Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. gegužės mėn.

2020 m. gegužės 22 d.

Išorės komunikacija

Komunikatas dėl 2020 m. gegužės 5 d. Vokietijos federalinio konstitucinio teismo nutarties

2020 m. gegužės 5 d. ECB paskelbė pranešimą spaudai, informuojantį, kad Valdančioji taryba susipažino su anksčiau tą dieną Vokietijos federalinio konstitucinio teismo priimtu sprendimu dėl viešojo sektoriaus pirkimo programos (VSPP). Valdančioji taryba buvo gavusi Deutsche Bundesbank pirmininko ir ECB teisės departamento preliminarius informacinius pranešimus ir tebebuvo tvirtai pasiryžusi daryti viską, kas būtina pagal jos įgaliojimus, kad būtų įvykdytas teisės aktuose įtvirtintas ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą.

Rinkos operacijos

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu

2020 m. gegužės 7 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2020/29, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Iš dalies keičiančiomis gairėmis įgyvendinamas įkaitui taikomų sąlygų sušvelninimo priemonių paketas, kurį, reaguodama į koronaviruso (COVID-19) pandemiją, 2020 m. balandžio 22 d. patvirtino Valdančioji taryba. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Dviejų naujų nereguliuojamų rinkų ad hoc įvertinimas

2020 m. gegužės 14 d. Valdančioji taryba nusprendė įtraukti nereguliuojamas Ispanijos alternatyvią fiksuoto pajamingumo rinką ir Lietuvos First North rinką į priimtinų nereguliuojamų rinkų, kuriose prekiaujama turtu, tinkamu būti pateiktu įkaitu Eurosistemai vykdant pinigų politikos operacijas, sąrašą. Toks sprendimas priimtas teigiamai įvertinus jų atitiktį Bendruosiuose dokumentuose apibrėžtiems kriterijams. Išsamus priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Papildomų kredito reikalavimų sistemų išplėtimas dėl COVID-19 pandemijos

2020 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba patvirtino šešių nacionalinių centrinių bankų (NCB) laikinų papildomų kredito reikalavimų (PKR) sistemų pakeitimus atitinkamų NCB prašymu. Siūlomas išplėtimas pirmiausia apima vienos naujos PKR sistemos ir PKR sistemų, kurioms palanki naujoji garantijų sistema, priimta kai kuriose jurisdikcijose reaguojant į COVID-19 pandemiją, priėmimą ir specialias rizikos kontrolės sistemas, kuriomis siekiama pašalinti Bendruosiuose dokumentuose nustatytų reikalavimų garantijoms neatitikimus, taip pat tolesnius pakeitimus, kuriais išplečiamas priimtino turto ir vidaus kredito vertinimo sistemų spektras kai kuriuose iš šių šešių NCB. Papildomų kredito reikalavimų sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemos NCB galėtų laikinai kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių reikalavimų ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų Bendruosiuose dokumentuose. 2020 m. balandžio 7 d. Valdančiosios tarybos priimtame įkaitui taikomų reikalavimų švelninimo pakete buvo numatyta galimybė išplėsti šias sistemas. Šių papildomų kredito reikalavimų sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Daugiau informacijos apie papildomų kredito reikalavimų sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2020 m. gegužės mėn.

2020 m. gegužės 20 d. Valdančioji taryba leido paskelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2020 m. gegužės mėn.“. Šiame leidinyje vertinama, kaip iki šiol COVID-19 pandemijos metu veikė finansų sistema, ir analizuojamas galimų pandemijos ekonominių pasekmių poveikis finansiniam stabilumui, atsižvelgiant į prieš pandemiją nustatytas finansinio pažeidžiamumo sritis, įskaitant susijusias su finansų rinkų veikimu, skolų tvarumu, bankų pelningumu ir nebankiniu finansų sektoriumi. Apžvalgoje taip pat išdėstyti politikos tikslai artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiais, siekiant informuoti politikos formuotojus, finansų sektorių ir plačiąją visuomenę apie sistemines rizikas. Be to, į apžvalgą įtraukti ir du specializuoti straipsniai. Pirmame straipsnyje aptariamos skolinimo gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti standartų tendencijos ir jų įtaka finansiniam stabilumui. Antrame analizuojama su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi likvidumo rizika, su kuria susiduria investiciniai fondai. Apžvalga bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2020 m. gegužės 26 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujos sistemiškai svarbios mokėjimo sistemos pripažinimas

2020 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2020/26, kuriuo MasterCard Clearing Management System pripažįstama sistemiškai svarbia mokėjimo sistema pagal Reglamentą (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms. Ši sistema buvo pripažinta patikrinus, ar operatorius atitinka tam tikrus Sprendime nustatytus objektyvius kriterijus. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Sistemos TARGET 2019 metų ataskaita

2020 m. gegužės 14 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2019 metų ataskaita. Tada ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje pateikiama informacijos apie sistemos TARGET2 srautus, veiklos rezultatus ir svarbiausius pokyčius 2019 m. Joje taip pat pateikti septyni intarpai su išsamia informacija įvairiomis temomis, kurios 2019 m. buvo itin aktualios, t. y. TARGET2 srautų raida, apklausa apie TARGET2 veiklą, likvidumo pasiskirstymas TARGET2, pertvarkymo procesą pradėjusių dalyvių traktavimas, galutinių įrenginių saugumas, apgaulės būdu atliktų mokėjimų aptikimas, pažanga TARGET2 ir T2S konsolidavimo projekto ir būsimos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemos srityje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti sukūrimo

2020 m. gegužės 8 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2020/14.

ECB nuomonė dėl Latvijos nacionalinio saugumo, nepaprastosios padėties ir mobilizavimo įstatymų dalinių pakeitimų

2020 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/15 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Sąjungos prudencinės sistemos dalinių pakeitimų, susijusių su COVID-19 pandemija

2020 m. gegužės 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/16 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB valdymas

2021 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraščiai

2020 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2021 m. posėdžių tvarkaraštį. Tų metų savo posėdžių tvarkaraštį patvirtino ir Bendroji taryba. Tvarkaraščiai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Dviejų Rinkos infrastruktūros valdybos narių paskyrimas

2020 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba paskyrė Banca d’Italia Mokėjimo sistemų direktorato vadovą Giandomenico Scarpelli Rinkos infrastruktūros valdybos Eurosistemos NCB nariu ir Sveriges Riksbank Mokėjimų departamento vadovę Christiną Wejshammar Valdybos ne Eurosistemos NCB nare iki 2022 m. gegužės 31 d., sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Jų kadencija sutaps su kitų Valdybos narių, 2019 m. birželio 1 d. paskirtų eiti atitinkamas pareigas (naujai ar dar vienai 36 mėnesių kadencijai), kadencijomis.

Bendra Eurosistemos viešųjų pirkimų teisinė sistema

2020 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos viešųjų pirkimų tarnybos (EPCO) 2019 metų ataskaita ir patvirtino atnaujintą EPCO 2020 metų viešųjų pirkimų planą. Tą pačią dieną Valdančioji taryba priėmė ir Sprendimą ECB/2020/27, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą. Šiame iš dalies keičiančiame teisės akte apžvelgiama teigiama prekių ir paslaugų bendrų viešųjų pirkimų patirtis ir nuolatinis EPCO statusas, patvirtintas 2019 m. balandžio 26 d. Valdančiosios tarybos sprendimu. Juo taip pat sudaromos didesnės dalyvavimo galimybės ir suteikiama daugiau lankstumo vykdant kasdienes operacijas. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

19-oji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2020 m. gegužės 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ir suteikė leidimą paskelbti 19-ąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Ši ataskaita (pradėta rengti 2016 m. ir rengiama kas dvejus metus) šiais metais paskelbta kaip tarpinė versija – be specialių skyrių. Tačiau joje pateikiamas vienas analitinis intarpas apie euro vaidmenį pasaulinėje žaliųjų obligacijų rinkoje. Ataskaitoje glaustai apžvelgiami ne euro zonos gyventojų euro vartojimo įpročių pokyčiai ir pateikiama atnaujintos statistinės informacijos apie pagrindinius euro tarptautinio vaidmens rodiklius, kurie, manoma, yra įdomūs visuomenei. Ją planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2020 m. birželio 15 d.

Bankų priežiūra

EBI gairių dėl finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų laikymasis

Iki 2020 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu nuo 2020 m. gruodžio 31 d. (gairių įsigaliojimo dienos) pradės laikytis EBI gairių dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų pagal ESRV/2012/2 A4 rekomendaciją (EBA/GL/2019/05). Gairėmis padidinamas teikiamų duomenų vienetų detalizavimo lygis, todėl duomenys yra labiau palyginami tarpusavyje ir galima išsamiau įvertinti bankų finansavimo planus.

Atnaujintas 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

2020 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti atnaujintą 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkaraštį ir metodiką, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį žmogiškiesiems ir kitiems bendro pobūdžio ištekliams. 2020 m. SREP ciklas bus vykdomas laikantis pragmatiško požiūrio, dėmesį sutelkiant į tai, kad bankai būtų pajėgūs susitvarkyti su COVID-19 krizės keliamais iššūkiais. ECB tiesiogiai prižiūrimos svarbios įstaigos buvo atitinkamai informuotos.

EBI IRT ir saugumo rizikos valdymo gairių nuostatų laikymasis

2020 m. gegužės 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina pradėti laikytis EBI IRT ir saugumo rizikos valdymo gairių (EBA/GL/2019/04) nuo 2020 m. birželio 30 d. Gairėmis padedama užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoms finansų įstaigoms ir reaguojama į Europos Komisijos reikalavimą parengti gaires dėl IRT rizikos valdymo ir šios rizikos mažinimo reikalavimų ES finansų sektoriuje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai