European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2020

21. februar 2020

Markedsoperationer

Omarbejdninger af retsakter i relation til det udvidede program til opkøb af aktiver (APP)

Den 3. februar 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2020/8 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (der er en omarbejdning af afgørelse ECB/2014/40) og afgørelse ECB/2020/9 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (der er en omarbejdning af afgørelse ECB/2015/10). Da afgørelse ECB/2014/40 og afgørelse ECB/2015/10 allerede var blevet ændret væsentligt flere gange, og der var yderligere ændringer på vej, er de to afgørelser blevet omarbejdet af hensyn til den juridiske klarhed. Med ændringerne gennemføres beslutninger, som Styrelsesrådet har truffet, fx den beslutning, som blev truffet 12. september 2019, om at genoptage nettoopkøbene af aktiver og fortsætte geninvesteringsfasen. Med ændringerne ændres også beslutninger, som Styrelsesrådet har truffet, men som endnu ikke fremgår af retsakterne, i det omfang de ikke er blevet erstattet i mellemtiden. Dette gælder således Styrelsesrådets beslutninger af 13. december 2018 om at afslutte nettoopkøbene og geninvesteringsfasen under opkøbsprogrammet. Afgørelse ECB/2020/9 omfatter visse ændringer i tilknytning til opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor (PSPP), der anses for nødvendige for at supplere tidligere vedtagne afgørelser og sikre en effektiv gennemførelse af PSPP, herunder fx tilføjelsen af definitionerne på ”nettoopkøb” og ”akkumulerede nettokøb”. Begge afgørelser findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's Financial Integration and Financial Structures Report

Den 19. februar 2020 behandlede Styrelsesrådet en rapport om finansiel integration og finansielle strukturer i euroområdet, der fra og med indeværende år bliver en kombination af ECB's tidligere rapporter "Financial integration in Europe" og "Report on financial structures", som senest blev offentliggjort i henholdsvis maj 2018 og oktober 2017. Formålet med rapporten er at sætte fokus på den vigtigste strukturelle udvikling, fx den finansielle integrationsproces, ændringer i de finansielle strukturer og den finansielle udviklings- og moderniseringsproces. Efter planen vil rapporten blive offentliggjort 3. marts 2020 sammen med Europa-Kommissionens rapport med titlen "European Financial Stability and Integration Review" på den fælles konference om finansiel integration, der bliver afholdt af ECB i Frankfurt.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Godkendelse af et nyt link mellem værdipapirafviklingssystemer, som bruges i Eurosystemets kreditoperationer

Den 6. februar 2020 godkendte Styrelsesrådet vurderingen af et nyt direkte link mellem det spanske værdipapirafviklingssystem Iberclear ARCO og det portugisiske værdipapirafviklingssystem Interbolsa til brug i Eurosystemets kreditoperationer. Den opdaterede fortegnelse over godkendte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om retten for kuratorer og likvidatorer for kreditinstitutter til at anbringe midler på en konto i Latvijas Banka

Den 30. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/4 på anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om BNB's sanktionsbeføjelser inden for tæt samarbejde og den officielle valutakurs på den bulgarske lev

Den 30. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/5 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

ECB's udtalelse om ændringer i forvaltningen af De Nederlandsche Bank og om oprettelsen af udvalget for finansiel stabilitet

Den 31. januar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/6 på anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om Eesti Panks tilsynsråd

Den 5. februar 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/7 på anmodning af det estiske parlaments finansudvalg.

Corporate governance

Operationelle forberedelser til at Bank of England ophører med at være medlem af Det Europæiske System af Centralbanker

Den 22. januar 2020 godkendte Styrelsesrådet en justering af ECB's fordelingsnøgle for kapitalindskud som led i forberedelserne til Storbritanniens udtræden af Det Europæiske Union med virkning fra 1. februar 2020. Justeringen medfører, at 58 mio. euro af den indbetalte kapital tilbagebetales til Bank of England. Bank of Englands andel fordeles blandt de resterende nationale centralbankmedlemmer i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Desuden blev forskellige retsakter ændret for at foretage de nødvendige justeringer. Styrelsesrådet vedtog følgende retsakter: i) afgørelse ECB/2020/3 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/43, ii) afgørelse ECB/2020/4 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/44, iii) afgørelse ECB/2020/5 om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/45, iv) afgørelse ECB/2020/6 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/46 og v) afgørelse ECB/2020/7 om ændring af ECB’s afgørelse ECB/2010/29 af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler. Disse retsakter indeholder bestemmelser for den justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB, der blev nødvendig, fordi Bank of England ophører med at være medlem af ESCB. Styrelsesrådet godkendte også en ændring af aftalen om valutakursmekanismen (ERM II) mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet, som fjerner Storbritannien fra aftalen. Endelig vedtog Styrelsesrådet en række operationelle ordninger, fordi Bank of England ophører med at deltage som medlem i ESCB’s arbejde. En pressemeddelelse om justeringerne af fordelingsnøglen for ECB's kapitalindskud, alle retsakter og den ændrede ERM II-aftale findes på ECB's websted.

ECB's årsregnskab for 2019

Den 19. februar 2020 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2019. Årsregnskabet blev offentliggjort på ECB's websted 20. februar 2020 sammen med en pressemeddelelse. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2019 blev offentliggjort som en del af ECB's årsregnskab.

Formand for ECB’s revisionsudvalg

Centralbankchefen for Bank of Greece, Yannis Stournaras, der har været medlem af ECB’s revisionsudvalg siden 2018, påtog sig rollen som formand for Revisionsudvalget fra og med februar 2020. Yannis Stournaras efterfølger Ewald Nowotny, tidligere centralbankchef for Oesterreichische Nationalbank, hvis embedsperiode udløb sidste år.

Statistik

Offentlig høring om ændringer af forordningen om monetære finansielle institutioners balancestatistik

Den 5. februar 2020 godkendte Styrelsesrådet, at der bliver iværksat en offentlig høring om udkastet til en forordning om ændring af forordning ECB/2013/33 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner). Efter en regelmæssig gennemgang, der normalt udføres over en femårscyklus, og som skal sikre, at monetære finansielle institutioners balancestatistik opfylder brugernes behov og er afstemt efter formålet med den – samtidig med at den i denne forbindelse lever op til en række højt prioriterede krav til yderligere data til at analysere udviklingen i pengemængden og kreditgivningen – er der stillet forslag til ændringer, der har gennemgået en procedure til afvejning af fordele og ulemper, som Eurosystemets/ESCB's statistikkomité har stået for i tæt samarbejde med brugerne. Den offentlige høring løber indtil midten af marts 2020, og høringsdokumenterne findes på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 29. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at ændre signifikansstatus for et kreditinstitut under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn findes på ECB's banktilsynswebsted og opdateres regelmæssigt. Efter den årlige gennemgang af kreditinstitutternes signifikans har ECB meddelt, at 117 banker vil være underlagt ECB's direkte tilsyn i 2020 (se pressemeddelelsen herom, som blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 4. december 2019).

Iværksættelse af en offentlig høring om en ECB-vejledning i vurdering af modpartsrisiko

Den 24. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om udkastet til en ECB-vejledning, der skitserer ECB's metode til at vurdere de interne metoder, som bankerne anvender til at beregne deres eksponering mod modpartskreditrisiko. Den offentlige høring blev iværksat 5. februar 2020 og løber indtil 18. marts 2020. En pressemeddelelse i tilknytning hertil er – sammen med den underliggende dokumentation – offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Offentliggørelse af "Risk report on less significant institutions"

Den 27. januar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre "Risk report on less significant institutions". Rapporten indeholder en årlig vurdering af forholdene i sektoren for mindre signifikante institutter, og den er udarbejdet af ECB og de kompetente nationale myndigheder i fællesskab. Den kombinerer en omfattende kvantitativ analyse af de mindre signifikante institutters nuværende risikoprofil med fremadskuende overvejelser om de største risici og sårbarheder. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

Ændringer af ECB's offentlige vejledning i relation til kapitalgrundlaget

Den 3. februar 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende opdaterede formularer for den offentlige vejledning om gennemgangen af klassifikationen af kapitalinstrumenter som hybride kernekapital- og supplerende kapitalinstrumenter. Gennemgangen var nødvendig på grund af de nye betingelser for anvendelse af kapitalinstrumenter, der var affødt af forordning (EU) 2019/876's ikrafttræden, hvor flere bestemmelser, som kapitalinstrumenter skal leve op til for at blive klassificeret som hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter i henhold til artikel 52 og 63 i forordning (EU) 575/2013, var blevet ændret. ECB's ændrede vejledning bliver offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt