Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada jūnijs

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 20. jūnijam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros pēc 2014. gada 31. jūlija

Padome 2014. gada 30. maijā pieņēma lēmumu turpināt veikt likviditāti nodrošinošas operācijas ASV dolāros ar termiņu 7 dienas. Ar citām centrālajām bankām saskaņots paziņojums tika publicēts 2014. gada 17. jūnijā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē. ASV dolāru likviditāti palielinošo operāciju indikatīvais grafiks nākamajiem trijiem mēnešiem katru mēnesi tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas tiesiskā regulējuma grozījumi saistībā ar negatīvas noguldījumu iespējas procentu likmes piemērošanu

Padome 2014. gada 5. jūnijā pieņēma Lēmumu ECB/2014/23 attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem. Šajā lēmumā īpaši aplūkotas nepieciešamās korekcijas attiecībā uz atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem atbilstoši Pamatnostādnei ECB/2011/14, ECB/2012/27 un ECB/2014/9. Padome arī pieņēma a) Pamatnostādni ECB/2014/25, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2); b) Pamatnostādni ECB/2014/22, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām; c) Lēmumu ECB/2014/24, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali. Šie tiesību akti publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas refinansēšanas operāciju pārmaiņas

Padome 2014. gada 5. jūnijā pieņēma lēmumu turpināt veikt Eurosistēmas galvenās refinansēšanas operācijas un 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, un vismaz līdz Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodam, kas beidzas 2016. gada decembrī. Padome arī pieņēma lēmumu pēc operācijas, kura tiks veikta 2014. gada 10. jūnijā, pārtraukt Eurosistēmas speciāla termiņa refinansēšanas operācijas ar dzēšanas termiņu viens rezervju prasību izpildes periods un apturēt iknedēļas precizējošās operācijas, kas sterilizē "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros nodrošināto likviditāti. Tajā pašā dienā attiecīgs paziņojums presei publicēts ECB interneta vietnē.

Padome 2014. gada 5. jūnijā turklāt pieņēma lēmumu veikt vairākas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (ITRMO), kuru mērķis būs veicināt banku aizdevumu izsniegšanu euro zonas nefinanšu privātajam sektoram (izņemot aizdevumus mājsaimniecībām mājokļa iegādei). Sīkāka informācija par šo operāciju tehniskajām iezīmēm pieejama paziņojumā presei, kas tajā pašā dienā publicēts ECB interneta vietnē.

Pasākumi, kas saistīti ar Eurosistēmas nodrošinājuma atbilstību

Lai uzlabotu iepriekšminēto ITRMO efektivitāti un nodrošinātu, ka shēmā iesaistītajām bankām pieejams pietiekams nodrošinājums, Padome 2014. gada 5. jūnijā pieņēma lēmumu vismaz līdz 2018. gada septembrim pagarināt pašreizējo papildu aktīvu nodrošinājuma atbilstību, proti, izmantojot papildu kredītprasību regulējumu.

Nestandarta monetārās politikas pasākumi monetārās politikas transmisijas mehānisma darbības stiprināšanai

Padome 2014. gada 5. jūnijā pieņēma lēmumu aktīvāk veikt sagatavošanās darbus ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tiešās pirkšanas jomā. Sīkāka informācija pieejama iepriekšminētajā paziņojumā presei par ITRMO.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums maksājumu skaidrā naudā veikšanas un saņemšanas ierobežojumiem Rumānijā

Padome 2014. gada 22. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/37 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par Banca d’Italia darbinieku un lēmējinstitūciju locekļu atlīdzību un par tās akciju pārvērtēšanas aplikšanu ar nodokļiem

Padome 2014. gada 26. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/38 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par publisku piekļuvi konkrētai informācijai par noteiktu banku sliktajiem kredītiem Slovēnijā

Padome 2014. gada 27. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/39 pēc Slovēnijas parlamenta priekšsēdētāja lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu darbības organizāciju, uzraudzību un to maksātspēju Spānijā

Padome 2014. gada 30. maijā pieņēma Atzinumu CON/2014/40 pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu īstermiņa likviditātes prasībām Ungārijā

Padome 2014. gada 6. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/41 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par atlīdzību par obligātajām rezervēm Lietuvā

Padome 2014. gada 11. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/42 pēc Lietuvos bankas lūguma.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

13. gada pārskats par euro starptautisko lomu

Padome 2014. gada 17. jūnijā deva atļauju publicēt 13. gada pārskatu par euro starptautisko lomu, kurā aplūkotas norises saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro 2013. gadā. Pārskats kopā ar paziņojumu presei 2014. gada 16. jūlijā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

TARGET2 Vērtspapīriem (T2S) Valdes locekļu pilnvaru pagarināšana

Padome 2014. gada 30. maijā apstiprināja, ka vēl uz sešiem mēnešiem (līdz 2015. gada 31. janvārim) tiek pagarinātas pašreizējo T2S Valdes locekļu pilnvaras, kuras izbeidzas 2014. gada jūlijā.

Banku uzraudzība

ECB regula par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu

Padome 2014. gada 2. jūnijā apstiprināja Regulu ECB/2014/26 par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu saskaņā ar Padomes VUM Regulas 25. panta 5. punktu. Paredzēts, ka Mediācijas grupa palīdzēs nodrošināt monetārās politikas funkciju un uzraudzības uzdevumu nošķiršanu un tās uzdevums būs risināt attiecīgo iesaistīto dalībvalstu kompetento iestāžu izteikto viedokļu atšķirības saistībā ar ECB Padomes iebildumiem pret Uzraudzības valdes lēmuma projektu. Regula tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei