European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2020

21. veebruar 2020

Turuoperatsioonid

Laiendatud varaostukavaga seotud õigusaktide uuesti sõnastamine

3. veebruaril 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/8 pandikirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta (otsuse EKP/2014/40 uuesti sõnastamine) ning otsuse EKP/2020/9 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (otsuse EKP/2015/10 uuesti sõnastamine). Kuna otsuseid EKP/2014/40 ja EKP/2015/10 on juba mitu korda oluliselt muudetud ja tekkis vajadus teha täiendavaid muudatusi, on kõnealused otsused nüüd õigusliku selguse huvides uuesti sõnastatud. Muudatustega rakendatakse EKP nõukogu otsuseid, näiteks 12. septembril 2019 tehtud otsust alustada taas netovaraostude tegemist ja jätkata reinvesteeringuid. Muudatustega rakendatakse ka selliseid nõukogu otsuseid, mis õigusaktides veel ei kajastu (niivõrd, kuivõrd neid ei ole vahepeal asendatud). Nendeks on nõukogu 13. detsembri 2018. aasta otsused netovaraostude peatamise ning varaostukava reinvesteerimisetapi kohta. Otsusega EKP/2020/9 tehakse mõningaid avaliku sektori varade ostukavaga seotud muudatusi, mida peetakse vajalikuks, et täiendada varem vastu võetud otsuseid ning tagada avaliku sektori varade ostukava tõhus rakendamine. Muu hulgas on näiteks määratletud netoostude ja kumulatiivsete netoostude mõisted. Mõlemad otsused on avaldatud EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP aruanne finantslõimumise ja finantsstruktuuride kohta

19. veebruaril 2020 tutvus EKP nõukogu aruandega finantslõimumise ja -struktuuride kohta euroalal, mis alates 2020. aastast ühendab kahte varasemat EKP aruannet: „Finantslõimumine Euroopas” (avaldati viimati 2018. aasta mais) ja „Finantsstruktuurid” (avaldati viimati 2017. aasta oktoobris). Aruandes keskendutakse peamistele struktuurimuutustele, nagu finantslõimumise protsess, muutused finantsstruktuurides ning finantsareng ja finantssüsteemi ajakohastamine. Aruanne koos Euroopa Komisjoni ülevaatega finantsstabiilsuse ja -lõimumise kohta avaldatakse kavakohaselt 3. märtsil 2020 Frankfurdis EKP juhtimisel toimuval finantslõimumisteemalisel ühiskonverentsil.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Väärtpaberiarveldussüsteemidevahelise uue ühenduse kõlblikkus kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides

6. veebruaril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu uuele otseühendusele Hispaania väärtpaberiarveldussüsteemi Iberclear ARCO ja Portugali väärtpaberiarveldussüsteemi Interbolsa vahel, mis on kõlblik kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Kõlblike ühenduste ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus pankrotihaldurite ja krediidiasutuste likvideerijate õiguse kohta hoida vahendeid Latvijas Banka kontol

30. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Läti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/4.

EKP arvamus BNB sanktsioonide kohaldamise volituste kohta tihedas koostöös ja Bulgaaria leevi ametliku vahetuskursi kohta

30. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/5.

EKP arvamus muudatuste kohta De Nederlandsche Banki juhtimises ja finantsstabiilsuse komitee ametliku asutamise kohta

31. jaanuaril 2020 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2020/6.

EKP arvamus Eesti Panga Nõukogu kohta

5. veebruaril 2020 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi parlamendi rahanduskomisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2020/7.

Üldjuhtimine

Operatsioonilised ettevalmistused seoses Inglise keskpanga väljaastumisega Euroopa Keskpankade Süsteemist

Pidades silmas Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust alates 1. veebruarist 2020, kiitis EKP nõukogu 22. jaanuaril 2020 heaks EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimise, mille kohaselt makstakse Inglise keskpangale tagasi tema sissemakstud osa (58 miljonit eurot), mis jagatakse ümber Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmeks olevate ülejäänud keskpankade vahel. Vajalike kohanduste tegemiseks muudeti mitut õigusakti. EKP nõukogu võttis vastu järgmised õigusaktid: i) otsus EKP/2020/3 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse (EL) 2019/43 kehtetuks tunnistamise kohta; ii) otsus EKP/2020/4 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/44 kehtetuks tunnistamise kohta; iii) otsus EKP/2020/5, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/45; iv) otsus EKP/2020/6, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/46; ning v) otsus EKP/2020/7, millega muudetakse EKP 13. detsembri 2010. aasta otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta. Nende õigusaktidega nähakse ette EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimine seoses Inglise keskpanga lahkumisega EKPSist. Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahelise muudetud kokkuleppe vahetuskursimehhanismi ERM2 kohta, millega eemaldati Ühendkuningriik kokkuleppest. Peale selle kiitis nõukogu heaks tegevuskorra seoses asjaoluga, et Inglise keskpank ei osale enam liikmena EKPSi tegevuses. Pressiteade EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimise kohta, asjaomased õigusaktid ja muudetud ERM2 kokkulepe on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2019

19. veebruaril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2019. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 20. veebruaril 2020. Raamatupidamise aastaaruande osana avaldati ka 2019. aasta tegevusaruanne.

EKP auditikomitee esimees

Alates 2020. aasta veebruarist täidab EKP auditikomitee esimehe ülesandeid Kreeka keskpanga president Yannis Stournaras, kes on olnud auditikomitee liige alates 2018. aastast. Yannis Stournaras võttis esimehe ametikoha üle Austria keskpanga endiselt presidendilt Ewald Nowotnylt, kelle ametiaeg lõppes möödunud aastal.

Statistika

Avalik konsultatsioon rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikat käsitleva määruse muutmise kohta

5. veebruaril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust EKP/2013/33 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta. Pärast korrapärast läbivaatamist, mida tavapäraselt tehakse iga viia aasta järel eesmärgiga kontrollida rahaloomeasutuste bilansistatistika eesmärgipärasust ja vastavust tarbijate vajadustele ning tagada, et see käsitleks mitmeid kõrge prioriteediga lisateabe nõudeid laenu- ja monetaararengu analüüsimiseks, on esitatud muudatusettepanekud. Seonduva hüvede ja kulude analüüsi viib läbi eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee tihedas koostöös kasutajatega. Kuni 2020. aasta märtsi keskpaigani vältava avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

29. jaanuaril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule muuta ühe järelevalvealuse krediidiasutuse staatust. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Krediidiasutuste olulisuse iga-aastase läbivaatamise järel teatas EKP, et 2020. aastal kuulub tema otsese järelevalve alla 117 panka (vt 2019. aasta 4. detsembri pressiteade EKP pangandusjärelevalve veebilehel).

Avaliku konsultatsiooni algatamine vastaspoole krediidiriski hindamist käsitleva EKP juhendi kohta

24. jaanuaril 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon EKP juhendi eelnõu kohta, mis käsitleb metoodikat, mida EKP järgib pankades vastaspoole krediidiriski arvutamiseks kasutatavate sisemudelite hindamisel. Avalik konsultatsioon algatati 5. veebruaril 2020 ja kestab 18. märtsini 2020. Sellekohane pressiteade koos asjakohaste dokumentidega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Vähem oluliste krediidiasutuste riskiaruande avaldamine

27. jaanuaril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada vähem oluliste krediidiasutuste riskiaruanne. Aruandes esitatakse EKP ja riiklike pädevate asutuste koostöös antud iga-aastane hinnang vähem oluliste krediidiasutuste sektoris valitsevatele tingimustele. Aruanne hõlmab vähem oluliste krediidiasutuste praeguse riskiprofiili põhjalikku kvantitatiivset analüüsi ning peamiste riskide ja haavatavuste ettevaatavat hindamist. Aruanne on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Omavahendeid käsitlevate EKP avalike suuniste muudatused

3. veebruaril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks kapitaliinstrumentide täiendavateks esimese ja teise taseme omavahenditeks kvalifitseerumise läbivaatamist käsitlevate avalike suuniste ajakohastatud vormid. Läbivaatamise tingisid määruse (EL) 2019/876 jõustumisest tulenevad uued kõlblikkuskriteeriumid, millega on muudetud mitut sätet, millele kapitaliinstrumendid peavad vastama, et kvalifitseeruda täiendavateks esimese või teise taseme omavahenditeks kooskõlas määruse (EL) 575/2013 artiklitega 52 ja 63. Muudetud EKP avalikud suunised avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid