Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 20.6.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot 31.7.2014 jälkeen

EKP:n neuvosto päätti 30.5.2014 jatkaa Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeetin tarjoamista seitsemän päivän maturiteetilla. Päätöksestä ilmoitettiin 17.6.2014, ja ilmoitus koordinoitiin asianomaisten keskuspankkien kesken. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden ohjeellinen toteutuskalenteri seuraaviksi kolmeksi kuukaudeksi julkaistaan kuukausittain EKP:n verkkosivuilla.

Negatiivisen talletuskoron edellyttämät muutokset eurojärjestelmän säädöksiin

EKP:n neuvosto antoi 5.6.2014 päätöksen talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista (EKP/2014/23). Päätöksessä säädetään tarvittavista muutoksista näitä korkoja koskeviin sääntöihin, jotka on vahvistettu suuntaviivoissa EKP/2011/14, EKP/2012/27 ja EKP/2014/9. Lisäksi EKP:n neuvosto antoi suuntaviivat EKP/2014/25, joilla muutetaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettuja suuntaviivoja EKP/2012/27, ja suuntaviivat EKP/2014/22, joilla muutetaan kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettuja suuntaviivoja EKP/2014/9, sekä päätöksen EKP/2014/24, jolla muutetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annettua päätöstä EKP/2010/23. Säädökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatiot

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014, että eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiot sekä kolmen kuukauden pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot toteutetaan edelleen kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Näin toimitaan niin kauan kuin on tarpeen ja ainakin joulukuussa 2016 päättyvän pitoajanjakson loppuun saakka. Lisäksi päätettiin, ettei 10.6.2014 suoritettavien operaatioiden jälkeen enää toteuteta rahoitusoperaatioita yhden pitoajanjakson mittaisella poikkeavalla maturiteetilla eikä toistaiseksi myöskään viikoittaisia hienosäätöoperaatioita velkapaperiohjelman likviditeettivaikutuksen neutraloimiseksi. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 myös toteuttaa kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, joilla pyritään edistämään pankkien luotonantoa (asuntolainoja lukuun ottamatta) euroalueen yksityiselle ei-rahoitussektorille. Operaatioiden teknisestä toteutuksesta on kerrottu tarkemmin EKP:n verkkosivuilla samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Eurojärjestelmän operaatioissa hyväksyttävät vakuudet

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014, että tilapäisesti vakuudeksi hyväksytyt lainasaamiset ja muut omaisuuserät säilyttävät vakuuskelpoisuutensa ainakin syyskuuhun 2018 saakka. Näin lisätään kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden tehokkuutta ja varmistetaan, että pankeilla on käytettävissään riittävästi vakuuksia operaatioita varten.

Epätavanomaiset toimet rahapolitiikan välittymismekanismin toiminnan parantamiseksi

EKP:n neuvosto päätti 5.6.2014 nopeuttaa omaisuusvakuudellisten arvopaperien suorien ostojen valmistelua. Aiheesta on kerrottu tarkemmin kohdennettuja pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita koskevassa lehdistötiedotteessa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteismaksujen ja ‑tulojen rajoittamisesta Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 22.5.2014 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/37.

EKP:n lausunto Banca d’Italian henkilöstön ja päätöksentekoelinten jäsenten palkkauksesta ja sen uudelleen arvostettujen osakkeiden verotuksesta

EKP:n neuvosto antoi 26.5.2014 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/38.

EKP:n lausunto yleisön oikeudesta tutustua tiettyjen pankkien ongelmaluottoja koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 27.5.2014 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2014/39.

EKP:n lausunto luottolaitosten organisaatiosta, valvonnasta ja vakavaraisuudesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 30.5.2014 taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/40.

EKP:n lausunto luottolaitosten lyhytaikaisista maksuvalmiusvaatimuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 6.6.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/41.

EKP:n lausunto vähimmäisvarannoille maksettavasta korosta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 11.6.2014 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/42.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälisen aseman tarkastelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.6.2014 julkaistavaksi kolmannentoista euron kansainvälistä asemaa koskevan vuosikatsauksen, jossa tarkastellaan, miten euroalueen ulkopuolella olevat käyttivät euroa vuonna 2013. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 16.7.2014.

Hallinto ja valvonta

TARGET2-Securities-johtokunnan jäsenten toimikauden jatkaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.5.2014 T2S-johtokunnan nykyisten jäsenten toimikauden jatkamisen kuudella kuukaudella 31.1.2015 saakka. Toimikauden piti päättyä heinäkuussa 2014.

Pankkivalvonta

EKP:n asetus sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä

EKP:n neuvosto antoi 2.6.2014 YVM-asetuksen artiklan 25 kohdan 5 mukaisesti asetuksen sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26). Sovittelulautakunnan tarkoituksena on auttaa varmistamaan rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttäminen. Se ratkoo yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ilmaisemia eriäviä näkemyksiä tapauksissa, joissa EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösluonnosta. Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt