European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2020 г.

21 февруари 2020 г.

Пазарни операции

Преработени текстове на правни актове, свързани с разширената програма за закупуване на активи

На 3 февруари 2020 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/8 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (с което бе преработено Решение ЕЦБ/2014/40), и Решение ЕЦБ/2020/9 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (с което бе преработено Решение ЕЦБ/2015/10). Тъй като Решение ЕЦБ/2014/40 и Решение ЕЦБ/2015/10 вече неколкократно бяха претърпели съществени изменения и предвид необходимите допълнителни промени, те бяха преработени от съображения за правна яснота. С измененията се въвеждат решения, приети от Управителния съвет, например решението му от 12 септември 2019 г. да възобнови нетните покупки на активи и етапът на реинвестиране да продължи. С измененията се въвеждат и решения на Управителния съвет, които все още не са отразени в правните актове, в случай че не са били междувременно отменени, а именно решенията на Управителния съвет от 13 декември 2018 г. за прекратяването на нетните покупки на активи и за етапа на реинвестиране по програмата за закупуване на активи. Решение ЕЦБ/2020/9 включва изменения, свързани с програмата за закупуване на активи на публичния сектор (ПЗАПС), които се смятат за необходими, за да бъдат допълнени вече приети решения и да се осигури ефективно прилагане на ПЗАПС, включително например добавянето на определение за „нетни покупки“ и за „кумулативни нетни покупки“. И двете решения са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ относно финансовата интеграция и финансовите структури

На 19 февруари 2020 г. Управителният съвет обсъди изготвянето на доклад относно финансовата интеграция и финансовите структури в еврозоната, който, считано от тази година, ще съчетае предишните доклади на ЕЦБ „Финансовата интеграция в Европа“ и „Доклад относно финансовите структури“, последно публикувани съответно през май 2018 г. и октомври 2017 г. Докладът е замислен така, че да акцентира върху важните структурни тенденции, например процеса на финансова интеграция, промените във финансовите структури и процеса на финансово развитие и модернизация. Предвижда се докладът да бъде публикуван на 3 март 2020 г. заедно с „Преглед на европейската финансова стабилност и интеграция“ на Европейската комисия и да бъде представен на съвместната им конференция за финансовата интеграция, чийто домакин е ЕЦБ във Франкфурт.

Пазарна инфраструктура и плащания

Допустимост за използване в кредитните операции на Евросистемата на нова връзка между системи за сетълмент на ценни книжа

На 6 февруари 2020 г. Управителният съвет одобри оценката на нова пряка връзка – от испанската система за сетълмент на ценни книжа Iberclear ARCO към португалската система за сетълмент на ценни книжа Interbolsa – като допустима за използване в кредитните операции на Евросистемата. Актуализираният списък на допустимите връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правото на синдиците в производството по несъстоятелност и ликвидаторите на кредитни институции да държат средства по сметка в Latvijas Banka

На 30 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/4 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно правомощията на БНБ за налагане на санкции в рамките на тясното сътрудничество и официалния валутен курс на българския лев

На 30 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/5 по искане на Българска народна банка.

Становище на ЕЦБ относно промените в управлението на De Nederlandsche Bank и официалното създаване на комитета за финансова стабилност

На 31 януари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/6 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становище на ЕЦБ относно Надзорния съвет на Eesti Pank

На 5 февруари 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/7 по искане на Комисията по финанси на естонския парламент.

Административно управление

Оперативна подготовка с оглед на прекратяването на членството на Bank of England в Европейската система на централните банки

На 22 януари 2020 г. в очакване на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, влизащо в сила на 1 февруари 2020 г., Управителният съвет одобри корекция на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, според която внесеният капитал на Bank of England в размер на 58 млн. евро ще ѝ бъде възстановен и нейният дял ще бъде преразпределен между останалите национални централни банки в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). За да бъдат извършени необходимите корекции, бяха изменени редица правни инструменти. Управителният съвет прие следните правни актове: i) Решение ЕЦБ/2020/3 относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/43; ii) Решение ЕЦБ/2020/4 относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/44; iii) Решение ЕЦБ/2020/5 за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/45; iv) Решение ЕЦБ/2020/6 относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/46; и v) Решение ЕЦБ/2020/7 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти. В тези правни актове се отразява коригирането на алгоритъма за записване в капитала на ЕЦБ, наложително поради прекратяването на членството на Bank of England в ЕСЦБ. Управителният съвет също така одобри измененото Споразумение за валутния механизъм II (ERM II) между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната, като Обединеното кралство престана да бъде страна по споразумението. И накрая, Управителният съвет одобри оперативната уредба във връзка с прекратяването на участието на Bank of England като членка в дейността на ЕСЦБ. На уебсайта на ЕЦБ са публикувани прессъобщение относно корекциите в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, всички правни актове и преработеното споразумение за ERM II.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2019 г.

На 19 февруари 2020 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2019 година. Годишният отчет и прессъобщение по темата бяха публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 20 февруари 2020 г. Докладът на ръководството за 2019 година бе публикуван като част от годишния отчет на ЕЦБ.

Председател на Комитета за одит на ЕЦБ

От февруари 2020 г. г-н Янис Стурнарас, управител на централната банка на Гърция, стана председател на Комитета за одит на ЕЦБ, чийто член е от 2018 г. насам. Г-н Стурнарас заменя на този пост г-н Евалд Новотни, бивш управител на Oesterreichische Nationalbank, чийто мандат приключи миналата година.

Статистика

Публична консултация по промените в Регламента относно статистическите данни за балансовите позиции на парично-финансовите институции

На 5 февруари 2020 г. Управителният съвет одобри откриването на публична консултация по проекторегламент за изменение на Регламент ЕЦБ/2013/33 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“. След периодичен преглед, който обикновено бе извършван за цикъл от пет години, така че да се гарантира, че статистическите данни за баланса на парично-финансовите институции отговарят на нуждите на потребителите и са целесъобразни – и с тази цел отчитат редица изисквания от първостепенна важност за допълнителни данни за анализиране на паричните и кредитните тенденции – бе предложена ревизия, която да премине през процедура за преглед на предимствата и разходите, приложена от Комитета по статистика на Евросистемата/ЕСЦБ в тясно сътрудничество с потребителите. Материалите, свързани с тази публична консултация, която продължава до средата на март 2020 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорни кредитни институции

На 29 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за промяна на значимостта на една поднадзорна кредитна институция. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и е достъпен на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. След своя годишен преглед на значимостта на кредитните институции ЕЦБ обяви, че през 2020 г. ще упражнява пряк надзор над 117 банки (виж прессъобщението по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 4 декември 2019 г.)

Откриване на публична консултация относно Ръководството на ЕЦБ за оценка на кредитния риск от контрагента

На 24 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за откриване на публична консултация относно проект за ръководство на ЕЦБ, в което се обяснява методологията, която ЕЦБ използва при оценката на прилаганите от банките вътрешни модели за изчисляване на тяхната експозиция на кредитен риск от контрагента. Публичната консултация беше обявена на 5 февруари 2020 г. и ще продължи до 18 март 2020 г. Прессъобщение по темата и документите по консултацията са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Публикуване на доклада за риска при по-малко значимите институции

На 27 януари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува доклада за риска при по-малко значимите институции. В този доклад е представена годишната оценка на условията в сектора на по-малко значимите институции, проведена съвместно от ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО). Докладът съчетава изчерпателен количествен анализ на текущия рисков профил на по-малко значимите институции и перспективно ориентирани въпроси, свързани с основните рискове и уязвимости. Той е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Изменения в Публичните указания на ЕЦБ, свързани със собствения капитал

На 3 февруари 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри актуализирани образци за публичните указания относно прегледа на квалифицирането на капиталови инструменти като инструменти на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред. Този преглед бе необходим с оглед на новите условия за допустимост, наложени с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/876, изменил няколко разпоредби, с които капиталовите инструменти трябва да са в съответствие, за да бъдат класифицирани като допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред съгласно членове 52 и 63 от Регламент (ЕС) 575/2013. Изменените публични указания на ЕЦБ ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите