European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2020

21 februari 2020

Marknadsoperationer

Omarbetning av rättsakter gällande det utökade programmet för köp av tillgångar

Den 3 februari 2020 antog ECB-rådet beslut ECB/2020/8 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (omarbetning av beslut ECB/2014/40) och beslut ECB/2020/9 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (omarbetning av beslut ECB/2015/10). Eftersom beslut ECB/2014/40 och beslut ECB/2015/10 redan ändrats flera gånger på viktiga punkter och ytterligare ändringar skulle göras, har de omarbetats med tanke på rättslig klarhet. Med ändringarna genomförs beslut som antagits av ECB-rådet, t.ex. beslutet av den 12 september 2019 om att återuppta nettoköp av tillgångar och fortsätta fasen med återinvesteringar. Med ändringarna genomförs även beslut som antagits av ECB-rådet och som ännu inte återspeglats i rättsakterna, under förutsättning att de inte under tiden har hunnit ersättas, närmare bestämt de av ECB-rådet antagna besluten av den 13 december 2018 om upphörandet av nettoköp av tillgångar och återinvesteringar inom programmet för köp av tillgångar. Beslut ECB/2020/9 innefattar vissa ändringar som avser programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP), vilka anses vara nödvändiga för att komplettera de tidigare antagna besluten samt för att säkerställa det effektiva genomförandet av PSPP, inbegripet t.ex. tillägget av definitioner av nettoköp och "kumulativa nettoköp". Båda besluten finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport om finansiell integration och finansiella strukturer

Den 19 februari 2020 behandlade ECB-rådet en rapport om finansiell integration och finansiella strukturer i euroområdet. I denna kombineras från och med i år två tidigare ECB-rapporter, en om finansiell integration i Europa och en om finansiella strukturer (senast publicerad i maj 2018 respektive oktober 2017). Den kombinerade rapporten ska fokusera på strukturell utveckling, såsom finansiell integration, finansiella strukturförändringar och finansiell utveckling och modernisering. Rapporten kommer att publiceras den 3 mars 2020 tillsammans med Europeiska kommissionens rapport ”European Financial Stability and Integration Review” vid den gemensamma konferensen om finansiell integration som anordnas av ECB i Frankfurt.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Godkännande av en ny länk mellan system för värdepappersavveckling för användning i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 6 februari 2020 godkände ECB-rådet bedömningen av en ny direktlänk, från det spanska värdepappersavvecklingssystemet Iberclear ARCO till det portugisiska värdepappersavvecklingssystemet Interbolsa, för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan över godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om rätten för kreditinstituts konkursförvaltare och likvidatorer att inneha medel på ett konto på Latvijas Banka

Den 30 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/4 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om de sanktionsmöjligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen för ett nära samarbete och den officiella växelkursen för den bulgariska leven

Den 30 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/5 på begäran av Българска народна банка (Bulgariens nationalbank).

ECB:s yttrande om ändringar av ledningsstrukturen inom De Nederlandsche Bank och ett formellt inrättande av kommittén för finansiell stabilitet

Den 31 januari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/6 på begäran av den nederländska finansministern.

ECB:s yttrande om Eesti Panks styrelse

Den 5 februari 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/7 på begäran av det estniska parlamentets finanskommitté.

Organisationsstyrning

Operativa förberedelser inför Bank of Englands upphörande medlemskap i Europeiska centralbankssystemet

Den 22 januari 2020 godkände ECB-rådet en justering av ECB:s fördelningsnyckel inför Förenade kungarikets utträde ur EU från och med den 1 februari 2020. Det inbetalade kapitalet på 58 miljoner euro återbetalas till Bank of England, vars andel omfördelas mellan de återstående nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Olika rättsliga instrument ändrades för de nödvändiga anpassningarna. ECB-rådet antog följande rättsakter: i) beslut ECB/2020/3 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU)2019/43, ii) beslut ECB/2020/4 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU)/2019/44, iii) beslut ECB/2020/5 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut (EU)/2019/45, iv) beslut ECB/2020/6 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut (EU)/2019/46, och v) beslut ECB/2020/7 om ändring av beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar. Dessa rättsakter möjliggör justeringen av fördelningsnyckeln för ECB:s kapital, som behövs på grund av Bank of Englands utträde ur ECBS. ECB-rådet godkände även en ändring av avtalet om växelkursmekanismen (ERM2) mellan ECB och nationella centralbanker i medlemstater utanför euroområdet för att stryka Förenade kungariket från avtalet. Slutligen godkände ECB-rådet operationella arrangemang med tanke på att Bank of England inte längre deltar i ECBS arbete. Ett pressmeddelande om justeringen av ECB:s fördelningsnyckel, samtliga rättsakter och det reviderade ERM2-avtalet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsbokslut 2019

