Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2020

22 Μαΐου 2020

Εξωτερική επικοινωνία

Επικοινωνία σε σχέση με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 5ης Μαΐου 2020

Στις 5 Μαΐου 2020 η ΕΚΤ δημοσίευσε δελτίο Τύπου στο οποίο ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε την απόφαση που εξέδωσε το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας νωρίτερα την ίδια ημέρα όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP), σχετικά με την οποία ενημερώθηκε αρχικά από τον Πρόεδρο της Deutsche Bundesbank και το νομικό τμήμα της ΕΚΤ, και ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένο στη δέσμευσή του να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο εντός των ορίων της εντολής του προκειμένου να επιτύχει τον καταστατικό στόχο της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Δραστηριότητες αγορών

Κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

Στις 7 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/29 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών. Αυτή η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζει τα μέτρα χαλάρωσης όσον αφορά τις ασφάλειες που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Απριλίου 2020 ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκτακτη αξιολόγηση δύο νέων μη ρυθμιζόμενων αγορών

Στις 14 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει τις μη ρυθμιζόμενες αγορές Alternative Fixed-Income Market (Ισπανία) και First North Market (Λιθουανία) στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών περιουσιακών στοιχείων επιλέξιμων ως ασφαλειών στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, έπειτα από θετική αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια που ορίζονται στην Γενική Τεκμηρίωση. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επέκταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19

Στις 15 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αλλαγές στα πλαίσια πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων (additional credit claim - ACC) έξι εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), κατόπιν αιτήματος των αντίστοιχων ΕθνΚΤ. Οι προτεινόμενες επεκτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την αποδοχή ενός νέου πλαισίου πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων καθώς και πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ωφελούμενων από τα νέα συστήματα εγγυήσεων που εγκρίθηκαν σε ορισμένες χώρες ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19, μαζί με ειδικά πλαίσια ελέγχου κινδύνων για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εγγυήσεις σύμφωνα με τη Γενική Τεκμηρίωση, καθώς και επιπλέον αλλαγές που διευρύνουν το πεδίο των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων και των εσωτερικών συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης για ορισμένες από τις έξι ΕθνΚΤ. Τα πλαίσια πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων εισήχθησαν το 2011 προκειμένου να επιτρέπουν στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να αποδέχονται προσωρινά ως ασφάλειες ορισμένες δανειακές απαιτήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες επιλεξιμότητας και/ή τα πρότυπα πιστωτικής ποιότητας που θεσπίζει η Γενική Τεκμηρίωση. Η δέσμη μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις ασφάλειες που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 θέσπισε τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης των εν λόγω πλαισίων. Η αποδοχή αυτών των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πλαίσια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Μάιος 2020

Στις 20 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Μαΐου 2020 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ("Financial Stability Review"). Η έκδοση αυτή αξιολογεί το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και εξετάζει τις συνέπειες των δυνητικών οικονομικών δευτερογενών επιδράσεών της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοπιστωτικές ευπάθειες που είχαν εντοπιστεί πριν από την πανδημία, μεταξύ άλλων αυτές που αφορούν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη βιωσιμότητα του χρέους, την κερδοφορία των τραπεζών και τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η επισκόπηση παρουσιάζει επίσης προβληματισμούς όσον αφορά την πολιτική τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με σκοπό να προωθήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους συστημικούς κινδύνους μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού κλάδου και του ευρύτερου κοινού. Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης δύο άρθρα ειδικού περιεχομένου. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στις τάσεις των πιστοδοτικών κριτηρίων για αγορές κατοικιών και τις συνέπειές τους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το δεύτερο εξετάζει τον συνδεόμενο με παράγωγα κίνδυνο ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα αμοιβαία κεφάλαια επενδυτικού χαρακτήρα. Η επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 26 Μαΐου 2020.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αναγνώριση νέου συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών

Στις 4 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2020/26 αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του MasterCard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών. Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας επαλήθευσης ότι ο διαχειριστής του συστήματος πληροί σειρά αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζονται στην απόφαση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια έκθεση του 2019 για το TARGET

Στις 14 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης του 2019 για το TARGET, η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροές πληρωμών μέσω του TARGET2, τις επιδόσεις του και τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2019. Περιλαμβάνει επίσης επτά πλαίσια που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για θέματα ιδιαίτερης σημασίας το 2019, δηλαδή την εξέλιξη των ροών πληρωμών μέσω TARGET2, έρευνα σχετικά με τη δραστηριότητα του TARGET2, την κατανομή της ρευστότητας στο TARGET2, τη μεταχείριση συμμετέχοντος υπό εξυγίανση, την ασφάλεια στα τερματικά σημεία, τον εντοπισμό δόλιων συναλλαγών και την ενημέρωση όσον αφορά την πρόοδο του σχεδίου ενοποίησης TARGET2/T2S και τις μελλοντικές υπηρεσίες διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19

Στις 8 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/14, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της λεττονικής νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την επιστράτευση

Στις 11 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/15, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του ενωσιακού πλαισίου προληπτικής εποπτείας προς αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19

Στις 20 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/16, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προγράμματα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2021

Στις 29 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα των συνεδριάσεών του για το 2021. Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε και αυτό το πρόγραμμα των συνεδριάσεών του για το ίδιο έτος. Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διορισμός δύο μελών στην Επιτροπή Υποδομών Αγοράς

Στις 4 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Giandomenico Scarpelli, επικεφαλής της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών της Banca d’Italia, στη θέση μέλους της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς από εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος και την κα Christina Wejshammar, επικεφαλής του Τμήματος Πληρωμών της Sveriges Riksbank, στη θέση μέλους της Επιτροπής από ΕθνΚΤ εκτός Ευρωσυστήματος. Οι διορισμοί πραγματοποιήθηκαν με άμεση ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2022 ώστε να συμπίπτουν με τις θητείες των άλλων μελών της Επιτροπής που είχαν διοριστεί ή επαναδιοριστεί για θητεία 36 μηνών από την 1η Ιουνίου 2019.

Κοινό νομικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις συμβάσεις προμηθειών

Στις 4 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας Συντονισμού Συμβάσεων Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Procurement Coordination Office - EPCO) για το 2019 και ενέκρινε το επικαιροποιημένο σχέδιο συμβάσεων προμηθειών της EPCO για το 2020. Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης την απόφαση ΕΚΤ/2020/27 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/17 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος. Η τροποποιητική νομική πράξη, που λαμβάνει υπόψη τη θετική εμπειρία από την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και τη μόνιμη φύση της EPCO όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Απριλίου 2019, προβλέπει δυνατότητες διευρυμένης συμμετοχής και περισσότερη λειτουργική ευελιξία στις καθημερινές δραστηριότητες. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

19η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Στις 14 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την 19η ετήσια επισκόπηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Σύμφωνα με τον διετή κύκλο δημοσίευσης αυτής της σειράς εκθέσεων που αποφασίστηκε το 2016, η φετινή έκδοση αποτελεί ενδιάμεση έκθεση χωρίς ειδικές ενότητες. Ωστόσο, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο ανάλυσης όσον αφορά τον ρόλο του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές πράσινων ομολόγων. Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις αναφορικά με τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ και παρέχει επικαιροποιημένες στατιστικές πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες του διεθνούς ρόλου του ευρώ που κρίνεται ότι ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό. Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 15 Ιουνίου 2020.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για εναρμονισμένους ορισμούς και υποδείγματα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης

Στις 30 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, θα συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για εναρμονισμένους ορισμούς και υποδείγματα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του ΕΣΣΚ/2012/2 (ΕΒΑ/GL/2019/05) από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές ενισχύουν τον βαθμό λεπτομέρειας των υποβαλλόμενων σημείων δεδομένων και επομένως αυξάνουν τη συγκρισιμότητα, καθιστώντας δυνατή την πιο ενδελεχή αξιολόγηση των σχεδίων χρηματοδότησης των τραπεζών.

Αναθεωρημένη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης το 2020

Στις 12 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και προσέγγισης της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε άλλους γενικού πόρους. Κατά συνέπεια, θα υιοθετηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την SREP για τον κύκλο του 2020, η οποία θα επικεντρωθεί στην ικανότητα των τραπεζών να διαχειριστούν τις προκλήσεις που θέτει η κρίση του COVID-19. Τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ ενημερώθηκαν ακολούθως.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ΤΠΕ και ασφάλειας

Στις 13 Μαΐου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ΤΠΕ και ασφάλειας (EBA/GL/2019/04) από τις 30 Ιουνίου 2020. Οι κατευθυντήριες γραμμές συμβάλλουν στη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και απαντούν στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων ΤΠΕ και απαιτήσεις περιορισμού των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου