Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 czerwca 2014 r.

Operacje rynkowe

Operacje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich po 31 lipca 2014 r.

30 maja 2014 r. Rada Prezesów postanowiła nadal prowadzić siedmiodniowe operacje zasilające w płynność w USD. Informację tę EBC podał równocześnie z innymi bankami centralnymi 17 czerwca 2014 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC. W serwisie tym będzie też co miesiąc ogłaszany orientacyjny kalendarz operacji zasilających w płynność w USD na najbliższe trzy miesiące.

Zmiana ram prawnych Eurosystemu w związku z wprowadzeniem ujemnej stopy procentowej depozytu w banku centralnym na koniec dnia

5 czerwca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw. Decyzja ta dotyczy w szczególności wymaganej zmiany zasad oprocentowania depozytów, sald i nadwyżek rezerw określonych w wytycznych EBC/2011/14, EBC/2012/27 i EBC/2014/9. Rada Prezesów przyjęła ponadto: a) wytyczne EBC/2014/25 zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2), b) wytyczne EBC/2014/22 zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne, c) decyzję EBC/2014/24 zmieniającą decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. Wszystkie te akty prawne zostały ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Zmiany w operacjach refinansujących Eurosystemu

5 czerwca 2014 r. Rada Prezesów postanowiła, że podstawowe operacje refinansujące i 3‑miesięczne dłuższe operacje refinansujące Eurosystemu będą w dalszym ciągu prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem, dopóki będzie to konieczne, a co najmniej do końca okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie upływającego w grudniu 2016 r. Rada postanowiła także zaprzestać prowadzenia specjalnych operacji refinansujących Eurosystemu z terminem zapadalności równym jednemu okresowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz zawiesić tygodniowe operacje dostrajające realizowane w celu sterylizacji płynności wprowadzonej w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych po zakończeniu operacji z terminem przydziału 10 czerwca 2014 r. Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC tego samego dnia.

Ponadto 5 czerwca 2014 r. Rada Prezesów podjęła decyzję, że w celu wsparcia akcji kredytowej dla niefinansowego sektora prywatnego w strefie euro (z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) zostanie przeprowadzona seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO). Więcej informacji o technicznych aspektach tych operacji można znaleźć w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie internetowym EBC tego samego dnia.

Środki związane z kwalifikacją zabezpieczeń na rzecz Eurosystemu

Aby wyżej wymienione operacje TLTRO były skuteczne, a banki dysponowały zabezpieczeniami w ilości wystarczającej do udziału w tych operacjach, 5 czerwca 2014 r. Rada Prezesów postanowiła przedłużyć kwalifikację dodatkowych aktywów, które są obecnie akceptowane jako zabezpieczenie na podstawie zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych, co najmniej do września 2018 r.

Niestandardowe środki polityki pieniężnej mające poprawić działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej

5 czerwca 2014 r. Rada Prezesów postanowiła zintensyfikować prace przygotowawcze dotyczące bezwarunkowych zakupów na rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Więcej informacji można znaleźć w wyżej wymienionym komunikacie prasowym na temat operacji TLTRO.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących dokonywania i otrzymywania płatności gotówkowych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/37 w dniu 22 maja 2014 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie wynagrodzenia pracowników i członków organów decyzyjnych Banca d’Italia oraz opodatkowania udziałów w Banca d’Italia po aktualizacji ich wartości

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/38 w dniu 26 maja 2014 r. na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie publicznego dostępu do określonych informacji dotyczących zagrożonych kredytów udzielanych przez niektóre banki w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/39 w dniu 27 maja 2014 r. na wniosek przewodniczącego parlamentu słoweńskiego.

Opinia EBC w sprawie organizacji wewnętrznej i wypłacalności hiszpańskich instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/40 w dniu 30 maja 2014 r. na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu ds. gospodarki i wsparcia przedsiębiorstw.

Opinia EBC w sprawie wymogów w zakresie płynności krótkoterminowej instytucji kredytowych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/41 w dniu 6 czerwca 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie oprocentowania rezerw obowiązkowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/42 w dniu 11 czerwca 2014 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Współpraca międzynarodowa i europejska

13. roczny przegląd międzynarodowej roli euro

17 czerwca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację 13. wydania rocznego raportu The international role of the euro (Międzynarodowa rola euro), w którym analizuje się użycie euro przez nierezydentów strefy euro w 2013 r. Raport wraz z komunikatem prasowym zostanie opublikowany w serwisie internetowym EBC 16 lipca 2014 r.

Kwestie wewnętrzne

Przedłużenie kadencji członków Rady TARGET2-Securities (T2S)

30 maja 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła przedłużenie kadencji obecnych członków Rady T2S, która miała upłynąć w lipcu 2014 r., na kolejne sześć miesięcy – do 31 stycznia 2015 r.

Nadzór bankowy

Rozporządzenie EBC w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu

2 czerwca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2014/26 w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu, zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia Rady w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Zespół mediacyjny ma zapewnić rozdział funkcji związanych z polityką pieniężną od zadań nadzorczych. Jego rolą będzie rozstrzyganie różnic zdań między właściwymi organami krajowymi z uczestniczących państw członkowskich dotyczących sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji przygotowanego przez Radę ds. Nadzoru. Rozporządzenie zostanie opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami