Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. juunil 2014

Turuoperatsioonid

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid pärast 31. juulit 2014

30. mail 2014 otsustas EKP nõukogu jätkata USA dollarites likviidsust lisavaid seitsmepäevaseid operatsioone. Teiste keskpankadega kooskõlastatud asjakohane teadaanne avaldati 17. juunil 2014. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide järgneva kolme kuu esialgne ajakava avaldatakse EKP veebilehel kord kuus.

Muudatused eurosüsteemi õigusraamistikus seoses hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimääraga

5. juunil 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/23 hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta. Otsusega kohandatakse eelkõige suunistes EKP/2011/14, EKP/2012/27 ja EKP/2014/9 sätestatud hoiuste, kontojääkide ja ülemääraste reservide tasustamise eeskirju. Lisaks võttis nõukogu vastu a) suunise EKP/2014/25, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta; b) suunise EKP/2014/22, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 riigi varade ja kohustustega seotud tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt; ning c) otsuse EKP/2014/24, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotamise kohta. Kõnealused õigusaktid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Muudatused eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonides

5. juunil 2014 tegi EKP nõukogu otsuse jätkata nii eurosüsteemi põhiliste kui ka pikemaajaliste kolmekuuliste refinantseerimisoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik, ja veel vähemalt eurosüsteemi arvestusperioodi lõpuni 2016. aasta detsembris. Veel tegi EKP nõukogu otsuse lõpetada eurosüsteemi eritähtajaga (ühe arvestusperioodi pikkused) refinantseerimisoperatsioonid ja peatada iganädalase peenhäälestusoperatsiooni (millega kõrvaldatakse väärtpaberituruprogrammiga lisatud likviidsus) pärast operatsiooni, mis jaotatakse 10. juunil 2014. Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel 5. juunil 2014.

5. juunil 2014 otsustas EKP nõukogu samuti teostada mitu sihtotstarbelist pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni, mille eesmärk on parandada pankade laenuandmist (v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele) mittefinantsteenuseid pakkuvale euroala erasektorile. Täpsemat teavet nende operatsioonide tehniliste üksikasjade kohta saab EKP veebilehel samal kuupäeval avaldatud pressiteatest.

Eurosüsteemi tagatisvara kõlblikkusega seotud meetmed

Selleks, et toetada eespool nimetatud sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tõhusust ja tagada pankadele skeemis osalemiseks vajaliku piisava hulga tagatisvara kättesaadavus, otsustas EKP nõukogu 5. juunil 2014 pikendada vähemalt kuni 2018. aasta septembrini täiendava vara kõlblikkust tagatisena, eelkõige täiendavate krediidinõuete raamistiku kohaselt.

Mittestandardsed rahapoliitika meetmed, millega tõhustatakse rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist

5. juunil 2014 otsustas EKP nõukogu muu hulgas intensiivistada ettevalmistusi seoses varaga tagatud väärtpaberite otseostudega. Täpsemat teavet saab eespool mainitud pressiteatest sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kohta.

Õigusaktid

EKP arvamus sularaha maksmise ja vastuvõtmise piirangute kohta Rumeenias

22. mail 2014 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/37.

EKP arvamus Banca d’Italia töötajate ja otsuseid tegevate organite liikmete tasustamise ja Banca d’Italia ümberhinnatud aktsiate maksustamise kohta

26. mail 2014 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/38.

EKP arvamus üldsuse juurdepääsu kohta konkreetsele teabele, mis käsitleb teatavate Sloveenia pankade halbu laene

27. mail 2014 võttis EKP nõukogu Sloveenia parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2014/39.

EKP arvamus krediidiasutuste organisatsiooni, järelevalve ja maksejõulisuse kohta Hispaanias

30. mail 2014 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/40.

EKP arvamus krediidiasutuste lühiajalise likviidsuse nõuete kohta Ungaris

6. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/41.

EKP arvamus kohustusliku reservi tasustamise kohta Leedus

11. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/42.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Kolmeteistkümnes aastaaruanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

17. juunil 2014 andis EKP nõukogu loa avaldada euro rahvusvahelist tähtsust käsitlev kolmeteistkümnes aastaaruanne, milles vaadeldakse muutusi euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt 2013. aastal. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse EKP veebilehel 16. juulil 2014.

Üldjuhtimine

EKP otsus TARGET2-Securities (T2S) juhatuse liikmete ametiaegade pikendamise kohta

30. mail 2014 kiitis EKP nõukogu heaks TARGET2-Securities (T2S) juhatuse liikmete ametiaegade (lõpevad 2014. aasta juulis) pikendamise kuue kuu võrra kuni 31. jaanuarini 2015.

Pangandusjärelevalve

EKP määrus lepituskomisjoni moodustamise ja selle kodukorra kohta

2. juunil 2014 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2014/26 lepituskomisjoni moodustamise ja selle kodukorra kohta vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikli 25 lõikele 5. Lepituskomisjon tagab rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahususe ning lahendab erimeelsusi asjaomaste osalevate liikmesriikide pädevate asutuste väljendatud seisukohtades seoses EKP nõukogu esitatud vastuväidetega järelevalvenõukogu tehtud otsuse eelnõu suhtes. Määrus avaldatakse Euroopa Liidu teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed