European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2020

21 februarie 2020

Operațiuni de piață

Reformări ale unor acte juridice legate de programul extins de achiziționare de active

La data de 3 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2020/8 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (reformare a Deciziei BCE/2014/40) și Decizia BCE/2020/9 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (reformare a Deciziei BCE/2015/10). Având în vedere faptul că Decizia BCE/2014/40 și Decizia BCE/2015/10 au fost deja modificate substanțial de mai multe ori și că erau necesare modificări suplimentare, acestea au fost reformate în interesul clarității juridice. Modificările aduse implementează deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor, de exemplu decizia adoptată la data de 12 septembrie 2019 cu privire la reluarea achizițiilor nete de active și continuarea etapei reinvestirilor. Modificările implementează, de asemenea, decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor care nu au fost încă reflectate în actele juridice, în măsura în care acestea nu au fost înlocuite între timp, respectiv deciziile Consiliului guvernatorilor adoptate la 13 decembrie 2018 cu privire la stoparea achizițiilor nete de active și a etapei reinvestirilor în cadrul programului de achiziționare de active. Decizia BCE/2020/9 include unele modificări referitoare la programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), considerate necesare pentru completarea deciziilor adoptate anterior și pentru asigurarea implementării eficiente a PSPP, inclusiv, de exemplu, adăugarea definițiilor „achizițiilor nete” și „achizițiilor nete cumulate”. Ambele decizii sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul BCE privind integrarea financiară și structurile financiare

La data de 19 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a analizat raportul „Financial Integration and Structures in the Euro Area”, care, începând cu anul acesta, combină fostele rapoarte ale BCE „Financial integration in Europe” și „Report on financial structures”, publicate ultima dată în mai 2018 și, respectiv, octombrie 2017. Raportul este conceput astfel încât să se axeze pe principalele evoluții structurale, precum procesul de integrare financiară, modificările structurilor financiare și procesul de dezvoltare și modernizare financiară. Se intenționează publicarea raportului la data de 3 martie 2020, alături de publicația Comisiei Europene „European Financial Stability and Integration Review”, cu ocazia conferinței comune privind integrarea financiară, care va fi găzduită de BCE la Frankfurt.

Infrastructura pieței și plăți

Eligibilitatea în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului a unei noi conexiuni între sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

La data de 6 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea unei noi conexiuni directe, de la sistemul spaniol de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare Iberclear ARCO la sistemul portughez de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare Interbolsa, ca fiind eligibilă în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista actualizată a conexiunilor eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la dreptul administratorilor judiciari și lichidatorilor judiciari ai instituțiilor de credit să dețină fonduri într-un cont deschis la Latvijas Banka

La data de 30 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/4, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Letonia.

Avizul BCE cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare

La data de 30 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/5, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei – BNB).

Avizul BCE cu privire la modificările aduse guvernanței De Nederlandsche Bank și instituirea oficială a Comitetului de stabilitate financiară

La data de 31 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/6, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la Comitetul de supraveghere al Eesti Pank

La data de 5 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/7, la solicitarea Comisiei pentru finanțe a Parlamentului Estoniei.

Guvernanță corporativă

Preparative operaționale în vederea încetării statutului Bank of England de membră a Sistemului European al Băncilor Centrale

La data de 22 ianuarie 2020, în perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană începând cu 1 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, prin care capitalul vărsat de Bank of England, în valoare de 58 de milioane EUR, îi va fi rambursat acesteia, iar cota sa va fi redistribuită între celelalte bănci centrale naționale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Diverse instrumente juridice au fost modificate în vederea efectuării ajustărilor necesare. Consiliul guvernatorilor a adoptat următoarele acte juridice: (i) Decizia BCE/2020/3 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43; (ii) Decizia BCE/2020/4 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44; (iii) Decizia BCE/2020/5 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45; (iv) Decizia BCE/2020/6 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46; și (v) Decizia BCE/2020/7 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 a BCE din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro. Aceste acte juridice prevăd ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, generată de încetarea statutului Bank of England de membră a SEBC. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, o versiune modificată a acordului privind mecanismul cursului de schimb (MCS II) între BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, în vederea eliminării Regatului Unit din acord. Nu în ultimul rând, Consiliul guvernatorilor a aprobat modalitățile operaționale cu privire la încetarea participării Bank of England, ca membră, în cadrul activității SEBC. Un comunicat de presă privind ajustările grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, toate actele juridice și versiunea revizuită a acordului privind MCS II sunt disponibile pe website-ul BCE.

Conturile anuale 2019 ale BCE

La data de 19 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2019. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 20 februarie 2020. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 a fost publicat ca parte a Conturilor anuale ale BCE.

Președintele Comitetului de audit al BCE

Dl Yannis Stournaras, guvernatorul Bank of Greece și membru al Comitetului de audit al BCE din 2018, a preluat funcția de președinte al acestui comitet începând cu luna februarie 2020. În acest rol, dl Stournaras îi succedă dlui Ewald Nowotny, fostul guvernator al Oesterreichische Nationalbank, al cărui mandat a expirat anul trecut.

Statistică

Consultarea publică referitoare la modificările aduse regulamentului privind statisticile pozițiilor bilanțiere ale instituțiilor financiare monetare

La data de 5 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de modificare a Regulamentului de modificare a Regulamentului BCE/2013/33 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare. În urma evaluării periodice, efectuate, de regulă, pe parcursul unui ciclu de cinci ani cu scopul de a asigura că statisticile privind bilanțul instituțiilor financiare monetare corespund nevoilor utilizatorilor și sunt adecvate scopului – și, în acest sens, răspund unei serii de cerințe de înaltă prioritate de date suplimentare pentru analizarea evoluției masei monetare și a creditului –, au fost propuse revizuiri, care au fost supuse unei proceduri de evaluare a beneficiilor și costurilor, efectuată de Comitetul de statistică al Eurosistemului/SEBC, în strânsă cooperare cu utilizatorii. Materialele referitoare la această consultare publică, care se desfășoară până la mijlocul lunii martie 2020, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 29 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unei instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE. În urma evaluării anuale a caracterului semnificativ al instituțiilor de credit, BCE a anunțat că în anul 2020 va supraveghea direct 117 bănci (a se vedea comunicatul de presă pe această temă publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 4 decembrie 2019).

Lansarea unei consultări publice referitoare la un ghid al BCE privind modalitățile de evaluare a riscului de credit al contrapartidei

La data de 24 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la proiectul de ghid al BCE care definește metodologia utilizată de BCE în vederea evaluării modelelor interne aplicate de bănci pentru calcularea expunerii lor la riscul de credit al contrapartidei. Consultarea publică a fost lansată la 5 februarie 2020 și se desfășoară până la 18 martie 2020. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de documentația care a stat la baza sa, este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Publicarea raportului privind riscurile instituțiilor mai puțin semnificative

La data de 27 ianuarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica raportul privind riscurile instituțiilor mai puțin semnificative (Risk report on less significant institutions). Raportul prezintă o evaluare anuală a condițiilor din sectorul instituțiilor mai puțin semnificative, efectuată de BCE în colaborare cu autoritățile naționale competente (ANC). Acesta combină o analiză cantitativă cuprinzătoare a profilului actual de risc al instituțiilor mai puțin semnificative și considerații anticipative privind principalele riscuri și vulnerabilități. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Modificări aduse ghidului cu caracter public al BCE referitor la fondurile proprii

La data de 3 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba formularele actualizate ale ghidului cu caracter public privind evaluarea calificării instrumentelor de capital drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2. Această evaluare a fost necesară, având în vedere noile condiții de eligibilitate generate de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/876, care au modificat mai multe dispoziții pe care instrumentele de capital trebuie să le respecte pentru a fi clasificate drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 în conformitate cu articolele 52 și 63 din Regulamentul (UE) 575/2013. Versiunea modificată a ghidului cu caracter public al BCE va fi pusă la dispoziție pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media