European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2020

21. februar 2020

Tržne operacije

Prenovitev pravnih aktov v zvezi z razširjenim programom nakupa vrednostnih papirjev

Svet ECB je 3. februarja 2020 sprejel Sklep ECB/2020/8 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (prenovitev Sklepa ECB/2014/40) in Sklep ECB/2020/9 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (prenovitev Sklepa ECB/2015/10). Ker sta bila Sklepa ECB/2014/40 in ECB/2015/10 v preteklosti že večkrat bistveno spremenjena in bi bila spremenjena tudi še v prihodnje, sta bila zaradi pravne jasnosti prenovljena. S spremembami se izvajajo odločitve, ki jih je sprejel Svet ECB, na primer odločitev z dne 12. septembra 2019, da se začnejo ponovno izvajati neto nakupi vrednostnih papirjev in da se nadaljuje faza ponovnega investiranja. S spremembami se izvajajo tudi odločitve, ki jih je sprejel Svet ECB, vendar se še niso odrazile v pravnih aktih, razen če so bile v vmesnem obdobju že nadomeščene z drugimi odločitvami, in sicer odločitve Sveta ECB, sprejete 13. decembra 2018, o prenehanju neto nakupov vrednostnih papirjev in o fazi ponovnega investiranja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev. Sklep ECB/2020/9 vključuje nekatere spremembe v zvezi s programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja, ki so potrebne za dopolnitev pred tem sprejetih sklepov in zagotavljajo učinkovito izvedbo programa, tako je med drugim na primer dodana opredelitev »neto nakupov« in »kumulativnih neto nakupov«. Oba sklepa sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji in finančnih strukturah

Svet ECB je 19. februarja 2020 obravnaval poročilo o finančni integraciji in finančnih strukturah v euroobmočju (»Financial Integration and Structures in the Euro Area«), ki od letošnjega leta združuje predhodno poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi, zadnjič objavljeno maja 2018, in predhodno poročilo ECB o finančnih strukturah, zadnjič objavljeno oktobra 2017. Poročilo se osredotoča na ključna strukturna gibanja, kot so proces finančne integracije, spremembe strukture finančnih trgov ter proces finančnega razvoja in modernizacije. Poročilo bo predvidoma objavljeno 3. marca 2020 skupaj s poročilom o evropski finančni stabilnosti in povezanosti, ki ga izdaja Evropska komisija, in sicer na skupni konferenci o finančni integraciji, ki jo bo ECB organizirala v Frankfurtu.

Tržna infrastruktura in plačila

Primernost nove povezave med sistemi poravnave vrednostnih papirjev za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 6. februarja 2020 kot primerno za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema odobril eno novo neposredno povezavo od španskega sistema poravnave vrednostnih papirjev Iberclear ARCO do portugalskega sistema poravnave vrednostnih papirjev Interbolsa. Posodobljeni seznam primernih povezav je na voljo spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravici upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prenehanja kreditnih institucij, da imajo sredstva na računu pri centralni banki Latvijas Banka

Svet ECB je 30. januarja 2020 Mnenje CON/2020/4 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o pooblastilih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) za nalaganje sankcij v okviru tesnega sodelovanja in o uradnem menjalnem tečaju bolgarskega leva

Svet ECB je 30. januarja 2020 Mnenje CON/2020/5 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o spremembah v upravljanju centralne banke De Nederlandsche Bank in uradni ustanovitvi odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 31. januarja 2020 Mnenje CON/2020/6 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o nadzornem odboru centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 5. februarja 2020 Mnenje CON/2020/7 sprejel na zahtevo odbora estonskega parlamenta za finance.

Upravljanje in vodenje

Operativne priprave zaradi prenehanja članstva centralne banke Bank of England v Evropskem sistemu centralnih bank

V pričakovanju izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije na dan 1. februarja 2020 je Svet ECB 22. januarja 2020 odobril prilagoditev kapitalskega ključa ECB, tako da bo 58 milijonov EUR vplačanega kapitala povrnjenega Bank of England, njen delež pa bo prerazporejen med preostale nacionalne centralne banke članice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Tako so se zaradi potrebnih prilagoditev spremenili različni pravni instrumenti. Svet ECB je sprejel naslednje pravne akte: (i) Sklep ECB/2020/3 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43, (ii) Sklep ECB/2020/4 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44, (iii) Sklep ECB/2020/5 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45, (iv) Sklep ECB/2020/6 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/46, (v) Sklep ECB/2020/7 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev. Ti pravni akti omogočajo prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB zaradi prenehanja članstva Bank of England v ESCB. Svet ECB je potrdil tudi spremembo sporazuma o mehanizmu deviznih tečajev (ERM II) med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja, s katero se je Združeno kraljestvo črtalo iz sporazuma. Poleg tega je Svet ECB odobril tudi operativno ureditev, ki je potrebna, ker Bank of England ne sodeluje več kot članica pri nalogah ESCB. Sporočilo za javnost o prilagoditvi kapitalskega ključa ECB, vsi pravni akti in popravljen sporazum o ERM II so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Zaključni račun ECB za leto 2019

Svet ECB je 19. februarja 2020 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2019. Zaključni račun je bil skupaj s sporočilom za javnost 20. februarja 2020 objavljen na spletnem mestu ECB. V okviru zaključnega računa ECB je bilo objavljeno tudi poslovno poročilo za leto 2019.

Predsednik Revizijskega odbora ECB

Guverner centralne banke Bank of Greece Yannis Stournaras, ki je član Revizijskega odbora ECB od leta 2018, je s februarjem 2020 prevzel položaj predsednika Revizijskega odbora. Na čelu Revizijskega odbora je nasledil Ewalda Nowotnyja, nekdanjega guvernerja centralne banke Oesterreichische Nationalbank, ki mu je lani potekel mandat.

Statistika

Javno posvetovanje o spremembah uredbe o statistiki za bilančne postavke denarnih finančnih institucij

Svet ECB je 5. februarja 2020 odobril začetek javnega posvetovanja o osnutku spremembe Uredbe o spremembi Uredbe ECB/2013/33 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij. Po rednem pregledu, ki se običajno izvede v petletnem ciklu in zagotavlja, da statistika za bilanco stanja denarnih finančnih institucij zadošča potrebam uporabnikov in služi svojemu namenu – ter tako izpolnjuje več zelo pomembnih zahtev po dodatnih informacijah za analizo denarnih in kreditnih gibanj – so bile predlagane spremembe, za katere je Odbor Eurosistema/ESCB za statistiko v tesnem sodelovanju z uporabniki opravil analizo koristi in stroškov. Dokumentacija v zvezi z javnim posvetovanjem, ki bo potekalo do sredine marca 2020, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 29. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti ene nadzorovane kreditne institucije. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. ECB je po letnem pregledu pomembnosti kreditnih institucij sporočila, da bo leta 2020 pod njenim neposrednim nadzorom 117 bank (glej sporočilo za javnost, ki je bilo 4. decembra 2019 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru).

Začetek javnega posvetovanja o vodniku ECB za ocenjevanje kreditnega tveganja nasprotne stranke

Svet ECB 24. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB, ki opisuje metodologijo, s katero ECB ocenjuje notranje modele, ki jih banke uporabljajo za izračun svoje izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne stranke. Javno posvetovanje se je začelo 5. februarja 2020 in bo potekalo do 18. marca 2020. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj z vso dokumentacijo objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Objava poročila o tveganjih v zvezi z manj pomembnimi institucijami

Svet ECB 27. januarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo o tveganjih v zvezi z manj pomembnimi institucijami. Poročilo obsega letno oceno razmer v sektorju manj pomembnih institucij, ki jo ECB izvede v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Poročilo združuje celovito kvantitativno analizo sedanjega profila tveganosti manj pomembnih institucij in v prihodnost usmerjeno obravnavo glavnih tveganj in ranljivosti. Objavljeno je na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Spremembe javnih napotkov ECB v zvezi s kapitalom

Svet ECB 3. februarja 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri posodobljene predloge iz Javnih napotkov za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala. Pregled napotkov je bil potreben zaradi novih pogojev primernosti, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2019/876 in zaradi katerih se je spremenilo več določb, s katerimi morajo biti skladni kapitalski instrumenti, da so razvrščeni kot instrumenti dodatnega temeljnega kapitala ali instrumenti dodatnega kapitala v skladu s členoma 52 in 63 Uredbe (EU) 575/2013. Spremenjeni javni napotki ECB bodo objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije