European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. vasario mėn.

2020 m. vasario 21 d.

Rinkos operacijos

Su išplėstine turto pirkimo programa susijusių teisės aktų nauja redakcija

2020 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2020/8 dėl trečiosios padengtųjų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (Sprendimo ECB/2014/40 nauja redakcija) ir Sprendimą ECB/2020/9 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (Sprendimo ECB/2015/10 nauja redakcija). Atsižvelgiant į tai, kad Sprendimai ECB/2014/40 ir ECB/2015/10 jau ne kartą buvo iš esmės keičiami ir reikėjo papildomų pakeitimų, siekiant teisinio aiškumo sprendimai buvo išdėstyti nauja redakcija. Pakeitimais įgyvendinami Valdančiosios tarybos priimti sprendimai, pavyzdžiui, 2019 m. rugsėjo 12 d. priimtas sprendimas atnaujinti grynuosius turto pirkimus ir tęsti reinvestavimo etapą. Pakeitimais taip pat įgyvendinami Valdančiosios tarybos priimti sprendimai, kurie dar nebuvo atspindėti teisės aktuose, ir kurie per tą laiką nebuvo pakeisti, konkrečiai – 2018 m. gruodžio 13 d. Valdančiosios tarybos priimti sprendimai dėl grynojo turto pirkimo sustabdymo ir turto pirkimo programos reinvestavimo etapo. Į Sprendimą ECB/2020/9 įtraukti tam tikri daliniai pakeitimai, susiję su viešojo sektoriaus pirkimo programa (VSPP), kurie laikomi būtinais siekiant papildyti anksčiau priimtus sprendimus ir užtikrinti veiksmingą VSPP vykdymą, įskaitant, pvz., „grynųjų pirkimų“ ir „bendrų grynųjų pirkimų“ apibrėžčių įtraukimą. Abu sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB finansinės integracijos ir finansinių struktūrų ataskaita

2020 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba apsvarstė ataskaitą „Finansinė integracija ir finansinės struktūros euro zonoje“. Nuo šių metų šioje ataskaitoje bus sujungtos ankstesnės ECB ataskaitos „Finansinė integracija Europoje“ ir „Finansinių struktūrų ataskaita“, paskutinį kartą jos buvo paskelbtos atitinkamai 2018 m. gegužės mėn. ir 2017 m. spalio mėn. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams struktūriniams pokyčiams, pavyzdžiui, finansinės integracijos procesui, finansinių struktūrų pokyčiams bei finansinės plėtros ir modernizavimo procesui. Ataskaitą kartu su Europos Komisijos leidiniu „Europos finansinio stabilumo ir integracijos apžvalga“ ketinama paskelbti 2020 m. kovo 3 d. bendroje finansinei integracijai skirtoje konferencijoje, kurią Frankfurte surengs ECB.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujos Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti naudojamos jungties tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tinkamumas

2020 m. vasario 6 d. Valdančioji taryba patvirtino vienos naujos tiesioginės jungties tarp Ispanijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos Iberclear ARCO ir Portugalijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos Interbolsa įvertinimą kaip tinkamą naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Atnaujintas tinkamų jungčių sąrašas skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų nemokumo administratorių ir likvidatorių teisės laikyti lėšas Latvijos banke esančioje sąskaitoje

2020 m. sausio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/4 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso

2020 m. sausio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/5 Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) prašymu.

ECB nuomonė dėl De Nederlandsche Bank valdymo pakeitimų ir dėl Finansinio stabilumo komiteto oficialaus įsteigimo

2020 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/6 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Eesti Pank priežiūros valdybos

2020 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2020/7 Estijos Parlamento Finansų komiteto prašymu.

ECB valdymas

Pasirengimai Bank of England narystės Europos centrinių bankų sistemoje pabaigai

2020 m. sausio 22 d., rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos nuo 2020 m. vasario 1 d., Valdančioji taryba patvirtino pakoreguotą ECB kapitalo raktą, pagal kurį apmokėtas kapitalas, sudarantis 58 mln. eurų, bus grąžintas Bank of England. Ši dalis bus perskirstyta kitiems Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nacionaliniams centriniams bankams. Siekiant atlikti reikiamus pakeitimus, buvo iš dalies pakeisti įvairūs teisės aktai. Valdančioji taryba priėmė šiuos teisės aktus: i) Sprendimą ECB/2020/3 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo; ii) Sprendimą ECB/2020/4 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo; iii) Sprendimą ECB/2020/5, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45; iv) Sprendimą ECB/2020/6, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/46, ir v) Sprendimą ECB/2020/7, kuriuo iš dalies keičiamas 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos. Šie teisės aktai numato ECB kapitalo pasirašymo rakto koregavimą dėl to, kad Bank of England pasitraukia iš ECBS. Valdančioji taryba taip pat patvirtino iš dalies pakeistą susitarimą tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų dėl valiutų kurso mechanizmo (VKM II), pagal kurį Jungtinė Karalystė išbraukiama iš šio susitarimo. Galiausiai Valdančioji taryba patvirtino praktinius pokyčius, susijusius su tuo, kad Bank of England nebedalyvaus ECBS veikloje. Pranešimas spaudai apie ECB kapitalo rakto koregavimą, visi teisės aktai ir peržiūrėtas VKM II susitarimas paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB 2019 m. metinės ataskaitos

2020 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2019 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir atitinkamas pranešimas spaudai 2020 m. vasario 20 d. paskelbti ECB interneto svetainėje. Paskelbta ir ECB metinių ataskaitų dalis – 2019 m. vadovybės ataskaita.

ECB Audito komiteto pirmininkas

Bank of Greece valdytojas Yannis Stournaras – ECB Audito komiteto narys nuo 2018 m. – 2020 m. vasario mėn. pradėjo eiti šio komiteto pirmininko pareigas. Y. Stournaras pareigas perėmė iš buvusio Oesterreichische Nationalbank pirmininko Ewald Nowotny, kurio kadencija komitete baigėsi praėjusiais metais.

Statistika

Viešos konsultacijos dėl Reglamento dėl pinigų finansų įstaigų balanso straipsnių statistikos pakeitimų

2020 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų pradėtos viešos konsultacijos dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2013/33 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso, projekto. Atlikus periodinę peržiūrą, kuri paprastai vykdoma kas penkerius metus siekiant užtikrinti, kad pinigų finansų įstaigų balanso statistika atitiktų vartotojų poreikius ir savo paskirtį – tenkintų įvairius didelio prioriteto poreikius turėti papildomų duomenų, reikalingų pinigų ir kredito pokyčiams analizuoti, buvo pasiūlyti pakeitimai, o Eurosistema ir ECBS Statistikos komitetas, glaudžiai bendradarbiaudami su naudotojais, atliko tų pakeitimų kaštų ir naudos analizę. Viešos konsultacijos vyks iki 2020 m. kovo vidurio. Su jomis susiję dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2020 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pakeisti vienos prižiūrimos kredito įstaigos svarbos statusą. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. Atlikęs metinę kredito įstaigų svarbos statuso peržiūrą, ECB paskelbė, kad 2020 m. tiesiogiai prižiūrės 117 bankų (žr. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2019 m. gruodžio 4 d. paskelbtą pranešimą spaudai šiuo klausimu).

Pradėtos viešos konsultacijos dėl ECB vadovo, skirto sandorio šalies kredito rizikos vertinimui

2020 m. sausio 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl šio ECB vadovo projekto. Jame išdėstyta metodika, pagal kurią ECB vertina vidaus modelius, bankų naudojamus savo sandorio šalies kredito rizikos pozicijai apskaičiuoti. Viešos konsultacijos vyks nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. kovo 18 d. Pranešimas spaudai apie tai kartu su atitinkamais dokumentais paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Paskelbta mažiau svarbių įstaigų rizikos ataskaita

2020 m. sausio 27 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti mažiau svarbių įstaigų rizikos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas metinis mažiau svarbių įstaigų sektoriaus sąlygų vertinimas, kurį ECB atliko kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI). Ataskaitoje pateikiama išsami kiekybinė dabartinio mažiau svarbių įstaigų rizikos profilio analizė ir pagrindinių rizikų ir pažeidžiamumo perspektyvinis įvertinimas. Ji paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacinio dokumento dėl nuosavų lėšų daliniai pakeitimai

2020 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti atnaujintas formas, pateikiamas rekomendaciniame dokumente dėl kapitalo priemonių priskyrimo prie papildomų 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemonių peržiūros. Peržiūra buvo reikalinga atsižvelgiant į naujus atitikties reikalavimus, taikytinus įsigaliojus Reglamentui (ES) 2019/876. Juo iš dalies buvo pakeisti keli reikalavimai, kuriuos kapitalo priemonės turi atitikti, kad, vadovaujantis Reglamento (ES) 575/2013 52 ir 63 straipsniais, jos galėtų būti priskirtos prie papildomų 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemonių. ECB rekomendacinis dokumentas su daliniais pakeitimais bus paskelbtas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai