Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч. централноевропейско време на 20 юни 2014 г.

Пазарни операции

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари след 31 юли 2014 г.

На 30 май 2014 г. Управителният съвет взе решение да продължи да предлага седемдневни операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 17 юни 2014 г. бе направено съобщение, съгласувано с други централни банки. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. График на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари през следващите три месеца ще бъде публикуван ежемесечно на уебсайта на ЕЦБ.

Промени на правната рамка на Евросистемата с оглед на прилагането на отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви. Това решение осигурява по-специално необходимото коригиране на правилата за олихвяване на депозити, салда и наличности от свръхрезерви съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14, ЕЦБ/2011/27 и ЕЦБ/2014/9. Управителният съвет прие също: а) Насоки ЕЦБ/2014/25 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2), б) Насоки ЕЦБ/2014/22 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки и в) Решение ЕЦБ/2014/24 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото. Тези правни актове са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Промени в операциите на Евросистемата по рефинансиране

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет взе решение да продължи да провежда основните операции на Евросистемата по рефинансиране, както и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране като търгове с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и поне до края на периода на Евросистемата за поддържане на резервите, който приключва през декември 2016 г. Управителният съвет реши също да прекрати операциите на Евросистемата по рефинансиране със специален срок и матуритет един период на поддържане и да спре провеждането на седмичните операции по фино регулиране, предназначени за стерилизиране на ликвидността, осигурена посредством програмата за пазарите на ценни книжа, след операциите с разпределение на 10 юни 2014 г. Прессъобщение по темата беше публикувано на тази дата на уебсайта на ЕЦБ.

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет прие също така решение да проведе поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране, чиято цел е да се подобри кредитирането на нефинансовия частен сектор в еврозоната (с изключение на жилищните кредити за домакинствата). Подробна информация за техническите параметри на тези операции е налична в прессъобщение, публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Мерки, свързани с допустимостта на обезпечения в Евросистемата

За да подпомогне ефикасността на горепосочените целеви операции по дългосрочно рефинансиране и за да осигури наличието на достатъчно обезпечения, за да могат банките да участват в тях, на 5 юни 2014 г. Управителният съвет реши да удължи сегашната допустимост на допълнителни активи като обезпечения, по-специално по рамката за допълнителни вземания по кредити, най-малко до септември 2018 г.

Нестандартни мерки по паричната политика, насочени към подобряване на функционирането на трансмисионния ѝ механизъм

На 5 юни 2014 г. Управителният съвет реши да ускори подготвителната работа, свързана с окончателни покупки на обезпечени с активи ценни книжа. Повече информация по темата се съдържа в горепосоченото прессъобщение за целевите операции по дългосрочно рефинансиране.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограничения за извършване и получаване на плащания в брой в Румъния

На 22 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/37 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно възнаграждението на служителите и членовете на органите за вземане на решения на Banca d’Italia и данъчното облагане на нейните преоценени акции

На 26 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/38 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно публичния достъп до конкретна информация за лошите кредити на някои банки в Словения

На 27 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/39 по искане на председателя на словенския парламент.

Становище на ЕЦБ относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции в Испания.

На 30 май 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/40 по искане на испанския държавен секретар за икономиката и подкрепата на бизнеса.

Становище на ЕЦБ относно изискванията за краткосрочна ликвидност на кредитните институции в Унгария

На 6 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/41 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно олихвяване на минимални резерви в Литва

На 11 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/42 по искане на Lietuvos bankas.

Международно и европейско сътрудничество

Тринадесети годишен преглед на международната роля на еврото

На 17 юни 2014 г. Управителният съвет разреши публикуването на Тринадесетия годишен преглед на международната роля на еврото, в който се анализира динамиката в използването на еврото от нерезиденти на еврозоната през 2013 г. Докладът, както и прессъобщение по темата, ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 16 юли 2014 г.

Административно управление

Удължаване на мандата на членовете на Съвета за програмата TARGET2-Securities (T2S)

На 30 май 2014 г. Управителният съвет одобри удължаването на мандата на сегашните членове на Съвета за T2S, който понастоящем изтича през юли 2014 г., с още шест месеца – до 31 януари 2015 г.

Банков надзор

Регламент на ЕЦБ относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник

На 2 юни 2014 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2014/26 относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник в съответствие с член 25, параграф 5 от Регламента за ЕНМ на Съвета. Целта е Групата за посредничество да осигурява разделянето на задачите по паричната политика от задачите по надзора, като функцията му е да разрешава несъгласията, изразени от компетентните органи на засегнати участващи държави членки във връзка с възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет. Регламентът ще бъдат публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите