Menu

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2013. november

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. november 22., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Az állandóan rendelkezésre álló jegybankközi cserekonstrukciók hálózatának kiépítése

A Kormányzótanács 2013. október 24-én jóváhagyta, hogy a Bank of Canada, a Bank of England, a Bank of Japan, a Federal Reserve és a Swiss National Bank intézményeivel fennálló bilaterális átmeneti likviditáscsere-konstrukciókat állandóan rendelkezésre álló cserekonstrukciókká alakítsák át. A hat közreműködő központi bank 2013. október 31-én közösen jelentette be a váltást.

A 2014. július 9. és 2015. július 7. között elszámolandó refinanszírozási műveletek részletei

A Kormányzótanács 2013. november 7-én arról határozott, hogy ameddig szükséges, de legalább a 2015. évi hatodik tartalékolási időszak végéig, azaz 2015. július 7-ig folytatják a rögzített kamatú, teljes allokációs tender keretében nyújtott irányadó, speciális futamidejű és hosszabb lejáratú refinanszírozást. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az év végi időszak alatt felfüggesztik a hároméves, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek visszafizetését

A Kormányzótanács 2013. november 14-én – tekintettel a piaci szereplők által várt alacsony kamatra – jóváhagyta a hároméves futamidejű művelet év végére ütemezett visszafizetésének felfüggesztését. További részleteket a mai napon megjelenő sajtóközleményben lehet olvasni az EKB weboldalán.

A Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique hitelvizsgálati rendszerének akkreditálása az eurorendszer hitelminősítő rendszerébe

A Kormányzótanács 2013. november 14-én úgy határozott, hogy elfogadja a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique hitelvizsgálati rendszerét (ICAS) az eurorendszer hitelminősítő rendszerében (ECAF) való alkalmazásra. Az ICAS rendszerek teljes felsorolása, továbbá az ECAF-ra vonatkozó részletesebb információk az EKB weboldalán olvashatók.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A SEPA második migrációs jelentése

A Kormányzótanács 2013. október 22-én engedélyezte az Egységes Euro Fizetési Övezetre (SEPA) való áttérésről szóló második jelentésének közzétételét, amelyben elemzik, hol tartanak az euroövezeti tagországok az euroátutalás és -beszedés egységes európai piacának megteremtésében, valamint iránymutatást adnak a SEPA-ra való áttérés lebonyolításáról. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az eurorendszer rendszerszinten meghatározó fizetési rendszerei számára kidolgozott üzletmenet-folytonossági felvigyázói elvárások bevezetése

A Kormányzótanács 2013. október 30-án jóváhagyta azoknak a függőben levő ajánlásoknak a végrehajtásával kapcsolatos értékelést, amelyeket 2010-ben négy rendszerszempontból fontos fizetési rendszer (TARGET2, EURO1, CORE, CSS) számára fogalmazott meg. Az értékelésben megállapítják, hogy a rendszerüzemeltetők mind megtették a függőben levő ajánlások végrehajtásához szükséges lépéseket.

A SecuRe Pay nyilvános konzultációja a mobiltelefonos pénzforgalom biztonságával foglalkozó ajánlásokról

A Kormányzótanács 2013. november 15-én jóváhagyta egy kéthónapos nyilvános konzultáció elindítását, amelynek tárgya a kis összegű pénzforgalom biztonságának európai fóruma által megkezdett munka keretében a mobiltelefonos pénzforgalom biztonságát szolgáló ajánlások. A témával kapcsolatos dokumentáció megtalálható az EKB weboldalán.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Tájékoztatás az átfogó mérlegvizsgálatról

Az EKB a Kormányzótanács jóváhagyásával 2013. október 23-án bejelentette annak az átfogó mérlegvizsgálatnak a részleteit, amelyet annak előkészítésére végeznek el, hogy az EKB az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) keretében teljes hatáskörben felügyeleti funkciót lát majd el. A 2013 novemberében kezdődő vizsgálat 12 hónapig tart, és az SSM-ben részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival együttműködésben végzik el. Az erről szóló sajtóközlemény és magyarázó megjegyzés az EKB weboldalán olvasható.

Banking Structures Report (Bankstruktúra-jelentés)

A Kormányzótanács 2013. október 25-én jóváhagyta a bankstruktúra-jelentés közzétételét, amelyben euroövezeti aggregált adatok alapján áttekintik az euroövezeti bankszektor legfőbb strukturális folyamatait a 2008-tól 2012-ig tartó időszakban, továbbá a 2013 első feléről rendelkezésre álló mutatók alapján. A jelentés és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2013. november

A Kormányzótanács 2013. november 20-án engedélyezte a „Financial Stability Review – 2013. november” című jelentés közzétételét. Ebben áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, és átfogóan elemzik a rendszer képességét a kedvezőtlen fejlemények hatásának semlegesítésére. A kiadvány előreláthatólag 2013. november 27-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az állami tulajdonok kezelésének a Banca Naţională a României részére történő átadásáról

2013. október 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/74 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a vállalatok pénzügyi szerkezetátalakításáról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2013. november 5-én elfogadta a CON/2013/75 véleményt, amelyet a szlovén igazságügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslatáról a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2013. november 6-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/76 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki. A vélemény az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán kerül közzétételre.

Az EKB véleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló irányelv iránti javaslatáról

2013. november 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/77 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki. A vélemény az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Statisztika

EKB-rendeletek a befektetési alapokra, pénzügyi közvetítő társaságokra és postai zsíróbankokra vonatkozó statisztikáról

A Kormányzótanács 2013. október 18-án elfogadta a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló (átdolgozott) EKB-rendeletet, az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról szóló (átdolgozott) EKB-rendeletet, valamint az euroövezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézmények tekintetében a statisztikai adatszolgáltatás követelményeiről szóló (átdolgozott) EKB-rendeletet. A módosítások azokra az 549/2013/EU rendeletben lefektetett (2013. május 21.) új követelményekre vonatkoznak, amelyek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszerének (‘ESA 2010’) megvalósításából erednek. Ezenkívül gondoskodnak az új monetáris politikai, gazdasági és pénzügyi stabilitási felhasználói elemzések követelményeiről, valamint egyéb statisztikai végtermékekhez is hozzájárulnak. Az új statisztikai követelmények szerint az EKB-nak nyújtott adatszolgáltatás 2015 elején kezdődik. Mindhárom jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán kerül közzétételre.

Szervezetirányítási rendszer

Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti tanácsa elnöki posztjának betöltésére

A Kormányzótanács 2013. november 6-án jóváhagyta az előzetes válogatásért felelős bizottság által az SSM igazgatótanácsának elnöki posztjára kiválasztott jelöltek névsorát, és határozott annak Európai Parlament és az EU Tanácsa számára való megküldéséről. A Kormányzótanács 2013. november 20-án úgy határozott, hogy Danièle Nouy-t javasolja az említett pozícióra. Minderről ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán. A kinevezési folyamat várhatóan 2013 decemberének közepére zárul le.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2013. november 15-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2013/42 ajánlást a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az EKB székháza

Az egységes felügyeleti mechanizmushoz kapcsolódó irodák

A Kormányzótanács 2013. november 6-án úgy határozott, hogy megújítja egyik jelenlegi irodaházának, az Eurotowernek a bérletét, ahol középtávon a felügyeleti funkció teljesítésére felvett új munkavállalókat helyezi el az EKB. Rövidtávon, amíg az EKB át nem költözik az újonnan épülő székházba, a felügyelettel foglalkozó munkatársak számára a Japan Centerben bérelnek irodákat. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Médiakapcsolatok