Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. birželio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. birželio 20 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos nuo 2014 m. liepos 31 d.

2014 m. gegužės 30 d. Valdančioji taryba nusprendė ir toliau vykdyti septynių dienų trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais operacijas. 2014 m. birželio 17 d. buvo paskelbta su kitais centriniais bankais suderinta informacija. ECB interneto svetainėje apie tai paskelbtas pranešimas spaudai. ECB interneto svetainėje kas mėnesį bus skelbiamas ateinančių trijų mėnesių informacinis likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų tvarkaraštis.

Eurosistemos teisės aktų pakeitimai, atsižvelgiant į neigiamos palūkanų normos naudojantis indėlių galimybe taikymą

2014 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių. Šiame Sprendime visų pirma numatytas reikiamas atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių taisyklių pagal Gaires ECB/2011/14, ECB/2012/27 ir ECB 2014/9 koregavimas. Valdančioji taryba taip pat priėmė: a) Gaires ECB/2014/25, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2), b) Gaires ECB/2014/22, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų, ir c) Sprendimą ECB/2014/24, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo. Šie teisės aktai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos refinansavimo operacijų pokyčiai

2014 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba nusprendė toliau vykdyti Eurosistemos pagrindines ir 3 mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas kaip fiksuotųjų palūkanų konkursus, paskirstant visą sumą, tol, kol tai bus reikalinga, bet ne trumpiau kaip iki Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpio pabaigos 2016 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba taip pat nusprendė nebevykdyti Eurosistemos specialios trukmės refinansavimo operacijų, kurių trukmė yra vienas atsargų laikymo laikotarpis, ir po operacijų, kurių suma bus paskirstyta 2014 m. birželio 10 d., laikinai sustabdyti kartą per savaitę vykdomas koreguojamąsias operacijas, skirtas likvidumo, suteikto vykdant vertybinių popierių rinkų programą, pertekliui naikinti. Tą pačią dieną ECB interneto svetainėje apie tai buvo paskelbtas pranešimas spaudai.

2014 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba taip pat nusprendė atlikti tam tikrą skaičių tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO), skirtų pagerinti bankų skolinimą euro zonos nefinansiniam privačiajam sektoriui, išskyrus būsto paskolas namų ūkiams. Daugiau informacijos apie techninius šių operacijų aspektus pateikiama tą dieną ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Su tinkamumu Eurosistemos įkaitui susijusios priemonės

Siekdama palaikyti anksčiau minėtų TITRO veiksmingumą ir užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai įkaito, kad galėtų dalyvauti programoje, 2014 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba nusprendė bent iki 2018 m. rugsėjo mėn. pratęsti šiuo metu galiojančias nuostatas dėl papildomo turto tinkamumo būti įkaitu, visų pirma, pagal papildomų kredito reikalavimų sistemą.

Nestandartinės pinigų politikos priemonės, skirtos pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo veikimui pagerinti

2014 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba nusprendė intensyvinti parengiamąjį darbą, susijusį su turtu užtikrintų vertybinių popierių vienakrypčiu pirkimu. Daugiau informacijos pateikta minėtame pranešime spaudai apie TITRO.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų ir įplaukų grynaisiais pinigais ribojimo Rumunijoje

2014 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/37 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių atlyginimų bei jo iš naujo įvertintų akcijų apmokestinimo

2014 m. gegužės 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/38 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl galimybės visuomenei susipažinti su konkrečia informacija, susijusia su tam tikrų bankų blogosiomis paskolomis Slovėnijoje

2014 m. gegužės 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/39 Slovėnijos Parlamento Pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų organizacinės struktūros, priežiūros ir mokumo Ispanijoje

2014 m. gegužės 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/40 Ispanijos ekonomikos reikalų ir verslo skatinimo valstybės sekretoriaus prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų trumpalaikio likvidumo reikalavimų Vengrijoje

2014 m. birželio 6 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/41 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą Lietuvoje

2014 m. birželio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/42 Lietuvos banko prašymu.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Tryliktoji metinė euro tarptautinio vaidmens apžvalga

2014 m. birželio 17 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti tryliktąją metinę euro tarptautinio vaidmens apžvalgą. Joje nagrinėjamos euro naudojimo, kalbant apie ne euro zonos rezidentus, 2013 m. tendencijos. Ši ataskaita ir pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2014 m. liepos 16 d.

ECB valdymas

Pratęsiama TARGET2-Securities (T2S) valdybos narių kadencija

2014 m. gegužės 30 d. Valdančioji taryba pritarė, kad dabartinių T2S valdybos narių kadencija, kuri baigiasi 2014 m. liepos mėn., būtų pratęsta dar šešiems mėnesiams, t. y. iki 2015 m. sausio 31 d.

Bankų priežiūra

ECB reglamentas dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo

2014 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2014/26 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento nustatymo pagal Tarybos priimto BPM reglamento 25 straipsnio 5 dalį. Tarpininkavimo komisijai bus pavesta pinigų politikos ir priežiūros užduočių atskyrimą ir nagrinėti nesutarimus, kurie gali kilti išsiskyrus dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų nuomonei dėl Valdančiosios tarybos nepritarimo Priežiūros valdybos parengto sprendimo projektui. Reglamentas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai