European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

jún 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. júna 2014

Operácie na trhu

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch po 31. júli 2014

Rada guvernérov 30. mája 2014 rozhodla, že bude naďalej ponúkať sedemdňové operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch. Príslušné oznámenie bolo vydané v koordinácii s ďalšími centrálnymi bankami 17. júna 2014. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Indikatívny kalendár operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch v nasledujúcich troch mesiacoch sa bude každý mesiac zverejňovať na internetovej stránke ECB.

Zmeny právneho rámca Eurosystému v súvislosti s uplatnením zápornej úrokovej sadzby na jednodňové sterilizačné operácie

Rada guvernérov 5. júna 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv. Rozhodnutie ustanovuje predovšetkým požadovanú úpravu pravidiel úročenia vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv podľa usmernení ECB/2011/14, ECB/2012/27 a ECB/2014/9 Rada Guvernérov ďalej prijala a) usmernenie ECB/2014/25, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2), b) usmernenie ECB/2014/22, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk a c) rozhodnutie ECB/2014/24, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro. Tieto právne predpisy boli zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Zmeny v refinančných operáciách Eurosystému

Rada guvernérov 5. júna 2014 rozhodla, že bude pokračovať v realizácii hlavných a trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií Eurosystému formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca udržiavacieho obdobia Eurosystému pre povinné minimálne rezervy končiaceho sa v decembri 2016. Rada guvernérov tiež rozhodla, že po uskutočnení operácií stanovených na 10. júna 2014 ukončí realizáciu refinančných operácií Eurosystému so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jedného udržiavacieho obdobia a pozastaví týždenné dolaďovacie operácie určené na sterilizáciu likvidity poskytnutej v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Rada guvernérov sa ďalej 5. júna 2014 rozhodla uskutočniť sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) zameraných na podporu poskytovania bankových úverov nefinančnému súkromnému sektoru eurozóny, okrem úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie. Podrobnejšie informácie o technických špecifikáciách týchto operácií sa nachádzajú v tlačovej správe, ktorá bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti kolaterálu v operáciách Eurosystému

S cieľom podporiť účinnosť uvedených TLTRO a zabezpečiť dostupnosť dostatočného kolaterálu, aby sa banky mohli na tomto systéme zúčastňovať, Rada guvernérov 5. júna 2014 rozhodla, že predĺži terajšiu akceptovateľnosť dodatočných aktív ako kolaterálu, najmä v rámci dodatočných úverových pohľadávok, najmenej do septembra 2018.

Neštandardné opatrenia menovej politiky na zlepšenie fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky

Rada guvernérov sa 5. júna 2014 rozhodla zintenzívniť prípravné práce súvisiace s priamymi nákupmi cenných papierov krytých aktívami. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v uvedenej tlačovej správe o TLTRO.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniu hotovostných platieb a inkás v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/37 dňa 22. mája 2014 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov a členov orgánov s rozhodovacou právomocou Banca d’Italia a k zdaňovaniu jej precenených akcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/38 dňa 26. mája 2014 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k prístupu verejnosti ku konkrétnym informáciám o nedobytných úveroch určitých bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/39 dňa 27. mája 2014 na žiadosť predsedu slovinského parlamentu.

Stanovisko ECB k organizácii, platobnej schopnosti úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi v Španielsku 

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/40 dňa 30. mája 2014 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti a podporu podnikania.

Stanovisko ECB k požiadavkám na krátkodobú likviditu úverových inštitúcií v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/41 dňa 6. júna 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k úročeniu povinných minimálnych rezerv v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/42 dňa 11. júna 2014 na žiadosť Lietuvos bankas.

Medzinárodná a európska spolupráca

Vydanie 13. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura

Rada guvernérov 17. júna 2014 schválila vydanie 13. výročnej správy o medzinárodnej úlohe eura, ktorá hodnotí vývoj používania eura nerezidentmi eurozóny v priebehu roka 2013. Správa bude spolu s tlačovou správou zverejnená 16. júla 2014 na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Predĺženie mandátu členov Rady TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérov 30. mája 2014 schválila predĺženie mandátu terajších členov Rady T2S, ktorého platnosť v súčasnosti končí v júli 2014, o ďalších šesť mesiacov do 31. januára 2015.

Bankový dohľad

Nariadenie ECB o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku

Rada guvernérov 2. júna 2014 prijala nariadenie ECB/2014/26 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku v súlade s článkom 25 ods. 5 nariadenia Rady o jednotnom mechanizme dohľadu. Zámerom je, aby mediačný výbor zabezpečoval oddelenie úloh menovej politiky od úloh dohľadu. Jeho úloha bude spočívať prekonávaní rozdielov v názoroch príslušných orgánov zúčastnených členských štátov v súvislosti s námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad. Nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá