyszłych usług rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID‑19

8 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/14 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie zmian przepisów prawa łotewskiego dotyczących bezpieczeństwa narodowego, sytuacji nadzwyczajnych i mobilizacji

11 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/15 na wniosek Ministerstwa Finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie zmian ram ostrożnościowych Unii w odpowiedzi na pandemię COVID‑19

20 maja 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/16 na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na rok 2021

29 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na rok 2021. Również Rada Ogólna zatwierdziła terminy swoich posiedzeń na ten rok. Oba harmonogramy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Mianowanie dwóch członków Rady ds. Infrastruktury Rynku

4 maja 2020 decyzją Rady Prezesów w skład Rady ds. Infrastruktury Rynku zostali powołani: Giandomenico Scarpelli, stojący na czele dyrekcji ds. systemów płatności w Banca d’Italia – jako członek reprezentujący krajowe banki centralne z Eurosystemu, oraz Christina Wejshammar, stojąca na czele departamentu płatności w Sveriges riksbank – jako przedstawicielka krajowych banków centralnych spoza Eurosystemu. Oboje zostali mianowani, ze skutkiem natychmiastowym, do 31 maja 2022, czyli do końca 36‑miesięcznej kadencji pozostałych członków, którzy zostali nowo lub ponownie mianowani w dniu 1 czerwca 2019.

Ramy prawne składania wspólnych zamówień w Eurosystemie

4 maja 2020 Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym Biura Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) za rok 2019 i zatwierdziła zaktualizowany plan zamówień EPCO na rok 2020. Tego dnia Rada Prezesów przyjęła również decyzję EBC/2020/27 zmieniającą decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie. Przyjęta decyzja – w której odnotowano pozytywne doświadczenia związane ze wspólnym zamawianiem towarów i usług oraz nadanie EPCO przez Radę Prezesów w dniu 26 kwietnia 2019 stałego charakteru – przewiduje rozszerzenie możliwości uczestnictwa w zamówieniach oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej bieżących prac EPCO. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

19. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

14 maja 2020 Rada Prezesów zatwierdziła 19. wydanie rocznego raportu The international role of the euro i wyraziła zgodę na jego publikację. Zgodnie z decyzją z 2016 roku raport jest publikowany w cyklu dwuletnim, więc tegoroczne wydanie to wersja skrócona, bez artykułów tematycznych. Zawiera natomiast ramkę z analizą roli euro na światowych rynkach „zielonych” obligacji. Raport przedstawia zwięzły opis tendencji w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro oraz zaktualizowane informacje statystyczne o głównych wskaźnikach międzynarodowego statusu tej waluty, które mogą zainteresować opinię publiczną. Ma się ukazać na stronie internetowej EBC 15 czerwca 2020.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy na potrzeby planów finansowania instytucji kredytowych

30 kwietnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać wytycznych EUNB w sprawie zharmonizowanych definicji i formularzy dla celów planów finansowania instytucji kredytowych w związku z zaleceniem A4 ERRS/2012/2 (EBA/GL/2019/05) od 31 grudnia 2020, czyli od dnia wejścia w życie tych wytycznych. Wytyczne zwiększają szczegółowość podawanych punktów danych, a tym samym ich porównywalność, co pozwala na gruntowniejszą ocenę planów finansowania banków.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej w roku 2020

12 maja 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie zmienionego harmonogramu procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) i podejścia przyjętego na rok 2020. Wzięła przy tym pod uwagę wpływ pandemii COVID‑19 na personel i inne zasoby. W związku z tym w cyklu SREP 2020 zostanie przyjęte pragmatyczne podejście, skupione na zdolności banków do przezwyciężenia kryzysu spowodowanego przez pandemię. Tę informację przekazano następnie instytucjom istotnym nadzorowanym bezpośrednio przez EBC.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT

13 maja 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać wytycznych EUNB w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT (EBA/GL/2019/04) od 30 czerwca 2020. Te wytyczne przyczyniają się do stworzenia równych warunków działania dla wszystkich instytucji finansowych. Powstały w odpowiedzi na postulat Komisji Europejskiej o opracowanie wytycznych w sprawie wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczącym ICT oraz ograniczania tego ryzyka w sektorze finansowym UE.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami