Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. junija 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih po 31. juliju 2014

Svet ECB je 30. maja 2014 sklenil, da bo še naprej ponujal 7-dnevne operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih. Obvestilo o tem je bilo v koordinaciji z drugimi centralnimi bankami objavljeno 17. junija 2014. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB. Okvirni koledar izvajanja operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v naslednjih treh mesecih bo mesečno objavljen na spletni strani ECB.

Spremembe v Eurosistemovem pravnem okviru zaradi uporabe negativne obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita

Svet ECB je 5. junija 2014 sprejel Sklep ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv. Sklep zlasti določa potrebno prilagoditev pravil o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv po smernicah ECB/2011/14, ECB/2012/27 in ECB/2014/9. Svet ECB je sprejel tudi (a) Smernico ECB/2014/25 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2), (b) Smernico ECB/2014/22 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank ter (c) Sklep ECB/2014/24 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro. Ti pravni akti so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Spremembe v Eurosistemovih operacijah refinanciranja

Svet ECB je 5. junija 2014 sklenil, da se bodo Eurosistemove operacije glavnega refinanciranja in 3-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, vsekakor pa vsaj do konca Eurosistemovega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se konča decembra 2016. Svet ECB je obenem sklenil, da se bodo prenehale izvajati Eurosistemove operacije refinanciranja s posebno zapadlostjo v dolžini enega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv ter da se bo prekinilo izvajanje tedenskih operacij finega uravnavanja za sterilizacijo likvidnosti, ki je bila zagotovljena s programom v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, in sicer po operaciji, ki bo dodeljena 10. junija 2014. Sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Poleg tega je Svet ECB 5. junija 2014 sklenil, da bo izvedena serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, katerih namen je izboljšati bančno kreditiranje nefinančnega zasebnega sektorja v euroobmočju, brez upoštevanja stanovanjskih posojil gospodinjstvom. Podrobnejše informacije o tehničnih značilnostih teh operacij so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Ukrepi v zvezi s primernostjo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev v Eurosistemu

Za večjo učinkovitost zgoraj omenjenih ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja in zato, da bi banke imele dovolj zavarovanja za sodelovanje v teh operacijah, je Svet ECB 5. junija 2014 sklenil, da najmanj do septembra 2018 podaljša obstoječo primernost dodatnega finančnega premoženja kot zavarovanja, zlasti v okviru dodatnih bančnih posojil.

Nestandardni ukrepi denarne politike za izboljšanje delovanja transmisijskega mehanizma denarne politike

Svet ECB je 5. junija 2014 sklenil pospešiti priprave v zvezi z dokončnimi nakupi listinjenih vrednostnih papirjev. Več informacij je na voljo v zgoraj omenjenem sporočilu za javnost o ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah plačil in prejemkov v gotovini v Romuniji

Svet ECB je 22. maja 2014 mnenje CON/2014/37 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o prejemkih zaposlenih in članov organov odločanja centralne banke Banca d’Italia ter o obdavčitvi njenih prevrednotenih delnic

Svet ECB je 26. maja 2014 mnenje CON/2014/38 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank v Sloveniji

Svet ECB je 27. maja 2014 mnenje CON/2014/39 sprejel na zahtevo predsednika slovenskega parlamenta.

Mnenje ECB o organizaciji, nadzoru in solventnosti kreditnih institucij v Španiji

Svet ECB je 30. maja 2014 mnenje CON/2014/40 sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o zahtevah glede kratkoročne likvidnosti kreditnih institucij na Madžarskem

Svet ECB je 6. junija 2014 mnenje CON/2014/41 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o obrestovanju obveznih rezerv v Litvi

Svet ECB je 11. junija 2014 mnenje CON/2014/42 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Trinajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 17. junija 2014 odobril objavo 13. letnega pregleda mednarodne vloge eura, ki proučuje, kako so euro v letu 2013 uporabljali nerezidenti euroobmočja. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost 16. julija 2014 objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Podaljšanje mandata članov Odbora T2S (TARGET2-Securities)

Svet ECB je 30. maja 2014 odobril podaljšanje mandata sedanjih članov Odbora T2S, ki bi se iztekel julija 2014, za dodatnih šest mesecev do 31. januarja 2015.

Bančni nadzor

Uredba ECB o vzpostavitvi Odbora za mediacijo in določitvi njegovega poslovnika

Svet ECB je 2. junija 2014 sprejel Uredbo ECB/2014/26 o vzpostavitvi Odbora za mediacijo in določitvi njegovega poslovnika v skladu s členom 25(5) uredbe Sveta o EMN. Predvideno je, da bo Odbor za mediacijo zagotovil ločitev nalog denarne politike in nadzora, njegova funkcija pa je odpravljati razhajanja med stališči, ki jih izrazijo pristojni organi zadevnih sodelujočih držav članic glede ugovora Sveta ECB zoper osnutek odločitve Nadzornega odbora. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Stiki za medije