Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2013

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 22. novembril 2013

Turuoperatsioonid

Keskpankadevaheliste alaliste vahetustehingute võrgu loomine

24. oktoobril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse minna Inglise keskpanga, Jaapani keskpanga, Kanada keskpanga, Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreserviga tehtavatelt ajutistelt kahepoolsetelt vahetustehingutelt üle alalistele vahetustehingutele. Kuus osalevat keskpanka teatasid 31. oktoobril 2013 ühiselt kõnealuse alaliste vahetustehingute võrgu loomisest.

Alates 9. juulist 2014 kuni 7. juulini 2015 arveldatavate refinantseerimisoperatsioonide üksikasjad

7. novembril 2013 tegi EKP nõukogu otsuse jätkata põhiliste, eritähtajaga ja pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide elluviimist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik, ning veel vähemalt 2015. aasta kuuenda arvestusperioodi lõpuni 7. juulil 2015. Asjakohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Kolmeaastaste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tagasimaksete peatamine aastalõpu perioodil

14. novembril 2013 kiitis EKP nõukogu turuosaliste oodatud vähest huvi arvesse võttes heaks otsuse peatada kolmeaastase tähtajaga pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tagasimaksed, mis olid planeeritud aastalõpu perioodiks. Asjakohane pressiteade avaldati täna EKP veebilehel.

Belgia keskpanga krediidihindamissüsteemi aktsepteerimine kasutamiseks eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus

14. novembril 2013 otsustas EKP nõukogu aktsepteerida Belgia keskpanga krediidihindamissüsteemi kasutamist eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus (ECAF). Krediidihindamissüsteemide täielik loetelu ning täpsem teave ECAFi kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

SEPA-le ülemineku teine aruanne

22. oktoobril 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada teine aruanne ühtsele euromaksete piirkonnale (SEPA) ülemineku kohta. Aruandes analüüsitakse, millises seisus on euroala riikides kogu Euroopas eurodes tehtavate kreedit- ja otsekorralduste ühisturu loomine, ning antakse juhiseid ühtsele euromaksete piirkonnale ülemineku korraldamiseks. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi talitluspidevuse järelevaatamise nõuete raamistiku rakendamine süsteemselt oluliste maksesüsteemide puhul

30. oktoobril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu 2010. aastal neljale süsteemselt olulisele maksesüsteemile (TARGET2, EURO1, CORE ja CSS) suunatud soovituste rakendamise kohta. Hinnangu kohaselt on kõik süsteemioperaatorid nüüdseks võtnud vajalikud meetmed kõigi kõnealuste soovituste rakendamiseks.

SecuRe Pay avalik konsultatsioon mobiilimaksete turvalisust käsitlevate soovituste kohta

15. novembril 2013 kiitis EKP nõukogu jaemaksete turvalisust käsitleva Euroopa foorumi tööle tuginedes heaks kahekuulise tähtajaga avaliku konsultatsiooni algatamise teemal „Soovitused turvalisteks mobiilimakseteks”. Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid koos sellekohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Pankade bilansi põhjalikust hindamisest teavitamine

23. oktoobril 2013 avaldas EKP (EKP nõukogu heakskiiduga) üksikasjaliku info pankade bilansi põhjaliku hindamise kohta, mis viiakse läbi enne, kui EKP-le antakse ühtse järelevalvemehhanismi raames täielikud järelevalvevolitused. Hindamine, mis algab 2013. aasta novembris ja kestab 12 kuud, toimub koostöös ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide pädevate asutustega. Pressiteade koos vastava selgitusega on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusstruktuuride aruanne

25. oktoobril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks aruande „Banking Structures Report” avaldamise. Aruandes vaadeldakse euroala agregeeritud andmete põhjal peamisi struktuurimuutusi euroala pangandussektoris vahemikus 2008 kuni 2012 ning see hõlmab ka olemasolevaid näitajaid 2013. aasta esimesest poolest. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2013

20. novembril 2013 andis EKP nõukogu loa avaldada 2013. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust tulla toime negatiivsete muutustega. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 27. novembril 2013.

Õigusaktid

EKP arvamus riigivara haldamise üleandmise kohta Rumeenia keskpangale (Banca Naţională a României)

29. oktoobril 2013 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2013/74.

EKP arvamus ettevõtete finantsalaste ümberkorralduste kohta Sloveenias

5. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Sloveenia justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/75.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahendusmehhanismi ja ühtse pankade kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010

6. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/76. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb maksekontoga seotud tasude võrreldavust, maksekonto üleviimist ja põhimaksekontole juurdepääsu

19. novembril 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/77. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

EKP määrused investeerimisfondide, finantsvahendusettevõtete ja postipankade statistika kohta

18. oktoobril 2013 võttis EKP nõukogu vastu EKP määruse investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), EKP määruse väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud) ning EKP määruse statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt (uuesti sõnastatud). Muudatused piirduvad uute nõuetega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 549/2013 alusel äsja vastu võetud Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise (ESA 2010) rakendamisest. Kõnealused muudatused hõlmavad ka rahapoliitika, majanduse ja finantsstabiilsuse analüüsiga seotud uusi kasutajanõudeid ning panust teistesse statistikaväljunditesse. EKP-le hakatakse uute statistikanõuete alusel aruandeid esitama 2015. aasta alguses. Kõik kolm õigusakti avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Kandidaat ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale

6. novembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eelvalikukomisjoni ettepaneku ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale kandideerivate eelvalikunimekirja kuuluvate kandidaatide kohta ning otsustas saata kõnealuse eelvalikunimekirja Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule. 20. novembril 2013 otsustas EKP nõukogu esitada ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale Danièle Nouy kandidatuuri. Sellekohane pressiteade avaldati samal päeval EKP veebilehel. Ametisse nimetamise menetlus peaks lõppema 2013. aasta detsembri keskpaigas.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta

15. novembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2013/42 Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP hoonekompleks

Ühtse järelevalvemehhanismi tööruumid

6. novembril 2013 otsustas EKP nõukogu jätkata ühe praeguse hoone (Eurotower) rentimist eesmärgiga paigutada sinna keskpikaks perioodiks EKP-le järelevalveülesannete täitmiseks vajalikud lisatöötajad. Lühiajaliselt (s.o kuni EKP kolib uude hoonekompleksi) paiknevad järelevalvetöötajad Japan Center’i hoones üüritud kontoripinnal. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Kontaktandmed