Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada novembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2013. gada 22. novembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

Pastāvīga valūtas mijmaiņas darījumu tīkla izveide starp centrālajām bankām

Padome 2013. gada 24. oktobrī apstiprināja ar Kanādas Banku, Bank of England, Japānas Banku, Federālo rezervju sistēmu un Šveices Nacionālo banku noslēgto pagaidu divpusējo likviditātes mijmaiņas līgumu konvertēšanu par pastāvīgiem valūtas mijmaiņas līgumiem. Sešas iesaistītās centrālās bankas 2013. gada 31. oktobrī kopīgi paziņoja par šo pastāvīgo mijmaiņas līgumu noslēgšanu.

Sīkāka informācija par refinansēšanas operācijām, par kurām norēķins veicams no 2014. gada 9. jūlija līdz 2015. gada 7. jūlijam.

Padome 2013. gada 7. novembrī pieņēma lēmumu turpināt veikt galvenās, īpaša termiņa un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, izmantojot fiksētas procentu likmes izsoles procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, un vismaz līdz 2015. gada sestā rezervju prasību izpildes perioda beigām 2015. gada 7. jūlijā. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ITRO ar termiņu 3 gadi atmaksas apturēšana gada nogalē

Padome 2013. gada 14. novembrī apstiprināja gada nogalē plānoto ITRO ar termiņu 3 gadi atmaksāšanas operāciju apturēšanu, ņemot vērā gaidāmo tirgus dalībnieku mazo ieinteresētību. Sīkāka informācija sniegta attiecīgajā paziņojumā presei, kas šodien publicēts ECB interneta vietnē.

Padome 2013. gada 14. novembrī pieņēma lēmumu apstiprināt Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique iekšējo kredītnovērtējuma sistēmu (ICAS) izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas ietvaros (ECAF). Pilns ICAS saraksts, kā arī sīkāka informācija par ECAF pieejama ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Otrais SEPA migrācijas ziņojums

Padome 2013. gada 22. oktobrī atļāva publicēt otro ziņojumu par migrāciju uz Vienoto euro maksājumu telpu (SEPA), kurā analizēta situācija euro zonas valstīs saistībā ar vienota tirgus izveidi kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro visā Eiropā, kā arī sniegtas vadlīnijas par pārejas procesa uz vienoto euro maksājumu telpu vadību. Ziņojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu darbības nepārtrauktības pārraudzības gaidu īstenošana

Padome 2013. gada 30. oktobrī apstiprināja novērtējumu par vēl neīstenoto ieteikumu, ko tā pieņēma 2010. gadā, ieviešanu attiecībā uz četrām sistēmiski nozīmīgām maksājumu sistēmām (TARGET2, EURO1, CORE un CSS). Šajā novērtējumā tiek secināts, ka visi sistēmu operatori veikuši nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu visus vēl neīstenotos ieteikumus.

SecuRe Pay publiskā apspriešanās par ieteikumiem attiecībā uz mobilo maksājumu drošību

Padome 2013. gada 15. novembrī apstiprināja divus mēnešus ilgas sabiedriskās apspriešanās uzsākšanu par "Ieteikumiem par mobilo maksājumu drošību" saistībā ar Neliela apjoma maksājumu drošības Eiropas foruma veikto darbu. Dokumentācija, kas saistīta ar šo publisko apspriešanos, kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejama ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Paziņojums par visaptverošu bilances novērtējumu

Ar Padomes apstiprinājumu 2013. gada 23. oktobrī tika paziņota sīkāka informācija par visaptverošu bilances novērtējumu, kas tiks īstenots, ECB gatavojoties pilnībā uzņemties uzraudzības pienākumus kā vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) daļu. Vērtēšana, kas tiks sākta 2013. gada novembrī un pabeigta pēc 12 mēnešiem, notiks sadarbībā ar to dalībvalstu, kuras piedalās VUM, nacionālajām kompetentajām iestādēm. Paziņojums presei kopā ar paskaidrojumu pieejams ECB interneta vietnē.

Ziņojums par banku struktūrām

Padome 2013. gada 25. oktobrī apstiprināja ziņojuma par banku struktūrām publicēšanu. Šajā ziņojumā aplūkotas būtiskākās strukturālās norises euro zonas banku sektorā, pamatojoties uz apkopotajiem euro zonas datiem laika periodā no 2008. līdz 2012. gadam, ietverot pieejamos rādītājus par 2013. gada 1. pusgadu. Ziņojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

2013. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2013. gada 20. novembrī atļāva publicēt 2013. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt nelabvēlīgus satricinājumus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2013. gada 27. novembrī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par valsts īpašuma pārvaldes funkciju nodošanu Banca Naţională a României

Padome 2013. gada 29. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2013/74 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par uzņēmumu finanšu restrukturēšanu Slovēnijā

Padome 2013. gada 5. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/75 pēc Slovēnijas Tieslietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010

Padome 2013. gada 6. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/76 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Atzinums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē. Attiecīgais paziņojums presei arī pieejams ECB interneta vietnē.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām

Padome 2013. gada 19. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2013/77 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Atzinums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Statistika

ECB regulas par ieguldījumu fondu, finanšu instrumentsabiedrību un pasta žironorēķinu iestāžu statistiku

Padome 2013. gada 18. oktobrī pieņēma ECB Regulu par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija), ECB Regulu par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) un ECB Regulu par statistikas ziņošanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu (pārstrādāta versija). Grozījumi attiecas uz jaunajām prasībām, kas izriet no tikko pieņemtās Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā piemērošanas (ESA 2010) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013. Tajos aplūkotas arī lietotājiem izvirzītās jaunās prasības attiecībā uz monetāro politiku, ekonomikas un finanšu stabilitātes analīzi, kā arī ieguldījumu citos statistikas datos. Pārskatu sniegšana ECB pēc šīm jaunajām statistikas prasībām sāksies 2015. gada sākumā. Visi trīs tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Priekšlikums par kandidātu Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam

Padome 2013. gada 6. novembrī apstiprināja priekšatlases komitejas priekšlikumu attiecībā uz atlasīto kandidātu sarakstu Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam un pieņēma lēmumu nosūtīt šo sarakstu Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Padome 2013. gada 20. novembrī pieņēma lēmumu ierosināt Danielas Nuī (Danièle Nouy) kandidatūru Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes priekšsēdētājas amatam. Attiecīgais paziņojums presei tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta vietnē. Gaidāms, ka kandidatūra tiks apstiprināta līdz 2013. gada decembra vidum.

ECB Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem

Padome 2013. gada 15. novembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2013/42 Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB telpas

Vienotā uzraudzības mehānisma biroju telpas

Padome 2013. gada 6. novembrī pieņēma lēmumu arī turpmāk nomāt vienu no pašreizējām ēkām – Eurotorni –, lai vidējā termiņā nodrošinātu ar telpām papildu darbiniekus, kas nepieciešami, lai ECB varētu veikt jaunos uzraudzības pienākumus. Īstermiņā, līdz notiks ECB pārvākšanās uz ECB jaunajām telpām, uzraudzības darbinieki tiks izmitināti īrētās biroju telpās Japan Center ēkā. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei