European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

veljača 2020.

21. veljače 2020.

Tržišne operacije

Preinake pravnih akata povezanih s proširenim programom kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće donijelo je 3. veljače 2020. Odluku ESB/2020/8 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (kojom se preinačuje Odluka ESB/2014/40) i Odluku ESB/2020/9 o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (kojom se preinačuje Odluka ESB/2015/10). Odluka ESB/2014/40 i Odluka ESB/2015/10 preinačene su radi pravne jasnoće, s obzirom na to da su već nekoliko puta znatno izmijenjene i da su bile potrebne dodatne izmjene. Izmjenama se provode odluke koje je donijelo Upravno vijeće, npr. odluka donesena 12. rujna 2019. o ponovnom početku neto kupnji vrijednosnih papira i o nastavku faze reinvestiranja. Izmjenama se također provode odluke koje je donijelo Upravno vijeće, a koje još nisu sadržane u pravnim aktima ako u međuvremenu nisu zamijenjene, a to su odluke Upravnog vijeća donesene 13. prosinca 2018. o prestanku neto kupnji vrijednosnih papira i o fazi reinvestiranja u sklopu programa kupnji vrijednosnih papira. Odluka ESB/2020/9 sadržava nekoliko izmjena koje se odnose na program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora i koje su nužne za dopunu prethodno donesenih odluka i osiguravanje učinkovite provedbe programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora te uključuju, među ostalim, dodavanje definicija »neto kupnji« i »kumulativnih neto kupnji«. Obje se odluke mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o financijskoj integraciji i financijskim strukturama

Upravno vijeće razmotrilo je 19. veljače 2020. izvješće »Financijska integracija i strukture u europodručju«, kojim se od ove godine objedinjuju ESB-ovo izvješće »Financijska integracija u Europi«, posljednji put objavljeno u svibnju 2018., i ESB-ovo »Izvješće o financijskim strukturama«, posljednji put objavljeno u listopadu 2017. Izvješće je usmjereno na ključna strukturna kretanja kao što su financijska integracija, promjene financijskih struktura te financijski razvoj i modernizacija. Njegova objava planirana je 3. ožujka 2020. zajedno s publikacijom Europske komisije »Pregled financijske stabilnosti i integracije u Europi« na zajedničkoj konferenciji o financijskoj integraciji koju će organizirati ESB u Frankfurtu.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Prihvatljivost nove veze između sustava namire vrijednosnih papira za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 6. veljače 2020. ocjenu prema kojoj je jedna nova izravna veza između španjolskog sustava namire vrijednosnih papira Iberclear ARCO i portugalskog sustava namire vrijednosnih papira Interbolsa prihvatljiva za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava. Posuvremenjen popis prihvatljivih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o pravu stečajnih upravitelja i likvidatora kreditnih institucija da drže sredstva na računu središnje banke Latvijas Banka

Upravno vijeće donijelo je 30. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/4 na zahtjev Ministarstva financija Republike Latvije.

Mišljenje ESB-a o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev

Upravno vijeće donijelo je 30. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/5 na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarske nacionalne banke).

Mišljenje ESB-a o promjenama u upravljanju središnje banke De Nederlandsche Bank i formalnom osnivanju Odbora za financijsku stabilnost

Upravno vijeće donijelo je 31. siječnja 2020. Mišljenje CON/2020/6 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o nadzornom odboru središnje banke Eesti Pank

Upravno vijeće donijelo je 5. veljače 2020. Mišljenje CON/2020/7 na zahtjev financijskog odbora estonskog parlamenta.

Upravljanje

Operativne pripreme povezane s prestankom članstva središnje banke Bank of England u Europskom sustavu središnjih banaka

U očekivanju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije s učinkom od 1. veljače 2020. Upravno vijeće je 22. siječnja 2020. odobrilo prilagodbu ključa za upis kapitala ESB-a na temelju koje će uplaćeni kapital u iznosu od 58 mil. EUR biti vraćen središnjoj banci Bank of England, a njezin će se udio preraspodijeliti među preostalim nacionalnim središnjim bankama članicama Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). Izmijenjeni su razni pravni instrumenti kako bi se provela potrebna prilagodba. Upravno vijeće donijelo je sljedeće pravne akte: 1) Odluku ESB/2020/3 o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43; 2) Odluku ESB/2020/4 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44; 3) Odluku ESB/2020/5 o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45; 4) Odluku ESB/2020/6 o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 i 5) Odluku ESB/2020/7 o izmjeni Odluke ESB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica. Tim se pravnim aktima omogućuje prilagodba ključa za upis kapitala ESB-a koja je potrebna zbog prestanka članstva središnje banke Bank of England u ESSB-u. Upravno vijeće odobrilo je i izmijenjeni Sporazum o tečajnom mehanizmu (ERM II) između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se Ujedinjena Kraljevina isključuje iz tog sporazuma. Naposljetku, Upravno vijeće odobrilo je operativne aranžmane povezane s prestankom članstva središnje banke Bank of England u ESSB-u. Na mrežnim stranicama ESB-a dostupno je priopćenje za javnost o prilagodbama ključa za upis kapitala ESB-a, svi pravni akti i izmijenjeni sporazum o ERM-u II.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a za 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 19. veljače 2020. revidirane financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2019. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 20. veljače 2020. Izvješće o poslovanju za 2019. objavljeno je u sklopu godišnjih financijskih izvještaja ESB-a.

Predsjednik Odbora ESB-a za reviziju

Yannis Stournaras, guverner središnje banke Bank of Greece i član Odbora ESB-a za reviziju od 2018., na dužnosti je predsjednika Odbora za reviziju od veljače 2020. Na toj je dužnosti prije njega bio Ewald Nowotny, bivši guverner središnje banke Oesterreichische Nationalbank, čiji je mandat istekao prošle godine.

Statistika

Javno savjetovanje o izmjenama uredbe o statistici bilančnih stavki monetarnih financijskih institucija

Upravno vijeće odobrilo je 5. veljače 2020. pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu Uredbe o izmjeni Uredbe ESB/2013/33 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija. Nakon redovitog preispitivanja koje se obično provodi u petogodišnjem ciklusu kako bi se osiguralo da statistika bilance monetarnih financijskih institucija zadovoljava potrebe korisnika i da bude primjerena svojoj svrsi, odnosno da ispunjava više važnih zahtjeva za dodatne podatke potrebne za analizu monetarnih i kreditnih kretanja, predložene su izmjene za koje je Odbor Eurosustava/ESSB-a za statistiku proveo analizu koristi i troškova u bliskoj suradnji s korisnicima. Dokumenti povezani s tim javnim savjetovanjem, koje traje do sredine ožujka 2020., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće 29. siječnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti jedne nadzirane kreditne institucije. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Nakon godišnjeg preispitivanja značajnosti kreditnih institucija ESB je objavio da će u 2020. izravno nadzirati 117 banaka (vidi povezano priopćenje za javnost objavljeno 4. prosinca 2019. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka).

Pokretanje javnog savjetovanja o Vodiču ESB-a za procjenu kreditnog rizika druge ugovorne strane

Upravno vijeće 24. siječnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o pokretanju javnog savjetovanja o nacrtu vodiča ESB-a u kojem se opisuje metodologija kojom se ESB služi u procjeni internih modela koje banke primjenjuju za izračun svoje izloženosti prema kreditnom riziku druge ugovorne strane. Javno savjetovanje otvoreno je 5. veljače 2020. i traje do 18. ožujka 2020. Povezano priopćenje za javnost, zajedno s odgovarajućim dokumentima, objavljeno je na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Objavljivanje izvješća o rizicima za manje značajne institucije

Upravno vijeće nije 27. siječnja 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće o rizicima za manje značajne institucije. Izvješće o rizicima godišnja je procjena stanja u sektoru manje značajnih institucija koju zajednički provode ESB i nacionalna nadležna tijela. U njemu se kombinira sveobuhvatna kvantitativna analiza trenutačnog profila rizika manje značajnih institucija i prospektivno razmatranje njihovih glavnih rizika i ranjivosti. Dostupno je na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Izmjene ESB-ovih javnih uputa o regulatornom kapitalu

Upravno vijeće 3. veljače 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri posuvremenjene obrasce u javnim uputama o provjeri prihvatljivosti instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala. Ta je provjera bila potrebna s obzirom na nove uvjete za prihvatljivost koji su uvedeni stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/876 kojom je izmijenjeno nekoliko odredaba s kojima moraju biti usklađeni instrumenti kapitala da bi se mogli razvrstati kao instrumenti dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala u skladu s člancima 52. i 63. Uredbe (EU) 575/2013. Izmijenjene javne upute ESB-a bit će objavljene na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije