Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada maijs

2020. gada 22. maijā

Ārējā komunikācija

Paziņojums saistībā ar Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija nolēmumu

ECB 2020. gada 5. maijā publicēja paziņojumu presei, norādot, ka Padome pieņem zināšanai Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas pirms tam tajā pašā dienā pieņemto spriedumu attiecībā uz "Valsts sektora vērtspapīru iegādes programmu" (VSAIP), par ko Padome bija saņēmusi Deutsche Bundesbank prezidenta un ECB juridiskās nodaļas iepriekšēju paziņojumu, un pilnībā saglabā apņemšanos savu pilnvaru ietvaros darīt visu nepieciešamo, lai īstenotu ECB statūtos noteikto mērķi nodrošināt cenu stabilitāti.

Tirgus operācijas

Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību

Padome 2020. gada 7. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2020/29, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Pamatnostādnē, ar kuru izdarīti grozījumi, noteikti Padomes 2020. gada 22. aprīlī pieņemtie nodrošinājuma atvieglojumu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa (Covid-19) pandēmiju. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Divu jaunu neregulēto tirgu ad hoc novērtējums

Padome 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu pievienot aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstam Spānijas Mercado Alternativo de Renta Fija un Lietuvas First North Market pēc tam, kad tika veikts to atbilstības Vispārējā dokumentācijā definētajiem kritērijiem pozitīvs novērtējums. Pilnīgs pieņemamo neregulēto tirgu saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Papildu kredītprasību regulējumu darbības paplašināšana sakarā ar Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 15. maijā apstiprināja sešu nacionālo centrālo banku (NCB) pagaidu papildu kredītprasību regulējumu pārmaiņas (pēc attiecīgo NCB pieprasījuma). Ierosinātā paplašināšana galvenokārt aptver viena jauna papildu kredītprasību regulējuma apstiprināšanu un iespēju papildu kredītprasību regulējumos izmantot vairākās jurisdikcijās pieņemtās jaunās garantiju shēmas, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, vienlaikus ieviešot specifiskus riska kontroles ietvarus, lai rastu risinājumu atkāpēm no garantijām piemērojamajām prasībām, kas noteiktas Vispārējā dokumentācijā, kā arī turpmākas pārmaiņas, kas paplašina pieņemto aktīvu un iekšējo kredītnovērtējuma sistēmu klāstu dažās no šīm sešām NCB. Papildu kredītprasību regulējumi tika ieviesti 2011. gadā, lai Eurosistēmas NCB varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilst Vispārējā dokumentācijā noteiktajiem atbilstības noteikumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Padomes 2020. gada 7. aprīlī apstiprinātais nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopums ļāva turpmāk paplašināt šos regulējumus. Lai varētu pieņemt šādus papildu kredītprasību regulējumus, Padomei tie iepriekš jāapstiprina. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumiem pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2020. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2020. gada 20. maijā atļāva publicēt 2020. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu". Šajā izdevumā novērtēta finanšu sistēmas līdzšinējā darbība Covid-19 pandēmijas laikā un aplūkota tās iespējamo ekonomisko seku ietekme uz finanšu stabilitāti, ņemot vērā pirms pandēmijas konstatētos finansiālās ievainojamības faktorus, t.sk. faktorus, kas saistīti ar finanšu tirgu darbību, parāda ilgtspēju, banku pelnītspēju un nebanku finanšu sektoru. Pārskatā arī izklāstīti politikas apsvērumi gan īstermiņā, gan vidējā termiņā, lai veicinātu politikas veidotāju, finanšu nozares un plašas sabiedrības izpratni par sistēmiskajiem riskiem. Šajā izdevumā iekļauti arī divi tematiski raksti. Pirmajā aplūkotas tendences attiecībā uz kreditēšanas nosacījumiem mājokļu nekustamā īpašuma iegādei un to ietekme uz finanšu stabilitāti, bet otrajā pētīts ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītais likviditātes risks, ar ko saskaras ieguldījumu fondi. Šis pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2020. gada 26. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jaunas sistēmiski nozīmīgas maksājumu sistēmas atzīšana

Padome 2020. gada 4. maijā pieņēma Lēmumu ECB/2020/26 par MasterCard Clearing Management System atzīšanu par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Tas noteikts pēc pārbaudes, lai noskaidrotu, vai operators izpilda virkni objektīvu kritēriju, kas noteikti ECB interneta vietnē pieejamajā lēmumā.

TARGET 2019. gada pārskats

Padome 2020. gada 14. maijā pieņēma zināšanai TARGET 2019. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē. Pārskatā sniegta informācija par TARGET2 maksājumu plūsmu, tās darbību un galvenajām norisēm 2019. gadā. Tas ietver arī septiņus ielikumus ar detalizētu informāciju par tematiem, kuri 2019. gadā bija īpaši būtiski, proti, par TARGET2 maksājumu plūsmu attīstību, apsekojumu par TARGET2 aktivitāti, TARGET2 likviditātes sadali, kārtību attiecībā uz dalībniekiem, uz kuriem attiecas noregulējuma procedūras, datortīklu gala ierīču drošību, krāpniecisku maksājumu atklāšanu un aktualizētu informāciju par TARGET2/T2V konsolidācijas projekta un nākotnes reālā laika bruto norēķinu pakalpojumu statusu.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma

Padome 2020. gada 8. maijā pieņēma Atzinumu CON/2020/14 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par grozījumiem Latvijas likumos par nacionālo drošību, ārkārtējo situāciju un mobilizāciju

Padome 2020. gada 11. maijā pieņēma Atzinumu CON/2020/15 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

Atzinums par grozījumiem Eiropas Savienības prudenciālās uzraudzības regulējumā, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 20. maijā pieņēma Atzinumu CON/2020/16 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2021. gada grafiks

Padome 2020. gada 29. aprīlī apstiprināja savu sanāksmju 2021. gada grafiku. Arī Ģenerālpadome apstiprināja savu sanāksmju grafiku šim gadam. Grafiki pieejami ECB interneta vietnē.

Iecelti divi Tirgus infrastruktūras valdes locekļi

Padome 2020. gada 4. maijā iecēla Banca d’Italia Maksājumu sistēmu direktorāta vadītāju Džandomeniko Skarpelli (Giandomenico Scarpelli) par Eurosistēmas nacionālo centrālo banku (NCB) pārstāvošu Tirgus infrastruktūras valdes locekli un Sveriges Riksbank Maksājumu nodaļas vadītāju Kristīni Vejshamaru (Christina Wejshammar) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli, kas pārstāv ārpus Eurosistēmas esošu NCB. Abu locekļu, kas tika iecelti amatā nekavējoties, pilnvaru termiņš beigsies 2022. gada 31. maijā vienlaikus ar visu pārējo Tirgus infrastruktūras valdes locekļu, kuri iecelti vai atkārtoti iecelti amatā uz 36 mēnešiem, sākot ar 2019. gada 1. jūniju, pilnvaru termiņa beigām.

Kopīga Eurosistēmas iepirkuma juridiskais regulējums

Padome 2020. gada 4. maijā pieņēma zināšanai Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (EPCO) 2019. gada pārskatu un apstiprināja aktualizēto EPCO 2020. gada iepirkumu plānu. Padome tajā pašā dienā arī pieņēma Lēmumu ECB/2020/27, ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus. Grozītajā tiesību aktā, kurā ņemta vērā kopīgā preču un pakalpojumu iepirkuma pozitīvā pieredze un EPCO pastāvīgā darbība atbilstoši Padomes 2019. gada 26. aprīļa lēmumam, paredzēta plašākas līdzdalības iespēja un lielāka operacionālā elastība ikdienas operācijās. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

19. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2020. gada 14. maijā apstiprināja 19. gada pārskatu par euro starptautisko lomu un deva atļauju to publicēt. Saskaņā ar 2016. gadā pieņemto lēmumu par šīs pārskatu sērijas publicēšanu reizi divos gados šā gada publikācija ir starpposma ziņojums bez specifiskām tēmām. Tomēr tajā iekļauts analītisks ielikums par euro lomu pasaules zaļo obligāciju tirgos. Pārskatā sniegts īss kopsavilkums par norisēm saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro un sniegta aktualizēta statistiskā informācija par euro starptautiskā statusa galvenajiem rādītajiem, kas saistoša plašai sabiedrībai. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2020. gada 15. jūnijā.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem

Padome 2020. gada 30. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par saskaņotām definīcijām un veidnēm kredītiestāžu finansēšanas plāniem ar 2020. gada 31. decembri (datums, kad tās stāsies spēkā) saskaņā ar ESRB/2012/2 (EBA/GL/2019/05) A4 ieteikumu. Pamatnostādnes uzlabo sniegto datu pozīciju detalizāciju, tādējādi vairojot salīdzināmību un ļaujot rūpīgāk novērtēt banku finansēšanas plānus.

Pārstrādāts 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Padome 2020. gada 12. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt pārstrādāto 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) grafiku un pieeju, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi uz cilvēkresursiem un citiem vispārējiem resursiem. Tāpēc 2020. gada SREP ciklam tiks piemērota pragmatiska pieeja, pievēršot uzmanību banku spējai risināt Covid-19 krīzes radītās problēmas. ECB tiešā uzraudzībā esošās nozīmīgās iestādes pēc tam tika informētas par šo lēmumu.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par IKT un drošības risku pārvaldību

Padome 2020. gada 13. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par IKT un drošības risku pārvaldību (EBA/GL/2019/04) ar 2020. gada 30. jūniju. Pamatnostādnes palīdz nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus visām finanšu iestādēm. Tās pieņemtas, reaģējot uz Eiropas Komisijas lūgumu izstrādāt pamatnostādnes par IKT risku pārvaldības un mazināšanas prasībām ES finanšu sektorā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem