Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2013

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 22 november 2013

Marknadsoperationer

Inrättande av nätverk av stående swapparrangemang mellan centralbanker

Den 24 oktober 2013 godkände ECB-rådet att de befintliga temporära swapparrangemangen med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve och Swiss National Bank ändras till stående swapparrangemang. De sex deltagande centralbankerna informerade gemensamt om detta stående swapparrangemang den 31 oktober 2013.

Information om refinansieringstransaktioner med avveckling under perioden 9 juli 2014 till 7 juli 2015

Den 7 november 2013 beslutade ECB-rådet att fortsätta genomföra sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner med särskild löptid och sina extra långfristiga refinansieringstransaktioner i form av fastränteanbud med full tilldelning så länge det behövs, och åtminstone till slutet av den sjätte uppfyllandeperioden 2015, vilken löper ut den 7 juli 2015. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Suspendering av återbetalningar inom det treåriga LTRO-programmet under slutet av året

Den 14 november godkände ECB-rådet, mot bakgrund av de av marknadsaktörerna förväntade låga räntor, att suspendera de treåriga LTRO-återbetalningstransaktioner som enligt planerna ska ske vid årsskiftet. Mer information finns i ett pressmeddelande som publicerades på ECB:s webbplats idag.

Kreditbedömningssystemet hos Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique accepteras för användning inom Eurosystemets ramverket för kreditbedömning

Den 14 november 2013 beslutade ECB-rådet att godkänna att det interna kreditbedömningssystem (ICAS) som används av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique kan användas inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF). På ECB:s webbplats finns den fullständiga listan över interna bedömningssystem (ICAS) och även mer information om ECAF.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Andra rapporten om övergång till SEPA

Den 22 oktober 2013 offentliggjorde ECB-rådet den andra rapporten om övergången till ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA). I rapporten analyseras hur långt länder i euroområdet har kommit i arbetet med att i Europa skapa en gemensam marknad för kredittransaktioner och autogireringar i euro. Rapporten ger också vägledning i hur övergångsperioden ska hanteras. Rapporten, samt ett pressmeddelande därom, finns på ECB:s webbplats.

Implementering av Eurosystemets förväntningar som övervakare av systemviktiga betalningssystem

Den 30 oktober 2013 godkände ECB-rådet bedömningen av implementeringen av de ännu ej genomförda rekommendationer som rådet uttalade 2010 till fyra systemviktiga betalningssystem (Target2, EURO1, CORE och CSS). I bedömningen dras slutsatsen att alla systemoperatörer nu har vidtagit de åtgärder som krävs för att implementera alla ännu ej genomförda rekommendationer.

Offentligt samråd om SecuRe Pay avseende rekommendationer för säkerhet för mobila betalningar

Den 15 november antog ECB-rådet lanseringen av ett två månader långt offentligt samråd om ”Rekommendationer för säkerhet för mobila betalningar” i samband med det arbete som European Forum on the Security of Retail Payments har gjort för säkra massbetalningar (SecuRe Pay). Dokumentationen om detta offentliga samråd och ett pressmeddelande därom finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Meddelande om den ingående bedömningen av balansräkningar

Den 23 oktober 2013 offentliggjorde ECB, med ECB-rådets godkännande, detaljerad information om den ingående bedömning som ska göras som förberedelse innan ECB övertar ansvaret för banktillsynsverksamheten inom för ramen den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Bedömningen ska inledas i november 2013 och kommer att ta 12 månader att genomföra. Den kommer att genomföras i samarbete med behöriga nationella myndigheter i de medlemsstater som deltar i SSM. Pressmeddelandet och en förklaring finns på ECB:s webbplats.

Rapport om bankstrukturer

Den 25 oktober 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av "Banking Structures Report", som ger en översyn av de huvudsakliga strukturella utvecklingstendenserna i euroområdets banksektor. Översynen är baserad på aggregerade data för euroområdet från 2008 till 2012, samt även indikatorer för det första halvåret 2013 i de fall sådana finns tillgängliga. Rapporten, samt ett pressmeddelande därom, finns på ECB:s webbplats.

Financial Stability Review – november 2013

Den 20 november 2013 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – November 2013”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem och ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 27 november 2013.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om en överföring av förvaltningen av statsegendom till Banca Naţională a României

Den 29 oktober 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/74 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om finansiell rekonstruktion av företag i Slovenien

Den 5 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/75 på begäran av finansministeriet i Slovenien.

ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond samt ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010

Den 6 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/76 på begäran av Europeiska unionens råd. Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Den 19 november 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/77 på begäran av Europeiska unionens råd. Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-förordningar om statistik gällande investeringsfonder, värdepapperiseringsinstitut och postgiroinstitut

Den 18 oktober 2013 antog ECB-rådet ECB-förordningen om statistik över tillgångar och skulder i investeringsfonder (omarbetning), ECB-förordningen om statistik över tillgångar och skulder i värdepapperiseringsinstitut som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (omarbetning) och ECB-förordningen om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot insättningar från icke-monetära finansinstitut hemmahörande i euroområdet (omarbetning). Ändringarna gäller de nya kraven som har tillkommit genom implementeringen av det nyligen antagna europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (ESA 2010) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013. De föreskriver också nya användarkrav för analyser gällande penningpolitisk, ekonomisk och finansiell stabilitet, samt bidrar även med andra statistikprodukter. Rapporteringen till ECB av dessa nya statistikkrav kommer att inledas i början av 2015. Samtliga tre rättsakter kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Förslag på kandidater till befattningen som ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd

Den 6 november 2013 godkände ECB-rådet förvalskommitténs föreslagna kandidater till befattningen som ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd. ECB-rådet beslutade att skicka listan över föreslagna kandidater till Europaparlamentet och Europeiska rådet. Den 20 november 2013 beslutade ECB-rådet att föreslå Danièle Nouy till befattningen som ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats samma dag. Nomineringsprocessen väntas vara färdig i mitten av december 2013.

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka

Den 15 november 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/42 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB:s lokaler

Kontorslokaler för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)

Den 6 november 2013 beslutade ECB-rådet att fortsätta hyra en av sina nuvarande byggnader, Eurotower, för att på medellång sikt kunna erbjuda kontorslokaler till den extra personal som krävs för att ECB ska kunna utföra sitt nya tillsynsarbete. Innan ECB flyttar till sina nya lokaler kommer personal inom tillsynsmekanismen temporärt att arbeta i hyrda kontorsutrymmen i Japan Tower. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media