Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2020

22. maj 2020

Obveščanje javnosti

Sporočilo v zvezi s sodbo nemškega zveznega ustavnega sodišča z dne 5. maja 2020

ECB je 5. maja 2020 objavila sporočilo za javnost, v katerem navaja, da se je seznanila s sodbo, ki jo je pred tem na isti dan izdalo nemško zvezno ustavno sodišče v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja in o kateri je prejela predhodno mnenje predsednika centralne banke Deutsche Bundesbank in pravne službe ECB. Kot je navedla v sporočilu, ostaja ECB trdno odločena, da bo v okviru svojega mandata storila vse, kar je potrebno, da izpolni statutarni cilj ohranjanja cenovne stabilnosti.

Tržne operacije

Smernica o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Svet ECB je 7. maja 2020 sprejel Smernico ECB/2020/29 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. Z novo smernico se izvajajo ukrepi za ublažitev zahtev glede zavarovanja terjatev, ki jih je Svet ECB sprejel 22. aprila 2020 v odgovor na pandemijo koronavirusa (COVID-19). Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Priložnostna ocena dveh novih nereguliranih trgov

Svet ECB je 14. maja 2020 sklenil, da na seznam sprejemljivih nereguliranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike, doda neregulirani alternativni trg instrumentov s fiksno donosnostjo (MARF) v Španiji ter trg First North v Litvi, potem ko je bilo pozitivno ocenjeno, da izpolnjujeta kriterije iz splošne dokumentacije. Celoten seznam sprejemljivih nereguliranih trgov je objavljen na spletnem mestu ECB.

Razširitev okvirov za dodatna bančna posojila v odziv na pandemijo COVID-19

Svet ECB je 15. maja 2020 odobril spremembe v začasnem okviru šestih nacionalnih centralnih bank, ki ureja dodatna bančna posojila, potem ko so za spremembe zaprosile zadevne centralne banke. Predlagane razširitve zadevajo predvsem sprejetje enega novega okvira in okvire, ki izkoriščajo nove jamstvene sheme, sprejete v številnih jurisdikcijah v odziv na pandemijo COVID-19. Obravnavajo tudi specifične okvire za obvladovanje tveganj, s čimer se upoštevajo odstopanja od zahtev glede jamstva iz splošne dokumentacije ter spremembe, s katerimi se razširja obseg sprejemljivega finančnega premoženja in internih bonitetnih sistemov nekaterih od šestih centralnih bank. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi lahko nacionalne centralne banke Eurosistema kot zavarovanje začasno sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso skladna s pravili primernosti oziroma s standardi kreditne kvalitete, določenimi v splošni dokumentaciji. S svežnjem ukrepov za ublažitev zahtev glede zavarovanja terjatev, ki ga je Svet ECB sprejel 7. aprila 2020, je bila uvedena možnost nadaljnje razširitve takšnih okvirov. Sprejetje vsakega okvira za dodatna bančna posojila mora predhodno potrditi Svet ECB. Podrobnejše informacije o okvirih za sprejemanje dodatnih bančnih posojil so na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, maj 2020

Svet ECB je 20. maja 2020 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – maj 2020 (Financial Stability Review – May 2020). V tokratni izdaji je ocenjeno, kako je finančni sistem v pandemiji COVID-19 deloval doslej in kako bi možne naknadne gospodarske posledice lahko vplivale na finančno stabilnost, upoštevajoč finančne ranljivosti, ugotovljene med pandemijo, med drugim ranljivosti, ki so povezane z delovanjem finančnih trgov, vzdržnostjo dolga, dobičkonosnostjo bank in nebančnim finančnim sektorjem. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki so povezani s politikami na kratki in srednji rok, s ciljem, da bi se oblikovalci politik, finančni sektor in splošna javnost jasneje zavedali obstoječih sistemskih tveganj. Vključena sta tudi dva tematska članka. Prvi obravnava trende v gibanju kreditnih standardov za stanovanjska posojila in njihove implikacije za finančno stabilnost, drugi pa preučuje likvidnostno tveganje, s katerim se soočajo investicijski skladi v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti. Publikacija bo 26. maja 2020 objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Določitev novega sistemsko pomembnega plačilnega sistema

Svet ECB je 4. maja 2020 sprejel Sklep ECB/2020/26 o določitvi sistema MasterCard Clearing Management System kot sistemsko pomembnega plačilnega sistema v skladu z Uredbo (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme. Ponudnik je bil za sistemsko pomembnega določen potem, ko je bilo potrjeno, da izpolnjuje vrsto objektivnih meril, določenih v sklepu, ki je objavljen na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo TARGET 2019

