European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Mei 2020

22 mei 2020

Externe communicatie

Mededeling betreffende het oordeel van het Duitse federale constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht) van 5 mei 2020

Op 5 mei 2020 heeft de ECB een persbericht gepubliceerd waarin verklaard wordt dat de Raad van Bestuur kennis heeft genomen van het oordeel van het Duitse federale constitutionele hof eerder die dag in verband met het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP). De Raad had hierover een voorafgaande briefing ontvangen van de president van de Deutsche Bundesbank en van de juridische afdeling van de ECB. De Raad van Bestuur blijft vastbesloten binnen zijn mandaat al het nodige te doen om de wettelijke doelstelling van de ECB, namelijk het handhaven van de prijsstabiliteit, te bereiken.

Markttransacties

Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand

Op 7 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2020/29 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand. Met dit wijzigingsrichtsnoer wordt uitvoering gegeven aan de versoepeling van de onderpandeisen waartoe de Raad van Bestuur op 22 april 2020 heeft besloten als reactie op de coronapandemie. Het richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Ad-hocbeoordeling van twee nieuwe niet-gereguleerde markten

Op 14 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de niet-gereguleerde Alternative Fixed-Income Market in Spanje en First North Market in Litouwen toe te voegen aan de lijst met toegelaten niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. Uit een beoordeling was gebleken dat deze markten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de Algemene Documentatie. De volledige lijst van toegelaten niet-gereguleerde markten is beschikbaar op de website van de ECB.

Uitbreiding van de kaders voor aanvullende kredietvorderingen als reactie op de coronapandemie

Op 15 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur veranderingen in de tijdelijke kaders voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claims – ACC’s) van zes nationale centrale banken (NCB’s) goedgekeurd, op verzoek van de betrokken NCB’s. De voorgestelde uitbreidingen hebben voornamelijk betrekking op de acceptatie van een nieuw ACC-kader en de gebruikmaking door ACC’s van de nieuwe waarborgregelingen die in een aantal landen werden ingevoerd als reactie op de coronapandemie. Daarnaast betreffen ze specifieke risicobeheersingskaders in verband met afwijkingen van in de Algemene Documentatie opgenomen vereisten betreffende garanties, evenals andere veranderingen die het scala aan geaccepteerde activa en interne kredietkwaliteitsbeoordelingssystemen voor enkele van de zes NCB’s verruimen. De ACC-kaders zijn in 2011 ingevoerd om NCB's van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldoen aan de toelatingsregels en/of kredietkwaliteitsnormen als vastgelegd in de Algemene Documentatie, tijdelijk als onderpand te accepteren. Het pakket ter versoepeling van de onderpandeisen dat de Raad van Bestuur op 7 april 2020 heeft goedgekeurd, voorziet in de mogelijkheid om deze kaders verder uit te breiden. De acceptatie van deze ACC-kaders moet op voorhand door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Nadere informatie over de ACC-kaders is te vinden op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – mei 2020

Op 20 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de ‘Financial Stability Review – May 2020’. In deze publicatie wordt uiteengezet hoe het financiële stelsel tot dusver tijdens de coronapandemie heeft gefunctioneerd en komen de implicaties van de potentiële economische nawerkingen van de pandemie voor de financiële stabiliteit aan bod. Daarbij wordt rekening gehouden met de vóór de pandemie aanwezige financiële kwetsbaarheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de werking van de financiële markten, de houdbaarheid van schulden, de winstgevendheid van de banken en de niet-bancaire financiële sector. In de Review zijn eveneens beleidsoverwegingen opgenomen, zowel op korte als middellange termijn, om beleidsmakers, de financiële sector en het publiek meer bewust te maken van systeemrisico's. Deze editie omvat ook twee thematische artikelen. In het eerste worden de tendensen op het vlak van kredietverleningscriteria voor woninghypotheken en de gevolgen daarvan voor de financiële stabiliteit beschreven. In het tweede komen beleggingsfondsen aan bod die geconfronteerd worden met liquiditeitsrisico in verband met derivaten. De Review wordt op 26 mei 2020 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Identificatie van een nieuw systeemrelevant betalingssysteem

Op 4 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2020/26 aangenomen betreffende de identificatie van MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM als een systeemrelevant betalingssysteem krachtens Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen. Deze aanmerking als systeemrelevant betalingssysteem is het resultaat van een procedure waarbij wordt nagegaan of de exploitant voldoet aan een aantal objectieve criteria die in het Besluit worden uiteengezet. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

TARGET-jaarverslag 2019

Op 14 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het TARGET-jaarverslag over 2019, dat vervolgens op de website van de ECB is gepubliceerd. Het verslag verstrekt informatie over het TARGET2-verkeer, de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen van TARGET2 in 2019. Het verslag bevat ook zeven kaders met gedetailleerde informatie over onderwerpen die in 2019 van bijzonder belang waren, namelijk de ontwikkeling van het TARGET2-verkeer, een enquête over de activiteit van TARGET2, de liquiditeitsdistributie in TARGET2, de behandeling van een in afwikkeling verkerende deelnemer, end-pointbeveiliging, opsporing van frauduleuze betalingen en een statusupdate over het TARGET2/T2S-consolidatieproject en toekomstige realtime-brutovereveningsdiensten.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Op 8 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief Advies CON/2020/14 aangenomen.

