Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2013

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 22. listopadu 2013

Tržní operace

Zřízení sítě stálých swapových dohod mezi centrálními bankami

Rada guvernérů 24. října 2013 schválila transformaci stávajících dočasných dvoustranných likviditních swapových dohod s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, s Federálním rezervním systémem a Swiss National Bank na stálé swapové dohody. Těchto šest zúčastněných centrálních bank zřízení stálých swapových dohod společně oznámilo 31. října 2013.

Údaje o refinančních operacích s vypořádáním v období od 9. července 2014 do 7. července 2015

Rada guvernérů přijala 7. listopadu 2013 rozhodnutí pokračovat ve svých hlavních a dlouhodobějších refinančních operacích a refinančních operacích se zvláštní dobou trvání prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením po potřebnou dobu, ale nejméně do konce šestého udržovacího období roku 2015 dne 7. července 2015. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Pozastavení splátek tříletých dlouhodobějších refinančních operací koncem roku

Vzhledem k očekávanému nízkému zájmu účastníků trhu schválila Rada guvernérů 14. listopadu 2013 pozastavení splátkových operací tříletých dlouhodobějších refinančních operací. Tyto splátkové operace se měly uskutečnit koncem letošního roku. Podrobnější informace jsou uvedeny v související tiskové zprávě zveřejněné dnes na internetových stránkách ECB.

Přijetí systému belgické centrální banky pro hodnocení úvěrového rizika pro potřeby rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika

Rada guvernérů rozhodla 14. listopadu 2013 přijmout interní systém Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pro hodnocení úvěrového rizika pro potřeby rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF). Úplný seznam systémů pro hodnocení úvěrového rizika (ICAS) i podrobnější informace o ECAF jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Druhá zpráva o přechodu na SEPA

Rada guvernérů schválila 22. října 2013 zveřejnění své druhé zprávy o přechodu na Jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA). Zpráva analyzuje pokrok dosažený v zemích eurozóny při vytváření jednotného trhu pro bezhotovostní převody a přímé inkaso v eurech v Evropě a obsahuje doporučení k řízení přechodu na Jednotnou oblast pro platby v eurech. Zpráva je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zavedení požadavků dozoru Eurosystému na zachování kontinuity provozu vůči systémově důležitým platebním systémům

Rada guvernérů schválila 30. října 2013 hodnocení zavedení platných doporučení, kterými se zabývala v roce 2010, pro čtyři systémově důležité platební systémy (TARGET2, EURO1, CORE a CSS). Toto hodnocení konstatuje, že všichni provozovatelé systémů nyní provedli nezbytné úkony k zavedení všech platných doporučení.

Veřejná konzultace k SecuRe Pay o doporučeních pro bezpečnost mobilních plateb

Rada guvernérů schválila 15. listopadu 2013 zahájení dvouměsíční veřejné konzultace o „Doporučeních pro bezpečnost mobilních plateb“ v souvislosti s činností evropského fóra o bezpečnosti malých plateb. Dokumentace k této veřejné konzultaci a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Sdělení o komplexním hodnocení rozvah

ECB, se souhlasem Rady guvernérů, oznámila 23. října 2013 podrobnosti o komplexním hodnocení rozvah, které má být provedeno při přípravě ECB na převzetí plné odpovědnosti za dohled v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM). Hodnocení, které bude zahájeno v listopadu 2013 a potrvá 12 měsíců, bude prováděno ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány členských států EU, které se SSM účastní. Tisková zpráva je společně s vysvětlujícím komentářem k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva o bankovních strukturách

Rada guvernérů schválila 25. října 2013 zveřejnění zprávy o bankovních strukturách („Banking Structures Report“), která na základě agregovaných údajů za eurozónu hodnotí hlavní strukturální změny v bankovním sektoru eurozóny. Zpráva pokrývá období od roku 2008 do roku 2012 a její součástí jsou také dostupné ukazatele za první pololetí roku 2013. Zpráva je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Publikace Financial Stability Review November 2013

Rada guvernérů schválila 20. listopadu 2013 vydání publikace „Financial Stability Review - November 2013“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a různých druhů jeho zranitelností, a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat nepříznivé turbulence. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB 27. listopadu 2013.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k převodu správy státního majetku na Banca Naţională a României

Rada guvernérů přijala 29. října 2013 stanovisko CON/2013/74 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k finanční restrukturalizaci podniků ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 5. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/75 na žádost slovinského ministerstva spravedlnosti.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.

Rada guvernérů přijala 6. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/76 na žádost Rady Evropské unie. Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2013 stanovisko CON/2013/77 na žádost Rady Evropské unie. Stanovisko bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Statistika

Nařízení ECB o statistkách investičních fondů, jednotek pro speciální účel a bank poštovních úřadů

Rada guvernérů přijala 18. října 2013 nařízení ECB o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění), nařízení ECB ohledně statistických údajů o aktivech a pasivech jednotek pro speciální účel zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) a nařízení ECB o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění). Tyto změny vyplývají z nových požadavků v důsledku zavedení nově přijatého evropského systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (ESA 2010) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013. Změny rovněž zohledňují nové uživatelské požadavky na analýzy v oblasti měnové politiky a hospodářské a finanční stability a příspěvky do dalších statistických výstupů. Plnění této nové statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB začne počátkem roku 2015. Všechny tři právní akty budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Návrh na obsazení funkce předsedy Rady dohledu pro jednotný mechanismus dohledu

Rada guvernérů schválila 6. listopadu 2013 návrh výboru pro předběžný výběr. Návrh se týká seznamu uchazečů postupujících do užšího výběru předsedy Rady dohledu pro jednotný mechanismus dohledu. Rada guvernérů dále rozhodla zaslat tento seznam Evropskému parlamentu a Radě EU. Rada guvernérů rozhodla 20. listopadu 2013 navrhnout do funkce předsedy Rady dohledu pro jednotný mechanismus dohledu Danièle Nouyovou. Související tisková zpráva byla tentýž den zveřejněna na internetových stránkách ECB. Nominace by měly být dokončeny do poloviny prosince 2013.

Doporučení Radě Evropské unie o externích auditorech Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 15. listopadu 2013 doporučení ECB/2013/42 Radě Evropské unie o externích auditorech Latvijas Banka. Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Prostory ECB

Kancelářské prostory pro jednotný mechanismus dohledu.

Rada guvernérů rozhodla 6. listopadu 2013 prodloužit nájem jedné ze stávajících budov ECB, budovy Eurotower, v níž budou ve střednědobém horizontu působit další pracovníci potřební pro výkon nových funkcí ECB v oblasti dohledu. V krátkodobém výhledu, než se ECB přemístí do svého nového sídla, budou pracovníci dohledu umístěni v pronajatých kancelářských prostorách budovy Japan Center. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média