Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de besluiten ter bepaling van de rentetarieven)

Februari 2020

21 februari 2020

Markttransacties

Herschikking van rechtshandelingen met betrekking tot het uitgebreide programma voor de aankoop van activa

Op 3 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur twee besluiten aangenomen: Besluit ECB/2020/8 tot herschikking van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties en Besluit ECB/2020/9 tot herschikking van Besluit ECB/2015/10 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten. Aangezien Besluit ECB/2014/40 en Besluit ECB/2015/10 al meermaals aanzienlijk waren gewijzigd en er opnieuw wijzigingen nodig waren, hebben omwille van de juridische duidelijkheid deze herschikkingen plaatsgevonden. Met de wijzigingen worden besluiten van de Raad van Bestuur ten uitvoer gelegd, bijvoorbeeld het besluit van 12 september 2019 om de nettoaankopen van activa te hervatten en de herinvesteringen voort te zetten. Met de wijzigingen worden tevens besluiten van de Raad van Bestuur ten uitvoer gelegd die nog niet eerder in de rechtshandelingen waren opgenomen, voor zover ze intussen niet al waren vervangen, namelijk de besluiten van de Raad van Bestuur van 13 december 2018 inzake staking van de nettoaankopen van activa en de herinvesteringsfase van het aankoopprogramma voor activa. Besluit ECB/2020/9 bevat enkele wijzigingen in het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen die moeten worden beschouwd als een aanvulling op de eerder genomen besluiten en een waarborg voor de doelmatige tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma, zoals de toevoeging van definities van ‘nettoaankopen’ en ‘cumulatieve nettoaankopen'. Beide besluiten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB over financiële integratie en financiële structuren

Op 19 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur het verslag over financiële integratie en structuren in het eurogebied (‘Financial Integration and Structures in the Euro Area’) in overweging genomen. Met ingang van dit jaar worden in dit verslag de voormalige ECB-rapporten ‘Financial integration in Europe’ en ‘Report on financial structures’ (laatst gepubliceerd in respectievelijk mei 2018 en oktober 2017) gebundeld. In het nieuwe verslag gaat de aandacht uit naar belangrijke structurele ontwikkelingen, zoals het proces van financiële integratie, veranderingen in de financiële structuren en het proces van financiële ontwikkeling en modernisering. Het verslag moet samen met de ‘European Financial Stability and Integration Review’ van de Europese Commissie verschijnen op 3 maart 2020, tijdens de gezamenlijke conferentie over financiële integratie die de ECB in Frankfurt organiseert.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Toelating van een nieuwe koppeling tussen effectenafwikkelingssystemen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 6 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur de beoordeling goedgekeurd van een nieuwe directe koppeling, tussen het Spaanse effectenafwikkelingssysteem Iberclear ARCO en het Portugese effectenafwikkelingssysteem Interbolsa, voor gebruik bij de krediettransacties van het Eurosysteem. De bijgewerkte lijst met erkende koppelingen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake het recht van curatoren en vereffenaars van kredietinstellingen om tegoeden aan te houden op een rekening bij Latvijas Banka

Op 30 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/4 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

Advies van de ECB inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev

Op 30 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/5 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank).

Advies van de ECB inzake wijzigingen in de governance van De Nederlandsche Bank en de formele instelling van het Financieel Stabiliteitscomité

Op 31 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/6 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake de raad van commissarissen van Eesti Pank

Op 5 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/7 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de financiële commissie van het Estse Parlement.

Corporate governance

Operationele voorbereidingen in verband met het vertrek van de Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken

Ter voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 1 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur op 22 januari 2020 een aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel goedgekeurd, waarbij de € 58 miljard aan door de Bank of England gestort kapitaal wordt terugbetaald en het aandeel van de Bank of England wordt herverdeeld onder de resterende nationale centrale banken die lid zijn van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Om de nodige aanpassingen te kunnen doen zijn diverse rechtsinstrumenten gewijzigd. De Raad van Bestuur heeft de volgende rechtshandelingen vastgesteld: i) Besluit ECB/2020/3 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/43; ii) Besluit ECB/2020/4 betreffende het volstorten van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/44; iii) Besluit ECB/2020/5 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/45; iv) Besluit ECB/2020/6 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2019/46; en v) Besluit ECB/2020/7 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 van 13 december 2010 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten. Deze rechtshandelingen voorzien in de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB als gevolg van de uittreding van de Bank of England uit het ESCB. Om het Verenigd Koninkrijk uit de Overeenkomst inzake het Wisselkoersmechanisme (ERM II) tussen de ECB en de nationale centrale banken buiten het eurogebied te schrappen heeft de Raad van Bestuur verder een gewijzigde versie van deze overeenkomst goedgekeurd. Tot slot heeft de Raad van Bestuur operationele regelingen goedgekeurd in verband met de beëindiging van de deelname van de Bank of England aan het werk van het ESCB. Een persbericht over de aanpassingen aan de verdeelsleutel voor het ECB-kapitaal, alle rechtshandelingen en de herziene ERM II-overeenkomst zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarstukken van de ECB over 2019

Op 19 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2019. Het managementverslag over 2019 is opgenomen in de jaarstukken van de ECB. Deze zijn met een begeleidend persbericht op 20 februari 2020 gepubliceerd op de website van de ECB.

Voorzitter van het Auditcomité van de ECB

Yannis Stournaras, gouverneur van de Bank of Greece en sinds 2018 lid van het Auditcomité van de ECB, heeft in februari 2020 het voorzitterschap van het Auditcomité overgenomen van Ewald Nowotny, oud-gouverneur van de Oesterreichische Nationalbank, wiens termijn vorig jaar afliep.

Statistieken

Openbare raadpleging over wijziging van de Verordening met betrekking tot balansstatistieken van de sector monetaire financiële instellingen

De Raad van Bestuur heeft op 5 februari 2020 goedgekeurd dat er een openbare raadpleging wordt gehouden over een ontwerpverordening tot wijziging van Verordening ECB/2013/33 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen. Doorgaans worden de statistieken inzake de balans van de sector monetaire financiële instellingen in een cyclus van vijf jaar aan een periodieke toetsing onderworpen, zodat ze aan de behoeften van de gebruikers voldoen en geschikt zijn voor hun doel. De statistieken moeten immers voorzien in een aantal belangrijke vereisten voor aanvullende gegevens ten behoeve van de analyse van monetaire en kredietontwikkelingen. Naar aanleiding van zo'n periodieke toetsing heeft het Comité statistieken van het Eurosysteem/ESCB, in nauwe samenwerking met gebruikers, wijzigingsvoorstellen gedaan en onderworpen aan een kosten-batenanalyse. De stukken voor deze openbare raadpleging, die loopt tot half maart 2020, zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Besluit van de ECB inzake de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van één onder toezicht staande kredietinstelling te veranderen. De ECB werkt de lijst van onder toezicht staande entiteiten regelmatig bij; deze is te vinden op de website van het bankentoezicht van de ECB. Naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing van de significantie van kredietinstellingen heeft de ECB bekendgemaakt dat ze in 2020 direct toezicht zal houden op 117 banken (zie het persbericht van 4 december 2019 op de website van het bankentoezicht van de ECB).

Start van een openbare raadpleging over een ECB-gids voor de beoordeling van tegenpartijkredietrisico

Op 24 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te houden over het ontwerp van de ECB-gids voor de beoordeling van de interne modellen die banken gebruiken om blootstelling aan tegenpartijkredietrisico's te berekenen. De raadpleging ging op 5 februari 2020 van start en loopt tot en met 18 maart 2020. Het begeleidende persbericht en de bijbehorende documentatie zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Publicatie van het risicorapport over minder belangrijke instellingen

Op 27 januari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het risicorapport over minder belangrijke instellingen (less significant institutions – LSI's) te publiceren. Het rapport bevat het resultaat van de beoordeling van de staat van de LSI-sector die jaarlijks door de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten wordt uitgevoerd. Het rapport combineert een uitgebreide kwantitatieve analyse van de huidige risicoprofielen van LSI's met een analyse van de toekomstige ontwikkeling van de belangrijkste risico's en kwetsbaarheden. Het rapport is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Wijziging van de Openbare leidraad van de ECB betreffende eigen vermogen

Op 3 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van de geactualiseerde templates voor de Openbare leidraad voor de beoordeling van de aanmerking van kapitaalinstrumenten als aanvullend tier 1- en tier 2-instrumenten. Deze actualisering was nodig doordat met de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/876 nieuwe voorwaarden worden gesteld die hebben geleid tot diverse wijzigingen in de bepalingen waaraan kapitaalinstrumenten moeten voldoen om in aanmerking te komen als aanvullend tier 1- en tier 2-instrumenten zoals bedoeld in artikel 52 en 63 van Verordening (EU) 575/2013. De gewijzigde Openbare leidraad komt beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media