Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Studeni 2013.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 22. studenoga 2013.

Tržišne operacije

Uspostava mreže stalnih dogovora o razmjeni među središnjim bankama

Upravno je vijeće 24. listopada 2013. odobrilo pretvorbu postojećih privremenih bilateralnih dogovora o razmjeni likvidnosti s kanadskom, britanskom, japanskom, američkom i švicarskom središnjom bankom u stalne dogovore o razmjeni. Šest središnjih banaka sudionica zajedno je objavilo uspostavu stalnih dogovora o razmjeni 31. listopada 2013.

Podaci o operacijama refinanciranja s namirom u razdoblju od 9. srpnja 2014. do 7. srpnja 2015.

Upravno je vijeće 7. studenoga 2013. odlučilo nastaviti provoditi glavne operacije refinanciranja, operacije refinanciranja s posebnim rokom dospijeća i operacije dugoročnijeg refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko dugo koliko bude potrebno, a najkraće do 7. srpnja 2015. kada završava šesto razdoblje održavanja u 2015. Priopćenje za javnost s tim u vezi možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Privremena obustava otplaćivanja trogodišnjih operacija dugoročnijeg refinanciranja na kraju godine

S obzirom na očekivano slabo zanimanje sudionika na tržištu, Upravno je vijeće 14. studenoga 2013. odobrilo obustavu operacija otplaćivanja sredstava iz trogodišnjega dugoročnijeg refinanciranja koje su trebale biti provedene krajem godine. Priopćenje za javnost s tim u vezi, koje je danas objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a, sadrži podrobnije informacije.

Prihvaćanje sustava za kreditnu procjenu banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique za korištenje u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava

Upravno je vijeće 14. studenoga 2013. odlučilo prihvatiti interni sustav za kreditnu procjenu središnje banke Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique za korištenje u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF). Cjelovit popis internih sustava za kreditnu procjenu, kao i podrobnije informacije o ECAF-u, možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Drugo izvješće o prelasku na SEPA-u

Upravno vijeće je 22. listopada 2013. odobrilo objavljivanje svojega drugog izvješća o prelasku na Područje jedinstvenoga platnog prometa u europodručju (SEPA), u kojem se analizira trenutačna situacija u državama europodručja u pogledu stvaranja jedinstvenog tržišta za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima širom Europe te daju smjernice za upravljanje prelaskom na Područje jedinstvenoga platnog prometa u europodručju. Izvješće i priopćenje za javnost s tim u vezi možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Provedba nadzornih očekivanja Eurosustava u pogledu trajnosti rada sistemski važnih platnih sustava

Upravno je vijeće 30. listopada 2013. odobrilo ocjenu provedbe još neprovedenih preporuka koje je 2010. uputilo četirima sistemski važnim platnim sustavima (TARGET2, EURO1, CORE i CSS). Zaključak te ocjene jest da su svi operateri sustava poduzeli potrebne korake kako bi proveli sve neprovedene preporuke.

Javno savjetovanje foruma SecuRe Pay o preporukama u vezi sa sigurnošću mobilnih plaćanja

Dana 15. studenoga 2013. Upravno je vijeće odobrilo pokretanje dvomjesečnoga javnog savjetovanja o „preporukama za sigurnost mobilnih plaćanja” u kontekstu aktivnosti europskog foruma za sigurnost malih plaćanja ( European Forum on the Security of Retail Payments). Dokumente u vezi s tim javnim savjetovanjem i povezano priopćenje za javnost možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Financijska stabilnost i nadzor

Obavijest o cjelovitoj ocjeni bilance

ESB je, s odobrenjem Upravnog vijeća, 23. listopada 2013. objavio pojedinosti u vezi s cjelovitom ocjenom bilance koja će biti provedena u sklopu priprema za ESB-ovo preuzimanje pune odgovornosti za nadzor u okviru jedinstvenoga nadzornog mehanizma (SSM). Ocjenjivanje, koje će početi u studenome 2013. i za koje je potrebno 12 mjeseci, provest će se u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica koje sudjeluju u SSM‑u. Priopćenje za javnost i objašnjenje možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće o ustroju bankarstva

Upravno je vijeće 25. listopada 2013. odobrilo objavljivanje izvješća o ustroju bankarstva ( Banking Structures Report), u kojem se razmatraju glavna strukturna kretanja u bankarskom sektoru europodručja na temelju agregiranih podataka za europodručje u razdoblju od 2008. do 2012., uključujući dostupne pokazatelje za prvu polovinu 2013. Izvješće i priopćenje za javnost s tim u vezi možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2013.

Upravno je vijeće 20. studenoga 2013. odobrilo objavljivanje novog broja pregleda financijske stabilnosti ( Financial Stability Review – November 2013), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira negativne poremećaje. Pregled bi trebao biti objavljen na mrežnim stranicama ESB‑a 27. studenoga 2013.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prenošenju upravljanja državne imovine na središnju banku Banca Naţională a României

Upravno je vijeće 29. listopada 2013. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo mišljenje CON/2013/74.

Mišljenje ESB-a o financijskom restrukturiranju društava u Sloveniji

Upravno je vijeće 5. studenoga 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva pravosuđa donijelo mišljenje CON/2013/75.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenih pravila i postupaka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog fonda za sanaciju banaka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

Upravno je vijeće 6. studenoga 2013. na zahtjev Vijeća Europske Unije donijelo mišljenje CON/2013/76. Mišljenje će biti objavljeno u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a. Popratno priopćenje za javnost možete pronaći i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada koje se odnose na račune za plaćanje, promjenu računa za plaćanje i pristup računima za plaćanje s osnovnim funkcijama

Upravno je vijeće 19. studenoga 2013. na zahtjev Vijeća Europske Unije donijelo mišljenje CON/2013/77. Mišljenje će biti objavljeno u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Statistika

Uredbe ESB-a o statistici investicijskih fondova, financijskih društava posebne namjene i poštanskih žiro institucija

Upravno je vijeće 18. listopada 2013. donijelo Uredbu ESB-a o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (preinačena) i Uredbu ESB-a o statistici imovine i obveza financijskih društava posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (preinačena) i Uredbu ESB-u o statističkim izvještajnim zahtjevima za poštanske žiro institucije koje primaju depozite od nemonetarnih financijskih institucija rezidenata europodručja (preinačena). Izmjene se odnose na nove zahtjeve koji su posljedica uvođenja nedavno usvojenoga Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (ESA 2010) u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. Te izmjene su, osim toga, u skladu s novim korisničkim zahtjevima u vezi s analizama na području monetarne politike, gospodarskih kretanja i financijske stabilnosti te predstavljaju doprinos drugim statističkim rezultatima. Izvješćivanje ESB-a u skladu s novim statističkim zahtjevima počet će početkom 2015. Sva tri pravna akta bit će objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Korporativno upravljanje

Prijedlog kandidata za mjesto predsjednika Nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma

Upravno je vijeće 6. studenoga 2013. odobrilo prijedlog predizbornog odbora u vezi s kandidatima za mjesto predsjednika Nadzornog odbora jedinstvenoga nadzornog mehanizma (SSM) koji su ušli u uži izbor i odlučilo poslati popis tih kandidata Europskom parlamentu i Vijeću EU-a. Upravno je vijeće 20. studenoga 2013. odlučilo predložiti gđu Danièle Nouy za mjesto predsjednika Nadzornog odbora novoga jedinstvenog nadzornog mehanizma. Priopćenje za javnost s tim u vezi objavljeno je istog dana na mrežnim stranicama ESB‑a. Postupak imenovanja trebao bi biti okončan do sredine prosinca 2013.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Latvijas Banka

Upravno je vijeće 15. studenoga 2013. donijelo Preporuku ESB/2013/42 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Poslovni prostor ESB-a

Uredski prostor za jedinstveni nadzorni mehanizam

Upravno je vijeće 6. studenoga 2013. odlučilo nastaviti unajmljivati jednu od zgrada koje trenutačno koristi – Eurotower, kao srednjoročno rješenje za dodatno osoblje koje je ESB-u potrebno za obavljanje novih nadzornih zadaća. U kratkoročnom razdoblju, dok se ESB ne preseli u svoju novu zgradu, osoblje nadzornog mehanizma radit će u unajmljenim uredima u tornju Japan Center. Priopćenje za javnost s tim u vezi možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Kontaktni podatci za medije