Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2020

22. května 2020

Externí komunikace

Vyjádření k rozhodnutí Ústavního soudu Spolkové republiky Německo z 5. května 2020

ECB zveřejnila 5. května 2020 tiskovou zprávu, v níž uvádí, že Rada guvernérů bere na vědomí rozsudek Ústavního soudu Spolkové republiky Německo vynesený dříve téhož dne týkající se programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP), o kterém ji předběžně informovali prezident Deutsche Bundesbank a právní oddělení ECB, a že zůstává plně odhodlána činit v rámci svého mandátu vše nezbytné k dosažení cíle ECB stanoveného ve statutu, tedy k udržování cenové stability.

Tržní operace

Obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění

Rada guvernérů přijala 7. května 2020 obecné zásady ECB/2020/29, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Těmito pozměňujícími obecnými zásadami se provádějí zmírňující opatření týkající se podmínek na zajištění, o nichž rozhodla Rada guvernérů 22. dubna 2020 v reakci na pandemii koronaviru (COVID-19). Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Ad hoc hodnocení dvou nových neregulovaných trhů

Rada guvernérů rozhodla 14. května 2020 zařadit španělský neregulovaný trh alternativních investic s pevným výnosem a litevský First North Market na seznam akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, poté co bylo pozitivně hodnoceno jejich dodržování kritérií stanovených v obecné dokumentaci. Úplný seznam akceptovaných neregulovaných trhů je uveden na internetových stránkách ECB.

Rozšíření rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky v reakci na pandemii COVID-19

Rada schválila 15. května 2020 na žádost šesti jednotlivých národních centrálních bank (NCB) změny v jejich dočasných rámcích dodatečných úvěrových pohledávek (ACC). Navrhované změny se týkají zejména jednoho nového rámce ACC a dodatečných úvěrových pohledávek zahrnutých do nových systémů pojištění pohledávek, které několik zemí zavedlo v reakci na pandemii COVID-19 spolu s účelovými rámci pro řízení rizik zaměřenými na odchylky od požadavků na pojištění pohledávek podle obecné dokumentace. Dále se týkají rozšíření akceptovaných aktiv a interních systémů hodnocení úvěrů několika ze zmíněných šesti NCB. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené v obecné dokumentaci. Tyto rámce bylo možné dále rozšířit poté, co Rada guvernérů přijala 7. dubna 2020 soubor zmírňujících opatření týkajících se podmínek na zajištění. Přijetí těchto rámců ACC podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review May 2020

Rada guvernérů schválila 20. května 2020 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2020“. V tomto vydání je posuzováno fungování finančního systému od vypuknutí pandemie COVID-19 a jsou zde zvažovány dopady jejích potenciálních ekonomických následků na finanční stabilitu vzhledem k oblastem finanční zranitelnosti známým před jejím vypuknutím, zejména v souvislosti s fungováním finančních trhů, dluhovou udržitelností, ziskovostí bank a nebankovním finančním sektorem. Ve zprávě je rovněž předloženo směřování měnové politiky v krátkodobém i střednědobém horizontu s cílem šířit povědomí o systémových rizicích mezi tvůrci politik, finančním sektorem a širokou veřejností. Toto vydání také obsahuje dva specializované články. První je věnován trendům úvěrových podmínek v oblasti rezidenčních nemovitostí a jejich dopadům na finanční stabilitu a druhý se zabývá likviditním rizikem investičních fondů v souvislosti s deriváty. Zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách ECB 26. května 2020.

Tržní infrastruktura a platební styk

Označení nového systémově významného platebního systému

Rada guvernérů přijala 4. května 2020 rozhodnutí ECB/2020/26 o určení systému MasterCard Clearing Management System jako systémově významného platebního systému podle nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy. O označení bylo rozhodnuto na základě provedení kontroly, zda provozovatel splňuje soubor objektivních kritérií, která jsou v rozhodnutí uvedena. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva TARGET za rok 2019

Rada guvernérů vzala 14. května 2020 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2019, která byla poté zveřejněna na internetových stránkách ECB. Zpráva uvádí informace o platbách v systému TARGET2, jeho výkonu a hlavních změnách v roce 2019. Součástí je také sedm boxů, které uvádějí podrobné informace na témata, která měla v roce 2019 zvláštní význam, zejména vývoj vytížení systému TARGET2, průzkum o činnostech v rámci TARGET2, rozdělení likvidity v rámci TARGET2, zacházení s účastníky řešení krize, bezpečnost koncových bodů, detekce podvodných transakcí a dosavadní pokrok projektu konsolidace TARGET2/T2S a budoucích služeb brutto vypořádání v reálném čase.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

Rada guvernérů přijala 8. května 2020 stanovisko CON/2020/14 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB ke změnám lotyšských zákonů o národní bezpečnosti, nouzových situacích a mobilizaci

Rada guvernérů přijala 11. května 2020 stanovisko CON/2020/15 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na pandemii COVID-19

Rada guvernérů přijala 20. května 2020 stanovisko CON/2020/16 na žádost Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Harmonogramy zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2021

Rada guvernérů schválila 29. dubna 2020 harmonogram svých zasedání na rok 2021. Harmonogram svých zasedání v uvedeném roce schválila také Generální rada. Harmonogramy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jmenování dvou nových členů Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 4. května 2020 Giandomenica Scarpelliho, vedoucího ředitelství pro platební systémy Banca d’Italia, do funkce člena Rady pro tržní infrastrukturu zastupujícího jednu z národních centrálních bank Eurosystému a Christinu Wejshammarovou, vedoucí oddělení platebního styku Sveriges Riksbank, do funkce členky Rady pro tržní infrastrukturu zastupující jednu z národních centrálních bank mimo Eurosystém. Tato jmenování byla provedena s okamžitou platností do 31. května 2022, aby časově odpovídala mandátům ostatních členů Rady pro tržní infrastrukturu, kteří byli nově nebo opětovně jmenováni na 36 měsíců od 1. června 2019.

Právní rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek.

Rada guvernérů vzala 4. května 2020 na vědomí výroční zprávu Koordinačního úřadu Eurosystému pro zadávání veřejných zakázek (EPCO) za rok 2019 a schválila aktualizovaný plán zadávání veřejných zakázek EPCO na rok 2020. Rada guvernérů přijala v tentýž den také rozhodnutí ECB/2020/27, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek. Pozměňovací právní akt zohledňuje kladné zkušenosti se společným zadáváním zakázek na zboží a služby a trvalý charakter EPCO, o němž Rada guvernérů rozhodla 26. dubna 2019, a zajišťuje širší možnosti účasti a více provozní pružnosti v každodenních operacích. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

19. roční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 14. května 2020 19. roční přehled o mezinárodní úloze eura a jeho zveřejnění. V souladu s dvouletým cyklem zveřejňování této série zpráv schváleným v roce 2016 je letošní přehled znění bez zvláštních témat. Obsahuje však analytický box o úloze eura na světových trzích ekologických dluhopisů. Zpráva obsahuje stručný přehled popisující vývoj v používání eura nerezidenty eurozóny a poskytuje aktualizované statistické informace o hlavních ukazatelích mezinárodního postavení eura, tj. informace, které by mohly zajímat širokou veřejnost. Na internetových stránkách ECB by měla být podle harmonogramu zveřejněna 15. června 2020.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů EBA k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování

Rada guvernérů nevznesla 30. dubna 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi bude ECB dodržovat obecné pokyny EBA k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05), a to od 31. prosince 2020 – data, kdy vstoupí v platnost. Obecné pokyny zvyšují podrobnost vykazovaných dat, a tedy i srovnatelnost údajů. Umožňují tak hlubší hodnocení plánů financování, které banky předkládají.

Revidovaný proces dohledu a hodnocení orgány dohledu v roce 2020

Rada guvernérů nevznesla 12. května 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit revidovaný harmonogram a přístup procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) v roce 2020 s přihlédnutím k dopadu pandemie COVID-19 na lidské i ostatní obecné zdroje. V cyklu SREP 2020 bude tedy uplatňován pragmatický přístup se zaměřením na schopnost bank zvládat výzvy spojené s krizí COVID-19. Významné instituce pod přímým dohledem ECB byly o tomto následně informovány.

Dodržování obecných pokynů EBA o řízení rizik ICT a informační bezpečnosti

Rada guvernérů nevznesla 13. května 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi bude ECB od 30. června 2020 dodržovat obecné pokyny EBA o řízení rizik ICT a informační bezpečnosti (EBA/GL/2019/04). Tyto obecné pokyny přispívají k rovným podmínkám pro všechny finanční instituce a reagují na požadavek Evropské komise vypracovat obecné pokyny o řízení rizik ICT a o požadavcích na zmírňování rizika ve finančním sektoru EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média