Svet ECB se je 14. maja 2020 seznanil z letnim poročilom o sistemu TARGET za leto 2019, ki je bilo zatem objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET2, njegovem delovanju in glavnih dogodkih v letu 2019. Obsega tudi sedem okvirjev, v katerih so podrobneje obravnavane teme, ki so bile v letu 2019 posebej pomembne, namreč gibanje prometa v sistemu TARGET2, anketa o dejavnostih udeležencev v sistemu, porazdelitev likvidnosti v sistemu, obravnava udeleženca v postopku reševanja, varnost končnih točk, odkrivanje goljufij pri plačevanju, poročilo o trenutnem stanju projekta konsolidacije sistemov TARGET2 in TARGET2-Securities ter bodoče storitve bruto poravnave v realnem času.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu COVID-19

Svet ECB je 8. maja 2020 Mnenje CON/2020/14 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o spremembah latvijskih zakonov o nacionalni varnosti, izrednih razmerah in mobilizaciji

Svet ECB je 11. maja 2020 Mnenje CON/2020/15 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembah bonitetnega okvira Unije zaradi pandemije COVID-19

Svet ECB je 20. maja 2020 Mnenje CON/2020/16 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letu 2021

Svet ECB je 29. aprila 2020 odobril koledar sej v letu 2021. Svoj koledar sej za to leto je odobril tudi Razširjeni svet ECB. Oba koledarja sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Imenovanje dveh članov Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 4. maja 2020 imenoval Giandomenica Scarpellija, vodjo direktorata za plačilne sisteme v centralni banki Banca d’Italia, za člana Odbora za tržno infrastrukturo iz nacionalne centralne banke Eurosistema, Christino Wejshammar, vodjo oddelka za plačila v centralni banki Sveriges riksbank, pa za članico odbora iz nacionalne centralne banke zunaj Eurosistema. Imenovanje je začelo veljati takoj in bo poteklo 31. maja 2022, da bo sovpadlo z iztekom mandata ostalih članov odbora, ki so bili za 36 mesecev (ponovno) imenovani 1. junija 2019.

Pravni okvir Eurosistema za skupno naročanje

Svet ECB se je 4. maja 2020 seznanil z letnim poročilom Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO) za leto 2019 in odobril posodobitev njegovega načrta naročanja za leto 2020. Istega dne je Svet ECB sprejel tudi Sklep ECB/2020/27 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje v Eurosistemu. Pravni akt o spremembi, ki povzema pozitivne izkušnje s skupnim naročanjem blaga in storitev ter s trajno naravo odbora EPCO, ki jo je Svet ECB določil 26. aprila 2019, uvaja možnosti razširjenega sodelovanja in dopušča več prožnosti pri vsakodnevnem delovanju odbora. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Devetnajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 14. maja 2020 potrdil 19. letni pregled mednarodne vloge eura in odobril njegovo objavo. V skladu z odločitvijo iz leta 2016, da se ta serija poročil objavlja v dvoletnem ciklu, je letošnja izdaja vmesna različica brez posebnih tematskih člankov. Kljub temu vsebuje en analitični okvir o vlogi eura na svetovnih trgih zelenih obveznic. Poročilo v zgoščeni obliki obravnava gibanja pri uporabi eura s strani nerezidentov euroobmočja ter vsebuje najnovejše statistične podatke o glavnih kazalnikih mednarodnega položaja eura, ki so zanimivi za širšo javnost. Poročilo bo predvidoma 15. junija 2020 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja

Svet ECB 30. aprila 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti, da bo ECB za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom od 31. decembra 2020, tj. od datuma začetka veljavnosti, upoštevala Smernice EBA o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05). S smernicami se povečuje podrobnost poročanih podatkovnih točk, s čimer se izboljšuje primerljivost podatkov, kar omogoča temeljitejšo oceno načrtov financiranja bank.

Spremenjeni proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020

Svet ECB 12. maja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri spremenjeno časovnico procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) za leto 2020, v kateri so upoštevane posledice pandemije COVID-19 za zaposlene in za splošne vire bank. Za cikel SREP v letu 2020 se bo tako uporabljal pragmatičen pristop, ki se bo osredotočal na sposobnost bank, da obvladujejo izzive v zvezi s krizo COVID-19. O odločitvi so bile zatem obveščene pomembne institucije pod neposrednim nadzorom ECB.

Skladnost s Smernicami EBA o upravljanju tveganja, povezanega z IKT, in varnostjo

Svet ECB 13. maja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, od 30. junija 2020 upoštevati Smernice EBA o upravljanju tveganja, povezanega z IKT, in varnostjo (EBA/GL/2019/04). Smernice bodo prispevale k izenačitvi pogojev delovanja za vse finančne institucije, pripravljene pa so bile v odziv na zahtevo Evropske komisije, da se oblikujejo smernice o tveganju, povezanem z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ter zahteve glede obvladovanja tveganja v finančnem sektorju EU.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije