Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2013 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 22 ноември 2013 г.

Пазарни операции

Създаване на мрежа от постоянни споразумения за суап между централни банки

На 24 октомври 2013 г. Управителният съвет одобри преобразуването на съществуващите временни двустранни споразумения за суап на ликвидност с централната банка на Канада, Bank of England, централната банка на Япония, Федералния резерв и централната банка на Швейцария в постоянни споразумения за суап. На 31 октомври 2013 г. това въвеждане на постоянни споразумения за суап бе съвместно обявено от шестте участващи централни банки.

Подробности за операциите по рефинансиране със сетълмент в периода от 9 юли 2014 г. до 7 юли 2015 г.

На 7 ноември 2013 г. Управителният съвет взе решение да продължи да провежда основните операции по рефинансиране, операциите по дългосрочно рефинансиране и операциите със специален срок като тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение толкова дълго, колкото е необходимо, и поне до края на шестия период на поддържане за 2015 г., приключващ на 7 юли 2015 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по темата.

Прекратяване на изплащанията на тригодишните ОДР за периода в края на годината

На 14 ноември 2013 г. с оглед на очаквания слаб интерес на участниците на пазара Управителният съвет одобри временното спиране на насрочените за края на годината изплащания по тригодишните операции по дългосрочно рефинансиране. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано днес на уебсайта на ЕЦБ.

Приемане на системата за кредитна оценка на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique за използване в рамката на Евросистемата за кредитна оценка

На 14 ноември 2013 г. Управителният съвет взе решение да приеме вътрешната система за кредитна оценка на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique за използване в рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО). Пълният списък на вътрешни системи за кредитна оценка, както и подробна информация за РЕКО, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Втори доклад за миграцията към SEPA

На 22 октомври 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на втория доклад за миграцията към Единната зона за плащания в евро (SEPA), който анализира напредъка на държавите от еврозоната в създаването на единен пазар за кредитни преводи и директни дебити в евро в цяла Европа и дава насоки за управлението на прехода към Единната зона за плащания в евро. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Прилагане на надзорните очаквания на Евросистемата за непрекъсваемост на бизнес процесите при системно важните платежни системи

На 30 октомври 2013 г. Управителният съвет одобри оценката на прилагането на актуалните препоръки, които отправи през 2010 г. към четири системно важни платежни системи (TARGET2, EURO1, CORE и CSS). Заключението от оценката е, че вече всички системни оператори са предприели необходимите действия за прилагането на актуалните препоръки.

Обществена консултация на SecuRe Pay относно препоръки за сигурността на плащанията чрез мобилни телефони

На 15 ноември 2013 г. Управителният съвет одобри започването на двумесечна обществена консултация относно „Препоръки за сигурността на плащанията чрез мобилни телефони“ в контекста на дейността на Европейския форум за сигурността на плащанията на дребно. Документацията, свързана с тази обществена консултация, както и прессъобщение по темата, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Оповестяване на цялостната оценка на балансовите отчети

На 23 октомври 2013 г. с одобрението на Управителния съвет ЕЦБ оповести подробности за цялостната оценка на балансовите отчети, която ще бъде извършена като подготовка на ЕЦБ за пълноценното поемане на задълженията ѝ по надзора в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ). Оценката, която започва през ноември 2013 г. и ще отнеме 12 месеца, ще бъде извършена в сътрудничество с националните компетентни органи на държавите членки, участващи в ЕНМ. Прессъобщението, както и пояснителни бележки, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за банковите структури

На 25 октомври 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Доклад за банковите структури“, който разглежда главните структурни промени в банковия сектор в еврозоната въз основа на обобщените данни за нея, които обхващат периода 2008 ‑ 2012 г. и включват показателите за първата половина на 2013 г., когато те са налице. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2013

На 20 ноември 2013 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2013“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 27 ноември 2013 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно прехвърлянето на управлението на държавни имоти на Banca Naţională a României

На 29 октомври 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/74 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно финансовото преструктуриране на дружества в Словения

На 5 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/75 по искане на министерството на правосъдието на Словения.

Становище на ЕЦБ относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета 

На 6 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/76 по искане на Съвета на Европейския съюз. Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ. Съпътстващото прессъобщение също е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции

На 19 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/77 по искане на Съвета на Европейския съюз. Становището ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Регламенти на ЕЦБ относно статистическите данни за инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел и пощенски джиро институции

На 18 октомври 2013 г. Управителният съвет прие Регламент на ЕЦБ относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (преработена версия), Регламент на ЕЦБ относно статистиката на активите и пасивите на дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработена версия) и Регламент на ЕЦБ относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции – резиденти на еврозоната (преработена версия). Измененията се отнасят до новите изисквания, произтичащи от прилагането на новоприетата Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ESA 2010) съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. Те също така засягат новите изисквания на потребителите относно анализите на паричната политика, икономическата и финансовата стабилност, както и приноса към други статистически продукти. Отчитането пред ЕЦБ съгласно тези нови статистически изисквания ще започне в началото на 2015 г. Трите правни акта ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Предложение за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм

На 6 ноември 2013 г. Управителният съвет одобри предложението на Комисията за предварителен подбор относно подбраните кандидати за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (ЕНМ) и взе решение да изпрати списъка до Европейския парламент и Съвета на ЕС. На 20 ноември 2013 г. Управителният съвет взе решение да предложи г-жа Даниел Нуи за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм. На същата дата на уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по темата. Очаква се процедурата по номинирането да приключи до средата на декември 2013 г.

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka

На 15 ноември 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/42 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Работни помещения на ЕЦБ

Офиси за единния надзорен механизъм

На 6 ноември 2013 г. Управителният съвет взе решение да продължи да наема една от сегашните си сгради – Eurotower, където да бъде настанен в средносрочен план допълнителният персонал, необходим на ЕЦБ за изпълняването на новите надзорни задачи. В краткосрочен план до преместването на ЕЦБ в нейната нова сграда надзорният персонал ще се помещава в наеманите офисни площи в сградата Japan Center. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по темата.

Данни за контакт за медиите