European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2020

21.2.2020

Markkinaoperaatiot

Omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyvien säädösten uudelleenlaatiminen

EKP:n neuvosto antoi 3.2.2020 päätöksen EKP/2020/8 katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (uudelleenlaadittu toisinto päätöksestä EKP/2014/40), sekä päätöksen EKP/2020/9 julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (uudelleenlaadittu toisinto päätöksestä EKP/2015/10). Päätöksiin EKP/2014/40 ja EKP/2015/10 oli jo aiemmin tehty useita huomattavia muutoksia, ja uusia muutoksia oli tekeillä, joten uudelleenlaadinnan katsottiin parantavan sääntelyn selkeyttä. Muutoksilla toimeenpannaan muun muassa 12.9.2019 tehty EKP:n neuvoston päätös omaisuuserien uusista netto-ostoista ja uudelleensijoitusten jatkamisesta. Lisäksi toimeenpannaan EKP:n neuvoston päätöksiä, joita ei vielä ole kirjattu lainsäädäntöön eikä korvattu, esimerkiksi 13.12.2018 tehdyt päätökset omaisuuseräostojen lopettamisesta ja uudelleensijoituksista. Päätökseen EKP/2020/9 sisältyy julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmaan liittyviä muutoksia, joita pidetään tarpeellisina aiempien muutosten täydentämiseksi ja ohjelman tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi. Siinä muun muassa määritellään ”netto-ostot” ja ”kumulatiiviset netto-ostot”. Molemmat päätökset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta

EKP:n raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä ja rakenteista

EKP:n neuvosto tutustui 19.2.2020 raporttiin ”Financial Integration and Structures in the Euro Area”, joka kattaa tästä vuodesta alkaen EKP:n aiemmat rahoitusmarkkinoita koskeneet raportit ”Financial integration in Europe” (julkaistu viimeksi toukokuussa 2018) ja ”Report on financial structures” (julkaistu viimeksi lokakuussa 2017). Uudessa raportissa tarkastellaan rahoitusmarkkinarakenteiden keskeisiä kehityssuuntia, kuten markkinoiden yhdentymisprosessia, markkinarakenteiden muutoksia sekä rahoitusalan kehittämis- ja uudistamisprosessia. Raportti on tarkoitus julkistaa Euroopan komission ”European Financial Stability and Integration Review” -raportin kanssa 3.3.2020 yhteisessä konferenssissa (Conference on Financial Integration), joka järjestetään EKP:n tiloissa Frankfurt am Mainissa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uusi arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen linkki hyväksytty käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.2.2020 eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävän uuden suoran linkin Espanjan arvopaperikaupan Iberclear ARCO -selvitysjärjestelmän ja Portugalin arvopaperikaupan Interbolsa-selvitysjärjestelmän välille. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo hyväksyttävistä linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitosten pesänhoitajien ja selvittäjien oikeudesta pitää varoja Latvijas Bankassa olevalla tilillä

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2020 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/4.

EKP:n lausunto Bulgarian keskuspankin seuraamusvaltuuksista tiiviin yhteistyön puitteissa sekä Bulgarian levan virallisesta vaihtokurssista

EKP:n neuvosto antoi 30.1.2020 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/5.

EKP:n lausunto De Nederlandsche Bankin hallinnon muutoksista ja rahoitusvakauskomitean muodollisesta perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 31.1.2020 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2020/6.

EKP:n lausunto Eesti Pankin hallintoneuvostosta

EKP:n neuvosto antoi 5.2.2020 Viron parlamentin raha-asiainvaliokunnan pyynnöstä lausunnon CON/2020/7.

