Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 juni 2014

Marknadsoperationer

Likvidiserande transaktioner i USD efter den 31 juli 2014

Den 30 maj 2014 beslutade ECB-rådet att fortsätta erbjuda likvidiserande sjudagarstransaktioner i USD. Ett meddelande om detta offentliggjordes den 17 juni 2014 i samordning med andra centralbanker. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats. En preliminär tidsplan för de likvidiserande transaktionerna i USD under de kommande tre månaderna publiceras på ECB:s webbplats en gång i månaden.

Ändringar av Eurosystemets rättsliga ramverk på grund av införandet av en negativ ränta på inlåningsfaciliteten

Den 5 juni 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver Detta beslut reglerar i synnerhet den nödvändiga ändringen av reglerna för förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver enligt riktlinjerna ECB/2011/14, ECB/2012/27 och ECB/2014/9. ECB-rådet antog också a) riktlinje ECB/2014/25 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2), b) riktlinje ECB/2014/22 om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder och c) beslut ECB/2014/24 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta. Dessa rättsakter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ändringar i Eurosystemets refinansieringstransaktioner

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet att fortsätta genomföra Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner och långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på tre månader i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, och åtminstone till slutet av uppfyllandeperioden som löper ut i december 2016. ECB-rådet beslutade också att upphöra med Eurosystemets särskilda refinansieringstransaktioner med en löptid på en uppfyllandeperiod och att tillfälligt avbryta de finjusterande transaktioner som genomförs varje vecka för att neutralisera likviditetstillförseln genom värdepappersprogrammet efter transaktionerna som tilldelas den 10 juni 2014. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet vidare att genomföra ett antal riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) i syfte att förbättra bankutlåningen till den icke-finansiella privata sektorn i euroområdet, exklusive lån till hushåll för bostadsköp. Mer information om dessa transaktioners tekniska aspekter finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats samma dag.

Åtgärder rörande säkerheter som godtas av Eurosystemet

Till stöd för effektiviteten i ovan nämnda TLTRO och i syfte att garantera att tillräckliga säkerheter är tillgängliga för att banker ska kunna delta i programmet beslutade ECB-rådet den 5 juni 2014 att förlänga tiden då tilläggssäkerheter godtas som säkerheter, framför allt inom ramverket för ytterligare lånefordringar, till åtminstone september 2018.

Extraordinära penningpolitiska åtgärder i syfte att förstärka den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion

Den 5 juni 2014 beslutade ECB-rådet att intensifiera förberedelserna för direkta köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar. Mer information finns i ovannämnda pressmeddelande om TLTRO.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om begränsningar av kontantbetalningar och kvitton i Rumänien

Den 22 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/37 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om lönerna för anställda och medlemmar av Banca d’Italias beslutande organ samt beskattningen av Banca d’Italias omvärderade aktier

Den 26 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/38 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande allmänhetens tillgång till specifik information om nödlidande lån hos vissa banker i Slovenien

Den 27 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/39 på begäran av slovenska parlamentets ordförande.

ECB-yttrande om kreditinstitutens organisation, tillsyn och solvens i Spanien

Den 30 maj 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/40 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagsstöd.

ECB-yttrande om kortsiktiga likviditetskrav för kreditinstitut i Ungern

Den 6 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/41 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om avkastningen på minimireserver i Litauen

Den 11 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/42 på begäran av Lietuvos bankas.

Internationellt och europeiskt samarbete

Den trettonde årliga översynen av eurons internationella roll

Den 17 juni 2014 godkände ECB-rådet publiceringen av den trettonde årliga översynen av eurons internationella roll, där det undersöks hur euron användes av invånare i länder utanför euroområdet under 2013. Rapporten och ett pressmeddelande publiceras på ECB:s webbplats den 16 juli 2014.

Organisationsstyrning

Förlängning av mandaten för ledamöter i styrelsen för TARGET2-Securities (T2S)

Den 30 maj 2014 godkände ECB-rådet en förlängning av mandaten för de nuvarande T2S-styrelseledamöterna, som för närvarande upphör i juli 2014, med ytterligare sex månader till den 31 januari 2015.

Banktillsyn

ECB:s förordning om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning

Den 2 juni 2014 antog ECB-rådet förordning ECB/2014/26 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning enligt artikel 25.5 i rådets SSM-förordning. Avsikten är att medlingspanelen ska garantera att penningpolitiken och övervakningsuppgifterna hålls åtskilda. Dess uppgift är att lösa meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter i berörda deltagande medlemsstater rörande en invändning från ECB-rådet mot ett beslutsförslag från tillsynsnämnden. Förordningen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Kontakt för media