Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2020

22 mai 2020

Comunicare externă

Comunicare cu privire la hotărârea pronunțată de Curtea Constituțională Federală din Germania la 5 mai 2020

La data de 5 mai 2020, BCE a emis un comunicat de presă potrivit căruia Consiliul guvernatorilor a luat notă de hotărârea pronunțată, în prima parte a zilei respective, de Curtea Constituțională Federală din Germania cu privire la programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), în legătură cu care primise o informare preliminară din partea președintelui Deutsche Bundesbank și a departamentului juridic din cadrul BCE, și și-a menținut angajamentul deplin de a întreprinde tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini obiectivul privind menținerea stabilității prețurilor, prevăzut în Statut.

Operațiuni de piață

Orientarea de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului

La data de 7 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2020/29 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului. Orientarea de modificare pune în aplicare măsurile de relaxare privind garanțiile, decise de Consiliul guvernatorilor la data de 22 aprilie 2020 ca răspuns la pandemia de coronavirus (COVID-19). Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Evaluarea ad-hoc a două noi piețe nereglementate

La data de 14 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să includă Piața alternativă cu venituri fixe (Mercado Alternativo de Renta Fija) nereglementată din Spania și piața First North din Lituania pe lista piețelor nereglementate acceptate pentru activele eligibile drept garanții în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, în urma evaluării pozitive a conformității acestora cu criteriile definite în Documentația generală. Lista completă a piețelor nereglementate acceptate este disponibilă pe website-ul BCE.

Extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ca răspuns la pandemia de COVID-19

La data de 15 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificarea cadrelor temporare pentru creanțe suplimentare de natura creditelor în cazul unui număr de șase bănci centrale naționale (BCN), la solicitarea BCN respective. Extinderile propuse acoperă, în principal, acceptarea unui nou cadru pentru creanțe suplimentare de natura creditelor și a creanțelor de acest tip care beneficiază de noile scheme de garantare adoptate în mai multe jurisdicții ca răspuns la pandemia de COVID-19, alături de cadre specifice de control al riscurilor pentru soluționarea devierilor de la cerințele aplicabile garanțiilor prevăzute în Documentația generală, precum și modificări suplimentare care lărgesc sfera de aplicare a activelor acceptate și a sistemelor interne de evaluare a creditului pentru unele dintre cele șase BCN. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite BCN din Eurosistem să accepte temporar drept garanții anumite creanțe de natura creditelor care nu respectă normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în Documentația generală. Pachetul de măsuri de relaxare privind garanțiile adoptat de Consiliul guvernatorilor la data de 7 aprilie 2020 a introdus posibilitatea extinderii în continuare a acestor cadre. Acceptarea acestor cadre pentru creanțe suplimentare de natura creditelor face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2020

La data de 20 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – May 2020. Această ediție evaluează modul în care sistemul financiar a funcționat până în prezent în contextul pandemiei de COVID-19 și analizează implicațiile pentru stabilitatea financiară ale posibilelor efecte economice ulterioare ale acesteia, luând în considerare vulnerabilitățile financiare identificate înaintea pandemiei, inclusiv cele legate de funcționarea piețelor financiare, sustenabilitatea datoriei, profitabilitatea băncilor și sectorul financiar nebancar. Raportul prezintă, de asemenea, considerații legate de politici atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu, în scopul promovării sensibilizării factorilor de decizie, a sectorului financiar și a publicului larg cu privire la riscurile sistemice. Totodată, această ediție cuprinde două articole speciale. Primul este dedicat trendurilor aferente standardelor de creditare a sectorului imobiliar rezidențial și implicațiilor acestora pentru stabilitatea financiară, iar al doilea oferă o analiză a riscului de lichiditate legat de instrumentele financiare derivate cu care se confruntă fondurile de investiții. Raportul va fi publicat pe website-ul BCE la data de 26 mai 2020.

Infrastructura pieței și plăți

Identificarea unui nou sistem de plăți de importanță sistemică

La data de 4 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2020/26 privind identificarea MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM drept sistem de plăți de importanță sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică. Această identificare este rezultatul unui exercițiu de verificare a îndeplinirii de către operator a unui număr de criterii obiective stabilite în decizie, care este disponibilă pe website-ul BCE.

Raportul anual 2019 privind TARGET

La data de 14 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2019 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Raportul oferă informații privind traficul, performanța și principalele evoluții ale TARGET2 în anul 2019. De asemenea, acesta include șapte casete care prezintă informații detaliate pe teme cu o relevanță deosebită în 2019, respectiv evoluția traficului în cadrul TARGET2, un sondaj privind activitatea TARGET2, distribuția lichidității în cadrul TARGET2, tratamentul aplicat unui participant aflat în proces de rezoluție, securitatea terminalelor, detectarea plăților frauduloase și o actualizare a situației cu privire la proiectul de consolidare TARGET2/T2S și viitoarele servicii de decontare pe bază brută în timp real.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

La data de 8 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/14 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la modificarea legilor letone privind securitatea națională, situația de urgență și starea de mobilizare

La data de 11 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/15, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la modificarea cadrului prudențial al Uniunii ca răspuns la pandemia de COVID-19

La data de 20 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/16, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Calendarele ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anul 2021

La data de 29 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul ședințelor sale pentru 2021. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul ședințelor sale pentru anul respectiv. Calendarele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Numirea a doi membri ai Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 4 mai 2020, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dl Giandomenico Scarpelli, șeful Direcției sisteme de plăți din cadrul Banca d’Italia, în funcția de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței, reprezentând o bancă centrală națională (BCN) din Eurosistem, și pe dna Christina Wejshammar, șefa Departamentului plăți al Sveriges Riksbank, în funcția de membră a aceluiași comitet, reprezentând o BCN din afara Eurosistemului. Aceste numiri au fost efectuate cu efect imediat până la data de 31 mai 2022, astfel încât să corespundă cu mandatul celorlalți membri ai comitetului, care au fost numiți sau renumiți în funcție pentru o perioadă de 36 de luni începând cu 1 iunie 2019.

Cadrul juridic pentru achizițiile publice comune ale Eurosistemului

La data de 4 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2019 al Biroului de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului (Procurement Coordination Office – EPCO) și a aprobat planul actualizat de achiziții publice pentru 2020 al acestuia. La aceeași dată, Consiliul guvernatorilor a adoptat de asemenea, Decizia BCE/2020/27 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului. Actul juridic de modificare, care analizează experiența pozitivă privind achiziția comună de bunuri și servicii și natura permanentă a EPCO, decisă de Consiliul guvernatorilor la data de 26 aprilie 2019, prevede posibilități extinse de participare și mai multă flexibilitate în operațiunile zilnice. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Cooperarea europeană și internațională

Cel de-al 19-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 14 mai 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al 19-lea studiu anual privind rolul internațional al euro și a autorizat publicarea acestuia. În concordanță cu ciclul bienal de publicare a acestei serii de rapoarte, decis în anul 2016, ediția din acest an reprezintă o versiune intermediară, fără articole speciale. Totuși, aceasta conține o casetă analitică privind rolul euro pe piețele internaționale de obligațiuni ecologice. Raportul oferă o prezentare concisă a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către rezidenții din afara zonei euro și furnizează informații statistice actualizate, considerate de interes pentru publicul larg, cu privire la indicatorii principali ai statutului internațional al euro. Publicarea raportului pe website-ul BCE este programată pentru data de 15 iunie 2020.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu Ghidul ABE privind definițiile și modelele armonizate pentru planurile de finanțare

La data de 30 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma Ghidului ABE privind definițiile și modelele armonizate pentru planurile de finanțare ale instituțiilor de credit în conformitate cu Recomandarea A4 din CERS/2012/2 (EBA/GL/2019/05) începând cu 31 decembrie 2020, dată la care acesta devine aplicabil. Ghidul sporește granularitatea punctelor de date raportate și, implicit, comparabilitatea acestora, permițând o evaluare mai riguroasă a planurilor de finanțare ale băncilor.

Revizuirea procesului de supraveghere și evaluare din 2020

La data de 12 mai 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba calendarul și abordarea revizuite aferente procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din 2020, ținând cont de impactul pandemiei de COVID-19 atât asupra resurselor umane, cât și asupra altor resurse generale. În consecință, abordarea aferentă SREP pentru ciclul 2020 va fi una pragmatică, axată pe capacitatea băncilor de a face față dificultăților crizei COVID-19. Instituțiile semnificative aflate sub supravegherea directă a BCE au fost informate ulterior.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind gestionarea riscurilor TIC și de securitate

La data de 13 mai 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma Ghidului ABE privind gestionarea riscurilor TIC și de securitate (EBA/GL/2019/04) începând cu 30 iunie 2020. Ghidul contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate instituțiile financiare și răspunde solicitării Comisiei Europene de a elabora ghiduri privind cerințele de gestionare și de reducere a riscurilor TIC în sectorul financiar al UE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media