Hallinto ja valvonta

Valmistautuminen Englannin pankin lähtöön Euroopan keskuspankkijärjestelmästä

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.1.2020 muutoksen EKP:n pääoman jakoperusteeseen. Muutoksella ennakoitiin Ison-Britannian lähtöä Euroopan unionista 1.2.2020. Englannin pankille maksetaan takaisin sen maksamat 58 miljoonaa euroa EKP:n pääomasta, ja sen osuus jaetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) kansallisten keskuspankkien kesken. Järjestely edellytti muutoksia useisiin säädöksiin. EKP:n neuvosto antoikin seuraavat säädökset: 1) päätös EKP/2020/3 kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta; 2) päätös EKP/2020/4 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta; 3) päätös EKP/2020/5 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta; 4) päätös EKP/2020/6 toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta; sekä 5) päätös EKP/2020/7 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 13.12.2010 annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta. EKP:n pääoman jakoperuste muuttuu näiden säädösten nojalla, kun Englannin pankki lähtee EKPJ:stä. EKP:n neuvosto myös hyväksyi EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä ERM II ‑valuuttakurssimekanismia koskevan muutetun sopimuksen, jolla Iso-Britannia poistetaan sopimuksesta. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi toiminnalliset järjestelyt, joita tarvitaan, kun Englannin pankki ei enää osallistu EKPJ:n toimintaan jäsenenä. Säädökset, muutettu ERM II ‑sopimus sekä lehdistötiedote muutoksista pääoman jakoperusteeseen on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.2.2020 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2019. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 20.2.2020. Tilinpäätöksen yhteydessä julkaistiin myös johdon raportti vuodelta 2019.

Tarkastuskomitean puheenjohtajuus

EKP:n tarkastuskomitean puheenjohtajana aloitti helmikuussa 2020 Kreikan keskuspankin pääjohtaja Yannis Stournaras, joka on ollut tarkastuskomitean jäsen vuodesta 2018. Stournaras seuraa tehtävässä Itävallan keskuspankin entistä pääjohtajaa Ewald Nowotnya, jonka kausi päättyi viime vuonna.

Tilastot

Julkinen kuuleminen rahalaitossektorin tasetilastoasetuksen muutoksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.2.2020 julkisen kuulemisen järjestämisen luonnoksesta asetukseksi, jolla muutetaan rahalaitossektorin taseesta annettua asetusta EKP/2013/33. Rahalaitossektorin tasetilastoja arvioidaan säännöllisesti, yleensä viiden vuoden välein, jotta ne vastaavat käyttäjien tarpeita ja tarkoitustaan. Rahatalouden ja luotonannon kehityksen analyysia varten tarvitaan kiireellisesti lisätietoja, joten eurojärjestelmän ja EKPJ:n tilastokomitea on yhteistyössä käyttäjien kanssa ehdottanut vaatimuksiin muutoksia ja tehnyt kustannushyötyanalyysin. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua maaliskuun puoliväliin saakka. Asiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 29.1.2020 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnosta yhden valvottavan luottolaitoksen merkittävyysluokan muuttamisesta. EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistavaa valvottavien luottolaitosten luetteloa päivitetään säännöllisesti. Luottolaitosten merkittävyyden vuotuisen arvioinnin jälkeen EKP ilmoitti, että vuonna 2020 sen suorassa valvonnassa on 117 luottolaitosta (ks. EKP:n pankkivalvontasivuilla 4.12.2019 julkaistu lehdistötiedote).

Julkinen kuuleminen EKP:n oppaasta vastapuoliriskin arviointiin

EKP:n neuvosto jätti 24.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta järjestää julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n oppaaksi, jossa kuvataan EKP:n käyttämiä menetelmiä pankkien vastapuoliriskin laskentaan liittyvien sisäisten mallien arvioinnissa. Julkinen kuuleminen alkoi 5.2.2020, ja palautetta otetaan vastaan 18.3.2020 saakka. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote ja kuulemisasiakirjat on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vähemmän merkittävien luottolaitosten riskiraportti

EKP:n neuvosto jätti 27.1.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vähemmän merkittävien luottolaitosten riskiraportti. EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyössä laatimassa raportissa esitetään vuosikatsaus vähemmän merkittävien luottolaitosten tilanteeseen. Luottolaitosten nykyisten riskiprofiilien kattavan määrällisen analyysin lisäksi tarkastellaan keskeisten riskien ja haavoittuvuustekijöiden kehitystä ennakoivasti. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Muutoksia pääomainstrumentteja koskeviin ohjeisiin

EKP:n neuvosto jätti 3.2.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä päivitetyt lomakkeet ohjeisiin arviointimenettelystä, joka koskee pääomainstrumenttien hyväksyttävyyttä ensisijaisen lisäpääoman tai toissijaisen pääoman instrumenteiksi. Lomakkeiden päivityksen taustalla ovat muuttuneet sääntelyvaatimukset asetuksen (EU) 2019/876 voimaantulon seurauksena. Uuden asetuksen myötä pääomainstrumenttien on täytettävä uusia vaatimuksia, jotta ne voidaan hyväksyä ensisijaisen lisäpääoman tai toissijaisen pääoman instrumenteiksi asetuksen (EU) 575/2013 artiklojen 52 ja 63 mukaisesti. Muutetut ohjeet julkaistaan myöhemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle