European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2013

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 22. novembra 2013

Operácie na trhu

Vytvorenie siete trvalých swapových dohôd medzi centrálnymi bankami

Dňa 24. októbra 2013 Rada guvernérov schválila zmenu existujúcich bilaterálnych swapových dohôd na dodanie likvidity s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federálnym rezervným systémom a Swiss National Bank z dočasných na stále. Šesť zúčastnených centrálnych bánk vytvorenie stálych swapových dohôd spoločne oznámilo 31. októbra 2013.

Podrobnosti refinančných operácií s dátumom vyrovnania od 9. júla 2014 do 7. júla 2015

Dňa 7. novembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o pokračovaní realizácie svojich hlavných a dlhodobejších refinančných operácií a refinančných operácií so špeciálnou dobou splatnosti formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, kým to bude nevyhnutné, minimálne však do konca šiesteho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2015, t. j. do 7. júla 2015. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Pozastavenie splácania trojročných dlhodobejších refinančných operácií koncom roka

Vzhľadom na očakávaný nízky záujem zo strany účastníkov trhu Rada guvernérov 14. novembra 2013 schválila pozastavenie splácania trojročných dlhodobejších refinančných operácií, ktoré sa mali uskutočniť koncom tohto roka. Bližšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe, ktorá bola dnes zverejnená na internetovej stránke ECB.

Prijatie systému Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique na hodnotenie kreditného rizika pre potreby rámca Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika

Rada guvernérov 14. novembra 2013 rozhodla o prijatí interného systému Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique na hodnotenie kreditného rizika pre potreby rámca Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF). Úplný zoznam systémov ICAS, spolu s podrobnejšími informáciami o rámci ECAF, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Druhá správa o prechode na SEPA

Dňa 22. októbra 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie druhej správy o prechode na Jednotnú oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA), ktorá analyzuje pokrok dosiahnutý v krajinách eurozóny pri vytváraní jednotného trhu pre bezhotovostne platby a priame inkasá v eurách v Európe a obsahuje usmernenia k riadeniu prechodu na Jednotnú oblasť platieb v eurách. Správa je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zavádzanie požiadaviek Eurosystému v oblasti dohľadu nad nepretržitou činnosťou systémovo dôležitých platobných systémov

Dňa 30. októbra Rada guvernérov schválila hodnotenie zavádzania odporúčaní, ktoré v roku 2010 vydala pre štyri systémovo dôležité platobné systémy (TARGET2, EURO1, CORE a CSS). Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že všetci prevádzkovatelia systémov prijali nevyhnutné kroky na zavedenie všetkých odporúčaní.

Verejná konzultácia o SecuRe Pay týkajúca sa odporúčaní k bezpečnosti mobilných platieb

Dňa 15. novembra 2013 Rada guvernérov schválila otvorenie dvojmesačnej verejnej konzultácie týkajúcej sa „Odporúčaní k bezpečnosti mobilných platieb“ v súvislosti s činnosťou Európskeho fóra o bezpečnosti retailových platieb. Dokumentácia k tejto verejnej konzultácii je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Oznámenie o komplexnom hodnotení súvah

ECB, so súhlasom Rady guvernérov, 23. októbra 2013 oznámila podrobnosti o komplexnom hodnotení súvah, ktoré sa uskutoční v rámci príprav ECB na prevzatie plnej zodpovednosti za dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Hodnotenie, ktoré sa začne v novembri 2013 a bude trvať 12 mesiacov, sa uskutoční v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov zapojených do mechanizmu SSM. Tlačová správa je spolu s vysvetlivkami k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o bankových štruktúrach

Dňa 25. októbra 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o bankových štruktúrach (Banking Structures Report), ktorá poskytuje prehľad hlavných znakov štrukturálneho vývoja v bankovom sektore eurozóny na základe agregovaných údajov za eurozónu. Správa sa vzťahuje na obdobie rokov 2008 – 2012 a obsahuje aj dostupné ukazovatele za prvý polrok 2013. Správa je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Publikácia Financial Stability Review – November 2013

Dňa 20. novembra 2013 Rada guvernérov schválila zverejnenie publikácie „Financial Stability Review - November 2013“, ktorá skúma hlavné zdroje rizík ohrozujúcich stabilitu finančného systému eurozóny a jeho slabé miesta, a poskytuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB 27. novembra 2013.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB o prevode správy štátneho majetku do rúk Banca Naţională a României

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/74 dňa 29. októbra 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB o finančnej reštrukturalizácii podnikov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/75 dňa 5. novembra 2013 na žiadosť slovinského ministerstva spravodlivosti.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010.

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/76 dňa 6. novembra 2013 na žiadosť Rady Európskej únie. Stanovisko bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/77 dňa 19. novembra 2013 na žiadosť Rady Európskej únie. Stanovisko bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Nariadenia ECB o štatistike týkajúcej sa investičných fondov, účelových finančných spoločností a poštových sporožírových inštitúcií

Dňa 18. októbra 2013 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB o štatistike týkajúcej sa aktív a pasív investičných fondov (prepracované znenie), nariadenie ECB o štatistike týkajúcej sa aktív a pasív účelových finančných spoločností zapojených do sekuritizačných transakcií (prepracované znenie) a nariadenie ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie poštových sporožírových inštitúcií, ktoré prijímajú vklady od iných ako peňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (prepracované znenie). Tieto zmeny súvisia s novými požiadavkami, ktoré vyplývajú zo zavedenia nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013. Zohľadňujú aj nové požiadavky používateľov týkajúce sa analýz v oblasti menovej politiky, ekonomickej a finančnej stability, ako aj príspevky do ďalších štatistických výstupov. Vykazovanie týchto nových štatistických požiadaviek ECB sa začne začiatkom roka 2015. Všetky tri právne predpisy budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Návrh na obsadenie pozície predsedu rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 6. novembra 2013 Rada guvernérov schválila návrh výboru pre predbežný výber týkajúci sa užšieho výberu kandidátov na pozíciu predsedu rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) a rozhodla o odoslaní príslušného zoznamu Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Dňa 20. novembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o nominácii Danièle Nouyovej na pozíciu predsedu rady pre jednotný dohľad jednotného mechanizmu dohľadu. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená v ten istý deň na internetovej stránke ECB. Proces vymenovania by mal byť ukončený do polovice decembra 2013.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka

Dňa 15. novembra 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/42 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Latvijas Banka. Odporúčanie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Sídlo ECB

Administratívne priestory pracovníkov jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 6. novembra 2013 Rada guvernérov rozhodla, že bude v strednodobom horizonte naďalej prenajímať jednu zo súčasných budov Eurotower pre ďalších zamestnancov, ktorí budú vykonávať nové úlohy ECB v oblasti dohľadu. V krátkodobom horizonte, kým sa ECB nepresunie do nového sídla, budú pracovníci dohľadu sídliť v prenajatých administratívnych priestoroch v budove Japan Center. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá