European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2020

21 lutego 2020

Operacje rynkowe

Wersje przekształcone aktów prawnych dotyczących rozszerzonego programu skupu aktywów

3 lutego 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2020/8 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (przekształcającą decyzję EBC/2014/40) oraz decyzję EBC/2020/9 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (przekształcającą decyzję EBC/2015/10). Ponieważ decyzje EBC/2014/40 i EBC/2015/10 były już kilkakrotnie nowelizowane w znacznym stopniu, a planowano ich dalsze zmiany, dla zachowania jasności prawa sporządzono wersje przekształcone. Zmiany mają na celu wdrożenie decyzji Rady Prezesów, w tym decyzji z 12 września 2019 o wznowieniu zakupów netto aktywów i kontynuowaniu reinwestycji. Celem zmian jest również wdrożenie decyzji Rady Prezesów, których jeszcze nie uwzględniono w aktach prawnych, o ile nie zostały one tymczasem zastąpione, a mianowicie decyzji Rady Prezesów z 13 grudnia 2018 o wstrzymaniu zakupów netto aktywów i o fazie reinwestycji w ramach programu skupu aktywów. Decyzja EBC/2020/9 zawiera pewne zmiany odnoszące się do programu skupu aktywów sektora publicznego (PSPP), które uznano za niezbędne do uzupełnienia wcześniejszych decyzji i zapewnienia skutecznej realizacji tego programu, w tym np. dodanie definicji „zakupów netto” i „skumulowanych zakupów netto”. Obie decyzje są dostępne na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC o integracji finansowej i strukturach finansowych

19 lutego 2020 Rada Prezesów zapoznała się z raportem pt. „Financial Integration and Structures in the Euro Area”, który od tego roku zastąpi dwie dotychczasowe publikacje EBC: „Financial integration in Europe” i „Report on financial structures”, po raz ostatni opublikowane – odpowiednio – w maju 2018 i październiku 2017. Raport jest poświęcony kluczowym zmianom strukturalnym, takim jak proces integracji finansowej, zmiany struktur finansowych oraz proces rozwoju i modernizacji rynku finansowego. Ma zostać zaprezentowany 3 marca 2020, razem z raportem Komisji Europejskiej pt. „European Financial Stability and Integration Review”, na wspólnej konferencji poświęconej integracji finansowej, która odbędzie się we Frankfurcie w siedzibie EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Kwalifikacja nowego połączenia między systemami rozrachunku papierów wartościowych na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu

6 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdziła ocenę nowego bezpośredniego połączenia – między hiszpańskim systemem rozrachunku papierów wartościowych Iberclear ARCO a portugalskim systemem rozrachunku papierów wartościowych Interbolsa – jako kwalifikującego się do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Zaktualizowany wykaz kwalifikowanych połączeń jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie uprawnień syndyków i likwidatorów instytucji kredytowych do utrzymywania środków na rachunku w Latvijas Banka

30 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/4 na wniosek Ministerstwa Finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie uprawnień BNB do nakładania sankcji w ramach bliskiej współpracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bułgarskiego

30 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/5 na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego, BNB).

Opinia EBC w sprawie zmian zasad zarządzania De Nederlandsche Bank i formalnego ustanowienia komitetu stabilności finansowej

31 stycznia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/6 na wniosek Ministra Finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie organu nadzorczego Eesti Pank

5 lutego 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/7 na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Zgromadzenia Państwowego Estonii.

Zarządzanie wewnętrzne

Przygotowania operacyjne związane z wyjściem Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych

22 stycznia 2020, wobec oczekiwanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 1 lutego 2020, Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację klucza kapitałowego EBC, zgodnie z którą Bank of England otrzyma zwrot opłaconego przez siebie kapitału w wysokości 58 mln euro, a jego udział w kapitale EBC zostanie rozdzielony między pozostałe krajowe banki centralne będące członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Dokonanie odpowiednich korekt wymagało zmiany różnych aktów prawnych. Rada Prezesów przyjęła następujące akty prawne: (a) decyzję EBC/2020/3 w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylającą decyzję (UE) 2019/43, (b) decyzję EBC/2020/4 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, i uchylającą decyzję (UE) 2019/44, (c) decyzję EBC/2020/5 określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylającą decyzję (UE) 2019/45, (d) decyzję EBC/2020/6 określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylającą decyzję (UE) 2019/46 oraz (e) decyzję EBC/2020/7 zmieniającą decyzję EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro. Przyjęte akty prawne regulują aktualizację klucza subskrypcji kapitału EBC wynikającą stąd, że Bank of England przestał być członkiem ESBC. Rada Prezesów zatwierdziła także zmienione porozumienie w sprawie mechanizmu kursów walutowych (ERM II) między EBC a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro – zmiana polega na usunięciu z tego porozumienia Wielkiej Brytanii. Rada Prezesów zatwierdziła też ustalenia operacyjne dotyczące zakończenia udziału Bank of England w pracach ESBC na prawach członka. Komunikat prasowy w sprawie aktualizacji klucza kapitałowego EBC, wszystkie akty prawne i zmienione porozumienie w sprawie ERM II są dostępne na stronie internetowej EBC.

Roczny raport finansowy EBC 2019

19 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2019. Roczny raport finansowy EBC wraz z komunikatem prasowym został opublikowany 20 lutego 2020 na stronie internetowej EBC. Raport ten obejmuje także sprawozdanie z działalności za rok 2019.

Przewodniczący Komitetu EBC ds. Audytu

Od lutego 2020 funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Audytu sprawuje Yannis Stournaras, prezes Bank of Greece i członek Komitetu ds. Audytu od 2018. Zastąpił na tym stanowisku Ewalda Nowotnego, byłego prezesa Oesterreichische Nationalbank, którego kadencja wygasła w zeszłym roku.

Statystyka

Konsultacje publiczne na temat zmian rozporządzenia w sprawie statystyki bilansowej monetarnych instytucji finansowych

5 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie EBC/2013/33 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych. W wyniku okresowego przeglądu, przeprowadzanego zwykle w cyklu pięcioletnim w celu zagwarantowania, że statystyka bilansowa monetarnych instytucji finansowych spełnia potrzeby użytkowników i jest odpowiednia do ich celów – oraz że w tym względzie spełnia szereg priorytetowych wymogów dotyczących dodatkowych danych na potrzeby analizy rozwoju sytuacji monetarnej i kredytowej – zaproponowano zmiany i poddano je analizie kosztów i korzyści, którą prowadzi Komitet Eurosystemu/ESBC ds. Statystyki w bliskiej współpracy z użytkownikami. Materiały dotyczące konsultacji publicznych, trwających do połowy marca 2020, są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

29 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotnościowego jednej z nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu. Po przeprowadzeniu corocznego przeglądu istotności instytucji kredytowych EBC ogłosił, że w roku 2020 będzie bezpośrednio nadzorować 117 banków (zob. komunikat prasowy opublikowany na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 4 grudnia 2019).

Rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat przewodnika EBC dotyczącego metodyki oceny ryzyka kredytowego kontrahenta

24 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat projektu przewodnika EBC, który przedstawia metodykę stosowaną przez EBC do oceny modeli wewnętrznych wykorzystywanych przez banki do obliczania ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta. Konsultacje rozpoczęły się 5 lutego 2020 i będą trwać do 18 marca 2020. Komunikat prasowy w tej sprawie i odnośna dokumentacja są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Publikacja raportu na temat ryzyka w instytucjach mniej istotnych

27 stycznia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu na temat ryzyka w instytucjach mniej istotnych. Przedstawia on coroczną ocenę sytuacji w sektorze instytucji mniej istotnych, przeprowadzoną wspólnie przez EBC i właściwe organy krajowe. W raporcie połączono wyczerpującą analizę ilościową obecnego profilu ryzyka instytucji mniej istotnych z prognostycznymi rozważeniami na temat ich głównych ryzyk i słabości. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zmiany w publicznej rekomendacji EBC dotyczącej funduszy własnych

3 lutego 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie zaktualizowanych wzorów formularzy zawartych w publicznej rekomendacji w sprawie weryfikacji zaliczania instrumentów kapitałowych do dodatkowego kapitału Tier I i kapitału Tier II. Potrzeba aktualizacji wiąże się z nowymi warunkami kwalifikacji, wynikającymi z wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2019/876, zawierającego zmiany w kilku przepisach, od których spełnienia zależy zaliczenie instrumentów kapitałowych do kapitału dodatkowego Tier I lub kapitału Tier II, zgodnie z art. 52 i 63 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Zmieniona rekomendacja EBC ukaże się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami