European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada februāris

2020. gada 21. februārī

Tirgus operācijas

Ar paplašināto aktīvu iegādes programmu saistīto tiesību aktu pārstrādātās versijas

Padome 2020. gada 3. februārī pieņēma Lēmumu ECB/2020/8 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ar ko pārstrādā Lēmumu ECB/2014/40) un Lēmumu ECB/2020/9 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ar ko pārstrādā Lēmumu ECB/2015/10). Ņemot vērā, ka Lēmums ECB/2014/40 un Lēmums ECB/2015/10 jau vairākas reizes būtiski grozīti un tajos bija jāveic turpmāki grozījumi, tie juridiskās skaidrības nolūkā pārstrādāti. Ar grozījumiem tiek ieviesti Padomes pieņemtie lēmumi, piemēram, 2019. gada 12. septembrī pieņemtais lēmums atsākt aktīvu neto iegādes un turpināt atkārtotas ieguldīšanas posmu. Ar grozījumiem tiek ieviesti arī Padomes lēmumi, kas vēl nav atspoguļoti tiesību aktos, ciktāl tie pa šo laiku nav aizstāti, t.i., 2018. gada 13. decembrī pieņemtie Padomes lēmumi par aktīvu neto iegāžu pārtraukšanu un aktīvu iegādes programmas atkārtotas ieguldīšanas posmu. Lēmums ECB/2020/9 ietver dažus grozījumus saistībā ar "Valsts sektora aktīvu iegādes programmu" (VSAIP), kuri tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai papildinātu iepriekš pieņemtos lēmumus un nodrošinātu efektīvu VSAIP īstenošanu, t.sk. papildus pievieno neto iegāžu un kumulatīvo neto iegāžu definīciju. Abi lēmumi pieejami ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB ziņojums par finanšu integrāciju un finanšu struktūrām

Padome 2020. gada 19. februārī novērtēja ziņojumu Financial Integration and Structures in the Euro Area ("Finanšu integrācija un struktūras euro zonā"), kas, sākot ar šo gadu, apvieno agrāko ECB ziņojumu Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā") un agrāko ECB ziņojumu Report on financial structures ("Ziņojums par finanšu struktūrām"), kas pēdējo reizi publicēti attiecīgi 2018. gada maijā un 2017. gada oktobrī. Ziņojuma mērķis ir aplūkot galvenās strukturālās norises, piemēram, finanšu integrācijas procesu, finanšu struktūru pārmaiņas un finanšu attīstības un modernizācijas procesu. Ziņojumu paredzēts publicēt 2020. gada 3. martā vienlaikus ar Eiropas Komisijas European Financial Stability and Integration Review ("Eiropas finanšu stabilitātes un integrācijas pārskats") saistībā ar kopīgo konferenci par finanšu integrāciju, ko rīkos ECB Frankfurtē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jaunas saiknes starp vērtspapīru norēķinu sistēmām atbilstība izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2020. gada 6. februārī apstiprināja jaunas tiešās saiknes no Spānijas vērtspapīru norēķinu sistēmas Iberclear ARCO uz Portugāles vērtspapīru norēķinu sistēmu Interbolsa novērtējumu, saskaņā ar kuru šī saikne ir atbilstoša izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo saikņu aktualizēts saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestāžu maksātnespējas administratoru un likvidatoru tiesībām turēt līdzekļus kontā Latvijas Bankā

Padome 2020. gada 30. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/4 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par BNB sankciju noteikšanas pilnvarām ciešas sadarbības ietvaros un Bulgārijas levas oficiālo maiņas kursu

Padome 2020. gada 30. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/5 pēc Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas; BNB) lūguma.

ECB atzinums par izmaiņām De Nederlandsche Bank pārvaldībā un Finanšu stabilitātes komitejas oficiālu izveidi

Padome 2020. gada 31. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2020/6 pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Eesti Pank padomi

Padome 2020. gada 5. februārī pieņēma Atzinumu CON/2020/7 pēc Igaunijas parlamenta Finanšu komisijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Operacionālie sagatavošanās darbi saistībā ar Bank of England izstāšanos no Eiropas Centrālo banku sistēmas

Padome 2020. gada 22. janvārī, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ar 2020. gada 1. februāri, apstiprināja ECB kapitāla atslēgas korekciju, saskaņā ar kuru Bank of England saņems atpakaļ apmaksāto kapitālu 58 milj. euro apjomā un tās daļa tiks pārdalīta starp pārējām Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) nacionālajām centrālajām bankām. Lai veiktu attiecīgo korekciju, tika grozīta virkne juridisko instrumentu. Padome pieņēma šādus tiesību aktus: 1) Lēmumu ECB/2020/3 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma (ES) 2019/43 atcelšanu; 2) Lēmumu ECB/2020/4 par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/44 atcelšanu; 3) Lēmumu ECB/2020/5, ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu (ES) 2019/45; 4) Lēmumu ECB/2020/6, ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu (ES) 2019/46, un 5) Lēmumu ECB/2020/7, ar ko groza ECB 2010. gada 13. decembra Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju. Šie tiesību akti nosaka ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas korekciju sakarā ar Bank of England izstāšanos no ECBS. Padome arī apstiprināja grozījumus līgumā par valūtas kursa mehānismu (VKM II) starp ECB un ārpus euro zonas esošo valstu nacionālajām centrālajām bankām, ar kuriem no līguma tiek svītrota Apvienotā Karaliste. Visbeidzot, Padome apstiprināja darbības kārtību, saskaņā ar kuru Bank of England pārtrauks dalību ECBS darbā. Paziņojums presei par ECB kapitāla atslēgas korekcijām, visi tiesību akti un pārstrādātais VKM II līgums pieejami ECB interneta vietnē.

ECB 2019. gada finanšu pārskati

Padome 2020. gada 19. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2019. finanšu gadu. Finanšu pārskati kopā ar attiecīgo paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2020. gada 20. februārī. Vadības ziņojums par 2019. gadu tika publicēts kā ECB finanšu pārskatu daļa.

ECB Audita komitejas priekšsēdētājs

Bank of Greece prezidents un ECB Audita komitejas loceklis kopš 2018. gada Janis Sturnars (Yannis Stournaras) ar 2020. gada februāri sāks pildīt Audita komitejas priekšsēdētāja funkciju. Šajā amatā Janis Sturnars nomaina Oesterreichische Nationalbank agrāko prezidentu Ēvaldu Novotniju (Ewald Nowotny), kura amata pilnvaru termiņš beidzās pagājušajā gadā.

Statistika

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz grozījumiem regulā par monetāro finanšu iestāžu bilances posteņu statistiku

Padome 2020. gada 5. februārī apstiprināja sabiedriskās apspriešanas sākšanu attiecībā uz regulas grozījumu projektu, ar ko groza regulu ECB/2013/33 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci. Pēc regulas pārskatīšanas, ko veic periodiski (parasti reizi piecos gados), lai nodrošinātu, ka monetāro finanšu iestāžu bilances statistika atbilst lietotāju vajadzībām un atbilst tās mērķim, un šai nolūkā risinātu vairākas augstas prioritātes prasības pēc papildu datiem monetāro un kreditēšanas norišu analīzei, ierosināti labojumi, attiecībā uz kuriem Eurosistēmas/ECBS Statistikas komiteja ciešā sadarbībā ar lietotājiem īsteno priekšrocību un izmaksu procedūru. Materiāli saistībā ar šo sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs līdz 2020. gada marta vidum, pieejami ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2020. gada 29. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu attiecībā uz vienas uzraudzītās kredītiestādes nozīmīguma statusa maiņu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Pēc ikgadējās kredītiestāžu nozīmīguma pārskatīšanas ECB paziņoja, ka 2020. gadā tās tiešā uzraudzībā būs 117 bankas (sk. attiecīgo 2019. gada 4. decembra paziņojumu presei, kas publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē).

Sāk sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ECB norādījumiem par to, kā novērtēt darījuma partnera kredītrisku

Padome 2020. gada 24. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu sākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ECB norādījumu projektu, kas sniedz pārskatu par metodoloģiju, ko ECB izmanto, novērtējot iekšējos modeļus, ko bankas izmanto, lai aprēķinātu savu pakļautību darījuma partnera kredītriskam. Sabiedriskā apspriešana sākās 2020. gada 5. februārī un ilgs līdz 2020. gada 18. martam. Attiecīgais paziņojums presei un saistītie dokumenti pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Ziņojuma par mazāk nozīmīgo iestāžu riskiem publicēšana

Padome 2020. gada 27 janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ziņojumu par mazāk nozīmīgo iestāžu (MNI) riskiem. Šajā ziņojumā sniegts pārskats par ECB un valstu kompetento iestāžu kopīgi veikto MNI sektora apstākļu ikgadējo novērtējumu. Ziņojumā apvienota MNI pašreizējā risku profila visaptveroša analīze un uz nākotni vērsti apsvērumi par galvenajiem riskiem un ievainojamības aspektiem. Tas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Grozījumi ECB publiskajos norādījumos saistībā ar pašu kapitālu

Padome 2020. gada 3 februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt publisko norādījumu par kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, novērtēšanu aktualizētās veidnes. Šī pārskatīšana bija nepieciešama, ņemot vērā jaunos atbilstības nosacījumus saistībā ar Regulas (ES) 2019/876 stāšanos spēkā. Ar šo regulu grozīti vairāki nosacījumi, kas kapitāla instrumentiem jāizpilda, lai tos klasificētu par pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) 575/2013 52. un 63. pantu. ECB publiskie norādījumi ar grozījumiem būs pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem