European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Únor 2020

21. února 2020

Tržní operace

Přepracovaná znění právních aktů souvisejících s rozšířeným programem nákupu aktiv

Dne 3. února 2020 přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2020/8 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (přepracovává rozhodnutí ECB/2014/40) a rozhodnutí ECB/2020/9 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (přepracovává rozhodnutí ECB/2015/10). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ECB/2014/40 a rozhodnutí ECB/2015/10 již byla několikrát zásadním způsobem pozměněna a bylo třeba učinit další změny, byla v zájmu právní jednoznačnosti přepracována. Změnami se provádějí rozhodnutí, která přijala Rada guvernérů, např. rozhodnutí přijaté 12. září 2019 znovu zahájit čisté nákupy aktiv a pokračovat v reinvestiční fázi. Změnami se také provádějí ta rozhodnutí přijatá Radou guvernérů, která dosud nebyla promítnuta do právních aktů, pokud mezitím nebyla nahrazena, totiž rozhodnutí Rady guvernérů přijatá 13. prosince 2018 o zastavení čistých nákupů aktiv a reinvestiční fázi programu nákupu aktiv. Rozhodnutí ECB/2020/9 zahrnuje určité změny související s programem nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP), jež jsou považovány za nezbytné, aby doplnily dříve přijatá rozhodnutí a zajistily účinné uplatnění programu PSPP, včetně např. zahrnutí definic „čistých nákupů“ a „kumulativních čistých nákupů“. Obě rozhodnutí jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB o finanční integraci a finančních strukturách

Dne 19. února 2020 projednala Rada guvernérů zprávu „Finanční integrace a struktury v eurozóně“, která počínaje letošním rokem spojuje dřívější zprávu ECB „Finanční integrace v Evropě“, naposledy zveřejněnou v květnu 2018, a dřívější zprávu ECB „Finanční struktury“, naposledy zveřejněnou v říjnu 2017. Zpráva je koncipována tak, aby se zaměřovala na hlavní strukturální vývoj, jako je proces finanční integrace, změny ve finančních strukturách a proces finančního vývoje a modernizace. Zpráva by měla být zveřejněna 3. března 2020, spolu se „Zprávou o evropské finanční stabilitě a integraci“ Evropské komise na společné konferenci o finanční stabilitě, již uspořádá ECB ve Frankfurtu.

Tržní infrastruktura a platební styk

Schválení způsobilosti nového spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry pro použití v úvěrových operacích Eurosystému

Dne 6. února 2020 schválila Rada guvernérů hodnocení jednoho nového přímého spojení, a to od španělského systému vypořádání obchodů s cennými papíry Iberclear ARCO k portugalskému systému vypořádání obchodů s cennými papíry Interbolsa, jako způsobilého pro použití v úvěrových operacích Eurosystému. Aktualizovaný seznam způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k právu insolvenčních správců a likvidátorů úvěrových institucí držet peněžní prostředky na účtu u Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 30. ledna 2020 stanovisko CON/2020/4 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB k pravomoci BNB ukládat sankce v rámci úzké spolupráce a k oficiálnímu směnnému kurzu bulharského leva

Rada guvernérů přijala 30. ledna 2020 stanovisko CON/2020/5 na žádost Българска народна банка (Bulharské národní banky).

Stanovisko ECB ke změnám v řízení De Nederlandsche Bank a k formálnímu zřízení výboru pro finanční stabilitu

Rada guvernérů přijala 31. ledna 2020 stanovisko CON/2020/6 na žádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k dozorčí radě Eesti Pank

Rada guvernérů přijala 5. února 2020 stanovisko CON/2020/7 na žádost výboru pro finance estonského parlamentu.

Správa a řízení

Provozní přípravy vzhledem k ukončení členství Bank of England v Evropském systému centrálních bank

Dne 22. ledna 2020 před odchodem Spojeného království z Evropské unie s platností od 1. února 2020 schválila Rada guvernérů úpravu klíče pro upisování základního kapitálu ECB, kdy Bank of England obdrží zpět splacený základní kapitál ve výši 58 mil. EUR a tento její podíl bude přerozdělen mezi zbývající národní centrální banky, které jsou členy Evropského systému centrálních bank (ESCB). V zájmu provedení nezbytných úprav bylo změněno několik právních nástrojů. Rada guvernérů přijala následující právní akty: i) rozhodnutí ECB/2020/3 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/43; ii) rozhodnutí ECB/2020/4 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/44; iii) rozhodnutí ECB/2020/5 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/45; iv) rozhodnutí ECB/2020/6 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/46; a v) rozhodnutí ECB/2020/7, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek ze dne 13. prosince 2010. Těmito právními akty se stanoví úprava klíče pro upisování základního kapitálu ECB, kterou vyvolalo ukončení členství Bank of England v ESCB. Rada guvernérů dále schválila změněnou Dohodu o mechanismu směnných kurzů (ERM II) mezi ECB a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se z dohody vyjímá Spojené království. Dále Rada guvernérů schválila operační postupy, pokud jde o ukončení účasti Bank of England na činnosti ESCB jako členky tohoto systému. Tisková zpráva o úpravě klíče pro upisování základního kapitálu ECB, všechny právní akty a revidovaná dohoda ERM II jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2019

Dne 19. února 2020 schválila Rada guvernérů auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2019. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly 20. února 2020 zveřejněny na internetových stránkách ECB. Zpráva o činnosti za rok 2019 byla zveřejněna jako součást roční účetní závěrky ECB.

Předseda Výboru ECB pro audit

Guvernér Bank of Greece Yannis Stournaras, který je od roku 2018 členem Výboru ECB pro audit, převzal počínaje únorem 2020 funkci předsedy Výboru pro audit. Do této funkce Yannis Stournaras nastupuje po Ewaldovi Nowotném, bývalém guvernérovi Oesterreichische Nationalbank, jehož funkční období skončilo v loňském roce.

Statistika

Veřejná konzultace ke změnám nařízení o statistice rozvahových položek měnových finančních institucí

Dne 5. února 2020 schválila Rada guvernérů zahájení veřejné konzultace k pozměňujícímu návrhu nařízení, kterým se mění nařízení ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí. Po pravidelném přezkumu, který se obvykle každých pět let provádí s cílem zajistit, aby statistika rozvah měnových finančních institucí odpovídala potřebám uživatelů a svému účelu – a v této souvislosti aby splňovala řadu vysoce prioritních požadavků na dodatečné údaje pro analýzy měnového a úvěrového vývoje –, bylo navrženo přepracování podléhající analýze přínosů a nákladů, kterou v úzké spolupráci s uživateli provede Výbor Eurosystému/ESCB pro statistiku. Podklady související s touto veřejnou konzultací, která bude probíhat do poloviny března 2020, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů 29. ledna 2020 nevznesla námitky vůči návrhu Rady dohledu změnit status významnosti jedné dohlížené úvěrové instituce. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Poté, co ECB provedla roční přezkum významnosti úvěrových institucí, oznámila, že bude v roce 2020 vykonávat přímý dohled nad 117 bankami (viz související tisková zpráva zveřejněná 4. prosince 2019 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu).

Zahájení veřejné konzultace k všeobecným zásadám ECB týkajícím se způsobu, jak vyhodnocovat úvěrové riziko protistrany

Rada guvernérů 24. ledna 2020 nevznesla námitky vůči návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu všeobecných zásad ECB, popisujících metodiku, kterou používá ECB při hodnocení interních modelů používaných bankami k výpočtu jejich expozic vůči úvěrovému riziku protistrany. Veřejná konzultace byla zahájena 5. února 2020 a potrvá do 18. března 2020. Související tisková zpráva je společně s podkladovými materiály k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Zveřejnění zprávy o rizicích týkajících se méně významných institucí

Rada guvernérů 27. ledna 2020 nevznesla námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o rizicích týkající se méně významných institucí. Tato zpráva představuje roční hodnocení podmínek v odvětví méně významných institucí, které provádí společně ECB a vnitrostátní příslušné orgány. Ve zprávě se pojí komplexní kvantitativní analýza stávajícího rizikového profilu méně významných institucí s dopředu hledícími faktory hlavních rizik a slabých míst. K dispozici je na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Změny veřejných pokynů ECB v souvislosti s vlastními zdroji

Rada guvernérů 3. února 2020 nevznesla námitky k návrhu Rady dohledu schválit aktualizované šablony veřejných pokynů k přezkumu kvalifikace kapitálových nástrojů jako nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2. Tento přezkum byl nezbytný vzhledem k novým podmínkám uznatelnosti – které přinesl vstup nařízení (EU) 2019/876 v platnost –, jež pozměnily několik ustanovení, které musí kapitálové nástroje splňovat, mají-li být klasifikovány jako nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 nebo tier 2 podle článků 52 a 63 nařízení (EU) 575/2013. Změněné veřejné pokyny ECB budou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média