European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2020

21. februára 2020

Operácie na trhu

Prepracované právne akty súvisiace s rozšíreným programom nákupu aktív

Dňa 3. februára 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/8 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ktoré je novelou rozhodnutia ECB/2014/40) a rozhodnutie ECB/2020/9 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ktoré je novelou rozhodnutia ECB/2015/10). Keďže rozhodnutia ECB/2014/40 a ECB/2015/10 už viackrát prešli významnými zmenami a vyžadovali si ďalšie zmeny, v záujme právnej zrozumiteľnosti boli novelizované. Zmenami sa vykonávajú rozhodnutia Rady guvernérov, napr. rozhodnutie o obnovení čistého nákupu aktív a pokračovaní reinvestičnej fázy prijaté 12. septembra 2019, ako aj rozhodnutia Rady guvernérov doteraz nezohľadnené v právnych aktoch, pokiaľ neboli medzitým nahradené, konkrétne rozhodnutia Rady guvernérov z 13. decembra 2018 o zastavení čistého nákupu aktív a reinvestičnej fázy programu nákupu aktív. Rozhodnutie ECB/2020/9 obsahuje určité zmeny týkajúce sa programu nákupu aktív verejného sektora (public sector purchase programme – PSPP), ktoré sa považujú za nevyhnutné na doplnenie rozhodnutí prijatých v minulosti a zabezpečenie efektívnej implementácie programu PSPP, napríklad vymedzenie pojmov „čistý nákup“ a „kumulatívny čistý nákup“. Obidve rozhodnutia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii a finančných štruktúrach

Dňa 19. februára 2020 Rada guvernérov posúdila správu „Financial Integration and Structures in the Euro Area“ (Finančná integrácia a finančné štruktúry v eurozóne), ktorá od tohto roku nahrádza doteraz samostatne vydávané správy „Financial integration in Europe“ a „Report on financial structures“ (naposledy zverejnené v máji 2018 a októbri 2017). Správa sa zameriava na hlavné štrukturálne aspekty vrátane finančnej integrácie, zmien vo finančných štruktúrach a procesu vývoja a modernizácie finančného sektora. Správa má byť zverejnená 3. marca 2020 spolu so správou Európskej komisie o európskej finančnej stabilite a integrácii (European Financial Stability and Integration Review) na spoločnej konferencii o finančnej integrácii, ktorú bude organizovať ECB vo Frankfurte.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Akceptovateľnosť nového prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 6. februára 2020 Rada guvernérov schválila nové priame prepojenie (medzi španielskym systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi Iberclear ARCO a portugalským systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi Interbolsa) ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Aktualizovaný zoznam akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverových inštitúcií držať peňažné prostriedky na účte v Latvijas Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/4 dňa 30. januára 2020 na žiadosť ministerstva financií Lotyšskej republiky.

Stanovisko ECB k právomociam BNB ukladať sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu výmennému kurzu bulharského leva

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/5 dňa 30. januára 2020 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k zmenám štruktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/6 dňa 31. januára 2020 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k dozornej rade Eesti Pank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/7 dňa 5. februára 2020 na žiadosť finančného výboru estónskeho parlamentu.

Správa a riadenie

Prevádzkové prípravy v súvislosti s odchodom Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk

Dňa 22. januára 2020 Rada guvernérov vzhľadom na nadchádzajúce vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie s účinnosťou od 1. februára 2020 schválila úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB, v rámci ktorej bude Bank of England vyplatený jej podiel na splatenom základnom imaní vo výške 58 mil. €. Jej podiel bude prerozdelený medzi ostatné národné centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Potrebné zmeny boli uskutočnené aj v rôznych právnych nástrojoch. Rada guvernérov prijala nasledujúce právne akty: i) rozhodnutie ECB/2020/3 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/43, ii) rozhodnutie ECB/2020/4 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/44, iii) rozhodnutie ECB/2020/5 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/45, iv) rozhodnutie ECB/2020/6 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/46, a v) rozhodnutie ECB/2020/7, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek. Tieto právne akty zohľadňujú úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB, ku ktorej došlo v dôsledku odchodu Bank of England z ESCB. Rada guvernérov zároveň schválila upravenú Dohodu o mechanizme výmenných kurzov (Exchange Rate Mechanism II – ERM II) medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, z ktorej bolo vyňaté Spojené kráľovstvo. Rada guvernérov tiež schválila prevádzkové postupy, ktoré zohľadňujú ukončenie účasti Bank of England na činnosti ESCB. Tlačová správa o úpravách kľúča na upisovanie základného imania ECB, všetky súvisiace právne akty a upravená dohoda o ERM II sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2019

Dňa 19. februára 2020 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2019. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 20. februára 2020 na internetovej stránke ECB. Jej súčasťou je aj správa o činnosti za rok 2019.

Predseda Výboru ECB pre audit

Od februára 2020 nastúpil do funkcie predsedu Výboru ECB pre audit Yannis Stournaras, guvernér Bank of Greece a člen Výboru pre audit od roku 2018. Vo funkcii nahradil Ewalda Nowotneho, bývalého guvernéra Oesterreichische Nationalbank, ktorého funkčné obdobie sa skončilo minulý rok.

Štatistika

Verejná konzultácia o zmenách nariadenia o štatistike súvahových položiek peňažných finančných inštitúcií

Dňa 5. februára 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ECB/2013/33 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií. V nadväznosti na pravidelnú revíziu zvyčajne vykonávanú každých päť rokov, ktorej cieľom je zabezpečiť súlad štatistiky bilancií peňažných finančných inštitúcií s potrebami používateľov a jej účelnosť, ako aj s cieľom zohľadniť v tejto súvislosti viaceré vysokoprioritné požiadavky na dodatočné údaje potrebné na analýzu menového a úverového vývoja, boli navrhnuté úpravy, ktoré Štatistický výbor Eurosystému/ESCB v úzkej spolupráci s používateľmi štatistík podrobil analýze prínosov a nákladov. Materiály k tejto verejnej konzultácii, ktorá bude prebiehať do polovice marca 2020, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 29. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zmeniť status významnosti jednej z dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a je dostupný na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. V nadväznosti na každoročné hodnotenie významnosti úverových inštitúcií tiež ECB oznámila, že v roku 2020 bude vykonávať priamy dohľad nad 117 bankami (viac informácií v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej 4. decembra 2019 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB).

Otvorenie verejnej konzultácie o všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa hodnotenia kreditného rizika protistrany

Dňa 24. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad ECB stanovujúcich metodiku, na základe ktorej ECB hodnotí interné modely používané v bankách na výpočet expozície voči kreditnému riziku protistrany. Verejná konzultácia bola otvorená 5. februára 2020 a bude prebiehať do 18. marca 2020. Súvisiaca tlačová správa je spolu s podkladmi konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zverejnenie správy o rizikách menej významných inštitúcií

Dňa 27. januára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o rizikách menej významných inštitúcií. Správa prináša zistenia ročného hodnotenia podmienok v sektore menej významných inštitúcií, ktoré uskutočnila ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Správa kombinuje komplexnú kvantitatívnu analýzu súčasného rizikového profilu menej významných inštitúcií s výhľadovými aspektmi hlavných rizík a zraniteľných miest. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zmeny všeobecných zásad ECB týkajúcich sa vlastných zdrojov

Dňa 3. februára 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť aktualizované výkazy všeobecných zásad hodnotenia kvalifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2. Zmeny boli potrebné vzhľadom na nové podmienky akceptovateľnosti, ktoré začali platiť pri nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2019/876 a v dôsledku ktorých došlo k zmene viacerých kritérií klasifikácie kapitálových nástrojov ako nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 v zmysle článku 52 a 63 nariadenia (EÚ) 575/2013. Aktualizované znenie všeobecných zásad bude k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá