Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2013

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 22.11.2013 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Pysyvät swapjärjestelyt keskuspankkien välillä

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.10.2013 tilapäisten kahdenvälisten swapjärjestelyjen muuttamisen pysyviksi yhteistyössä Englannin pankin ja Kanadan, Japanin, Yhdysvaltain ja Sveitsin keskuspankkien kanssa. Keskuspankit ilmoittivat pysyvistä swapjärjestelyistä yhteisesti 31.10.2013.

Rahoitusoperaatioiden toteuttaminen 9.7.2014–7.7.2015

EKP:n neuvosto päätti 7.11.2013, että perusrahoitusoperaatiot sekä pitempiaikaiset ja poikkeavalla maturiteetilla toteutettavat rahoitusoperaatiot toteutetaan edelleen kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Näin toimitaan niin kauan kuin on tarpeen ja ainakin vuoden 2015 kuudennen pitoajanjakson loppuun eli 7.7.2015 saakka. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Kolmen vuoden pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetun likviditeetin takaisinmaksun keskeyttäminen joulukuun lopulla

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.11.2013 kolmen vuoden pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetun likviditeetin takaisinmaksun keskeyttämisen joulukuun lopulla, sillä monien markkinaosapuolten ei odoteta osallistuvan ajankohtaan kaavailtuihin takaisinmaksuoperaatioihin. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 22.11.2013 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Belgian keskuspankin luottoriskinarviointijärjestelmä hyväksytty käytettäväksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa

EKP:n neuvosto päätti 14.11.2013 hyväksyä Belgian keskuspankin luottoriskinarviointijärjestelmän käyttämisen eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. EKP:n verkkosivuilla on täydellinen lista hyväksyttävistä kansallisten keskuspankkien omista luottoriskinarviointijärjestelmistä sekä tarkempaa tietoa eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnista.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Toinen SEPA-siirtymäraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.10.2013 julkaistavaksi toisen yhteiseen euromaksualueeseen siirtymistä koskevan SEPA-siirtymäraportin, jossa analysoidaan tilannetta euroalueen eri maissa ja euromääräisten tilisiirtojen ja suoraveloitusten sisämarkkinoiden syntymistä Eurooppaan sekä opastetaan siirtymävaiheen järjestelyissä. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Järjestelmäriskin kannalta merkittävien maksujärjestelmien toiminnan jatkuvuusvaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.10.2013 arvioinnin, joka koskee sen neljälle järjestelmäriskin kannalta merkittävälle maksujärjestelmälle (TARGET2, EURO1, CORE ja CSS) vuonna 2010 suuntaamien suositusten noudattamista. Arvioinnissa todettiin, että järjestelmäoperaattorit ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin kaikkien suositusten toteuttamiseksi.

SecuRe Pay ‑kannanottopyyntö mobiilimaksujen turvallisuutta koskevista suosituksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.11.2013 kannanottopyynnön esittämisen mobiilimaksujen turvallisuutta koskevista suosituksista, jotka perustuvat vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen foorumin työhön. Kannanottopyyntöön voi vastata kahden kuukauden ajan. Siihen liittyvät asiakirjat ja lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Taseiden kattavaa arviointia koskeva viestintä

EKP julkisti 23.10.2013 EKP:n neuvoston suostumuksella tarkempia tietoja taseiden kattavasta arvioinnista, joka suoritetaan ennen kuin pankkivalvonta siirtyy EKP:n vastuulle yhteisen pankkivalvontamekanismin myötä. Vuoden kestävä arviointi alkaa marraskuussa 2013, ja se toteutetaan yhteistyössä yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Lehdistötiedote ja sen liite ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkijärjestelmien rakenteita käsittelevä raportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.10.2013 julkaistavaksi pankkijärjestelmän rakenteita koskevan raportin “Banking Structures Report”, jossa käsitellään euroalueen pankkisektorin rakenteellista kehitystä koko euroaluetta kuvaavien yhteenlaskettujen tietojen pohjalta. Mukana on tietoja vuosilta 2008–2012 sekä saatavilla olleita indikaattoreita vuoden 2013 alkupuoliskolta. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2013

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.11.2013 julkaistavaksi marraskuun 2013 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – November 2013”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 27.11.2013.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valtion omaisuuden hallinnan siirtämisestä Banca Naţională a Românieille

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2013 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2013/74.

EKP:n lausunto yritysten taloudellisesta uudelleenjärjestelystä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2013 Slovenian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2013/75.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 6.11.2013 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/76. Lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2013 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/77. Lausunto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n asetukset sijoitusrahastojen, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen ja postisiirtolaitosten tilastoista

EKP:n neuvosto antoi 18.10.2013 seuraavat asetukset: asetus sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu), asetus arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) ja asetus tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta (uudelleenlaadittu). Tehdyt muutokset liittyvät uusiin vaatimuksiin, jotka on määritetty 21.5.2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EKT 2010). Uudelleenlaadituissa asetuksissa on huomioitu myös uudet rahapolitiikan, talouden ja rahoitusjärjestelmän vakauden analysoinnin käyttötarkoitukset sekä tietojen hyödyntäminen muissa tilastointiprosesseissa. Tietoja aletaan toimittaa uusien tilastovaatimusten mukaisesti vuoden 2015 alussa. Säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajan valintaprosessi

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.11.2013 esivalintakomitean esittämän luettelon parhaista hakijoista yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävään ja päätti lähettää luettelon Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle. EKP:n neuvosto päätti 20.11.2013 ehdottaa, että Danièle Nouy nimitetään yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajaksi. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä päätöstä koskeva lehdistötiedote. Nimitysprosessi odotetaan saatavan päätökseen joulukuun 2013 puoliväliin mennessä.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 15.11.2013 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Latvian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2013/42). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n toimitilat

Toimitiloja yhteisen pankkivalvonnan käyttöön

EKP:n neuvosto päätti 6.11.2013, että nykyisistä vuokralla olevista toimitiloista Eurotower-rakennus säilyy keskipitkällä aikavälillä niiden työntekijöiden käytössä, jotka hoitavat EKP:n valvontatehtäviä. Lyhyellä aikavälillä – kunnes EKP muuttaa uusiin toimitiloihinsa – valvontapuolen henkilöstö työskentelee vuokratiloissa Japan Center -rakennuksessa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Yhteyshenkilöt