Advies van de ECB inzake wijzigingen in de Letse wetgeving betreffende nationale veiligheid, noodsituaties en mobilisatie

Op 11 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/15 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

Advies van de ECB inzake wijzigingen in het prudentiële kader van de Unie in reactie op de COVID-19-pandemie

Op 20 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2020/16.

Corporate governance

Vergaderschema van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2021

Op 29 april 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn vergaderschema voor 2021 vastgesteld. Ook de Algemene Raad heeft zijn vergaderschema voor dat jaar vastgesteld. De schema’s zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Benoeming van twee leden van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board)

Op 4 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur dhr. Giandomenico Scarpelli, hoofd van het directoraat betalingssystemen bij Banca d’Italia, benoemd als lid van de Raad voor marktinfrastructuur namens een nationale centrale bank (NCB) van het Eurosysteem en mevr. Christina Wejshammar, hoofd van de afdeling betalingsverkeer bij Sveriges Riksbank, als lid van de Raad namens een NCB buiten het Eurosysteem. Beide leden werden met onmiddellijke ingang benoemd tot 31 mei 2022, zodat hun mandaten samenvallen met die van de overige leden van de Raad, die met ingang van 1 juni 2019 voor 36 maanden waren (her)benoemd.

Wettelijk kader voor gezamenlijke aankopen van het Eurosysteem

Op 4 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2019 van het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) en het geactualiseerd aankoopplan 2020 van EPCO goedgekeurd. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur ook Besluit ECB/2020/27 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem aangenomen. Het wijzigingsbesluit, waarin rekening gehouden wordt met de positieve ervaring met de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten en het permanente karakter van EPCO waartoe de Raad van Bestuur op 26 april 2019 heeft besloten, voorziet in ruimere deelnemingsmogelijkheden en meer operationele flexibiliteit in de dagelijkse werking. Het besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Negentiende jaaroverzicht van de internationale rol van de euro

Op 14 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur het 19e jaaroverzicht van de internationale rol van de euro goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan. Overeenkomstig de tweejaarlijkse publicatiecyclus van deze verslagreeks waartoe in 2016 is besloten, is de uitgave van dit jaar een tussentijdse versie zonder speciale artikelen. Wel bevat deze editie een analytisch kader over de rol van de euro in de mondiale markten voor groene obligaties. In het verslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied, samen met geactualiseerde statistische informatie over de belangrijkste indicatoren van de internationale status van de euro die interessant worden geacht voor het publiek. Het verslag wordt op 15 juni 2020 gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Naleving van EBA-richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen

Op 30 april 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de ECB de EBA-richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor de financieringsplannen van kredietinstellingen in het kader van aanbeveling A4 van ECSR/2012/2 (EBA/GL/2019/05) zal naleven vanaf 31 december 2020, de dag waarop deze richtsnoeren van kracht worden. Met deze richtsnoeren wordt de uitsplitsing van de gerapporteerde gegevens verbeterd en zo de vergelijkbaarheid ervan vergroot. Dit maakt het mogelijk de financieringsplannen van banken grondiger te beoordelen.

Herziene procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie in 2020

Op 12 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht betreffende een herziene tijdlijn en aanpak van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) in 2020, in het licht van de impact van de coronapandemie op personele en andere middelen. Voor de SREP-cyclus van 2020 wordt dan ook geopteerd voor een pragmatische benadering, gericht op het vermogen van de banken om het hoofd te bieden aan de Covid-19-crisis. De belangrijke instellingen die onder direct toezicht van de ECB staan, zijn hierover vervolgens geïnformeerd.

Naleving van EBA-richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid

Op 13 mei 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren inzake ICT en risicobeheer op het gebied van veiligheid (EBA/GL/2019/04) vanaf 30 juni 2020 zal naleven. Deze richtsnoeren dragen bij aan een gelijk speelveld voor alle financiële instellingen en beantwoorden aan het verzoek van de Europese Commissie om richtsnoeren op te stellen over ICT-risicomanagement en risicobeperkingsvereisten in de financiële sector van de EU.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media