Den 19 februari 2020 godkände ECB-rådet ECB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsbokslutet publicerades tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 20 februari 2020. Förvaltningsberättelsen för 2019 publicerades som en del av ECB:s årsbokslut.

Ordförande för ECB:s revisionskommitté

Yannis Stournaras, chef för Greklands centralbank och ledamot av ECB:s revisionskommitté sedan 2018, är ordförande för revisionskommittén från och med februari 2020. Han ersätter Ewald Nowotny, tidigare chef för Oesterreichische Nationalbank, vars mandattid löpte ut förra året.

Statistik

Offentligt samråd om ändringar i förordningen om monetära finansinstituts balansräkningsstatistik

Den 5 februari 2020 godkände ECB-rådet lanseringen av ett offentligt samråd om ett utkast till förordning om ändring av förordning ECB/2013/33 om de monetära finansinstitutens balansräkningar. Ändringar har föreslagits efter en periodisk granskning, vanligtvis för en femårscykel, för att säkerställa att statistik över monetära finansinstituts balansräkningar motsvarar användarnas behov och är lämplig för sitt syfte. Detta görs även mot bakgrund av högprioriterade krav på ytterligare data för analys av penningmängds- och kreditutveckling. Ändringarna har utvärderats och vid utvärderingen har nytta vägts mot kostnader. Denna utvärdering genomfördes av Eurosystemet/ECBS statistikkommitté i samarbete med användarna. Materialet till detta offentliga samråd, som fortsätter till mitten av mars 2020, finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s beslut om status som betydande tillsynsobjekt för kreditinstitut

Den 29 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att ändra statusen för ett kreditinstitut under tillsyn. Listan över finansinstitut under tillsyn uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på ECB:s webbplats för banktillsyn. Efter den årliga översynen av kreditinstitutens status, meddelade ECB att 117 banker skulle stå under dess direkta tillsyn 2020 (se pressmeddelande som offentliggjordes på ECB:s webbplats för banktillsyn den 4 december 2019).

Offentligt samråd om ECB:s vägledning om utvärderingen av motpartskreditrisk

Den 24 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ett utkast till ECB:s vägledning om den metod som ECB använder för utvärdering av de interna modeller som bankerna tillämpar för att beräkna exponering för motpartskreditrisk. Det offentliga samrådet inleddes den 5 februari 2020 och pågår fram till den 18 mars 2020. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med underliggande dokumentation.

Publicering av riskrapporten för mindre betydande institut

Den 27 januari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera riskrapporten om mindre betydande institut. I rapporten presenteras en årlig bedömning av förhållandena i sektorn för mindre betydande institut, genomförd av ECB i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna. I den finns både en omfattande kvantitativ analys av de mindre betydande institutens nuvarande riskprofiler och tankegångar om deras främsta risker och sårbarheter i framtiden. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Ändringar i ECB:s offentliga vägledning vad gäller kapitalbasmedel

Den 3 februari 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna uppdaterade mallar för den offentliga vägledningen om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som tilläggsprimär- och supplementärkapitalinstrument. Vägledningen behövdes på grund av nya godtagbarhetsvillkor sedan förordning (EU) 2019/876 trädde i kraft. Härigenom ändrades flera bestämmelser som kapitalinstrument måste uppfylla för att kunna klassificeras som primärkapitaltillskott och supplementärkapitaltillskott enligt artiklarna 52 och 63 i förordning (EU) 575/2013. Den ändrade ECB-vägledningen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media