Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. června 2014

Tržní operace

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech po 31. červenci 2014

Rada guvernérů rozhodla 30. května 2014, že bude nadále nabízet sedmidenní operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech. Oznámení, koordinované s dalšími centrálními bankami, bylo vydáno 17. června 2014. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Orientační harmonogram operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech v následujících třech měsících bude na internetových stránkách ECB zveřejňován každý měsíc.

Změny právního rámce Eurosystému s ohledem na použití záporné úrokové sazby vkladové facility

Rada guvernérů přijala 5. června 2014 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv. Toto rozhodnutí stanoví zejména požadovanou změnu pravidel pro úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv podle obecných zásad ECB/2011/14, ECB/2012/27 a ECB/2014/9. Rada guvernérů dále přijala a) obecné zásady ECB/2014/25, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2), b) obecné zásady ECB/2014/22, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/9 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami a c) rozhodnutí ECB/2014/24, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro. Tyto právní akty byly zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Změny v refinančních operacích Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 5. června 2014 pokračovat v hlavních a tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operacích Eurosystému prováděných prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nutné, nejméně však do prosince 2016, kdy skončí udržovací období rezerv Eurosystému. Rada guvernérů také rozhodla, že po operaci, která bude provedena 10. června 2014, ukončí refinanční operace Eurosystému se zvláštní dobou trvání se splatností v délce jednoho udržovacího období a pozastaví týdenní operace jemného doladění určené ke sterilizaci likvidity zavedené prostřednictvím programu pro trhy s cennými papíry. Na internetových stránkách ECB byla téhož dne zveřejněna s tím související tisková zpráva.

Rada guvernérů dále 5. června 2014 rozhodla o provedení série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) zaměřených na zlepšení poskytování úvěrů bankami nefinančnímu soukromému sektoru eurozóny, s výjimkou úvěrů domácnostem na nákup rezidenčních nemovitostí. Podrobnější informace o technických parametrech těchto operací jsou uvedeny v tiskové zprávě, která byla zveřejněna téhož dne na internetových stránkách ECB.

Opatření týkající se způsobilosti zajištění pro operace Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 5. června 2014, že za účelem podpory účinnosti uvedených TLTRO a zabezpečení dostupnosti dostatečného zajištění, aby se banky mohly do tohoto systému zapojit, prodlouží stávající způsobilost dalších aktiv jako zajištění, zejména v rámci dodatečných úvěrových pohledávek, a to nejméně do září 2018.

Mimořádná opatření měnové politiky zaměřená na podporu fungování transmisního mechanismu měnové politiky

Rada guvernérů rozhodla 5. června 2014 zintenzivnit přípravné práce související s přímými nákupy cenných papírů krytých aktivy (ABS). Více informací je uvedeno ve výše uvedené tiskové zprávě o TLTRO.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 22. května 2014 stanovisko CON/2014/37 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k odměňování zaměstnanců a členů rozhodovacích orgánů Banca d’Italia a zdanění jejích přeceněných akcií

Rada guvernérů přijala 26. května 2014 stanovisko CON/2014/38 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k přístupu veřejnosti ke konkrétním informacím o úvěrech se selháním určitých bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 27. května 2014 stanovisko CON/2014/39 na žádost předsedy slovinského parlamentu.

Stanovisko ECB k organizaci a platební schopnosti úvěrových institucí a k dohledu nad nimi ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 30. května 2014 stanovisko CON/2014/40 na žádost španělského tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se krátkodobé likvidity v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 6. června 2014 stanovisko CON/2014/41 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k úročení minimálních rezerv v Litvě

Rada guvernérů přijala 11. června 2014 stanovisko CON/2014/42 na žádost Lietuvos bankas.

Mezinárodní a evropská spolupráce

13. meziroční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 17. června 2014 zveřejnění 13. meziročního přehledu o mezinárodní úloze eura, který se zabývá vývojem používání eura nerezidenty eurozóny během roku 2013. Přehled bude společně se související tiskovou zprávou zveřejněn 16. července 2014 na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Prodloužení mandátu členů Rady TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérů schválila 30. května 2014 prodloužení mandátů stávajících členů Rady T2S, který v současnosti končí v červenci 2014, na dalších šest měsíců do 31. ledna 2015.

Bankovní dohled

Nařízení ECB o zřízení mediační komise a jejím jednacím řádu

Rada guvernérů přijala 2. června 2014 nařízení ECB/2014/26 o zřízení mediační komise a jejím jednacím řádu podle čl. 25 odst. 5 nařízení Rady o jednotném mechanismu dohledu. Záměrem je, aby mediační komise zajistila oddělení úkolů měnové politiky od úkolů v oblasti dohledu. Její funkce spočívá v řešení rozdílných názorů příslušných orgánů zúčastněných členských států, pokud jde o námitky Rady guvernérů k návrhům rozhodnutí Rady dohledu. Nařízení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média