Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2013

EMBARGO

EMBARGO până la data de 22 noiembrie 2013, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operaţiuni de piaţă

Înfiinţarea unei reţele de acorduri de swap permanente între băncile centrale

La data de 24 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat conversia în acorduri de swap permanente a acordurilor de swap reciproce destinate furnizării temporare de lichiditate existente cu Bank of Canada, Bank of England, Banca Japoniei, Rezervele Federale ale SUA şi Banca Naţională a Elveţiei. Cele şase bănci centrale participante au anunţat în comun crearea acestor acorduri de swap permanente la data de 31 octombrie 2013.

Detaliile operaţiunilor de refinanţare cu decontare în perioada 9 iulie 2014-7 iulie 2015

La data de 7 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a hotărât continuarea derulării operaţiunilor principale de refinanţare, a operaţiunilor excepţionale de refinanţare şi a operaţiunilor de refinanţare pe termen mai lung (ORTL) sub forma unor proceduri de licitaţie la rată fixă şi cu alocare integrală atât timp cât va fi necesar şi cel puţin până la încheierea celei de-a şasea perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii din anul 2015, respectiv până la data de 7 iulie 2015. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Suspendarea rambursărilor ORTL cu scadenţa la 3 ani la sfârşitul anului

La data de 14 noiembrie 2013, având în vedere interesul scăzut anticipat din partea participanţilor pe piaţă, Consiliul guvernatorilor a aprobat suspendarea operaţiunilor de rambursare a ORTL cu scadenţa la 3 ani programate la sfârşitul anului. Informaţii mai detaliate sunt furnizate într-un comunicat de presă pe această temă, publicat astăzi pe website‑ul BCE.

Acceptarea sistemului de evaluare a creditelor al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în vederea utilizării acestuia în limitele cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor

La data de 14 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să accepte sistemul intern de evaluare a creditelor ( in-house credit assessment system – ICAS) al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique în vederea utilizării acestuia în limitele cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor ( Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Lista completă a ICAS, precum şi informaţii mai detaliate privind ECAF sunt disponibile pe website-ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Al doilea raport privind migrarea la SEPA

La data de 22 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al doilea raport privind migrarea la zona unică de plăţi în euro ( Single Euro Payments Area – SEPA), care analizează situaţia actuală în ţările din zona euro în ceea ce priveşte crearea unei pieţe unice pentru operaţiunile de transfer credit şi debitare directă în euro în întreaga Europă şi furnizează orientări referitoare la gestionarea procesului de tranziţie la o zonă unică de plăţi în euro. Raportul, însoţit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website‑ul BCE.

Implementarea anticipaţiilor Eurosistemului referitoare la monitorizarea continuităţii operaţionale în cazul sistemelor de plăţi de importanţă sistemică

La data de 30 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea implementării recomandărilor pendinte pe care le-a formulat, în anul 2010, la adresa a patru sisteme de plăţi de importanţă sistemică (TARGET2, EURO1, CORE şi CSS). Concluzia desprinsă în urma evaluării este că toţi operatorii de sistem au adoptat măsurile necesare pentru a implementa toate recomandările pendinte.

Consultarea publică SecuRe Pay referitoare la recomandările privind securitatea plăţilor prin dispozitive mobile

La data de 15 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice cu durata de două luni referitoare la „Recomandările privind securitatea plăţilor prin dispozitive mobile” în contextul activităţii desfăşurate de Forumul european privind securitatea plăţilor de mică valoare. Documentaţia aferentă acestei consultări publice, însoţită de un comunicat de presă pe această temă, este disponibilă pe website-ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Comunicare privind evaluarea completă a bilanţurilor

La data de 23 octombrie 2013, BCE, cu aprobarea Consiliului guvernatorilor, a anunţat detaliile evaluării complete a bilanţurilor care va fi efectuată în pregătirea asumării de către BCE a responsabilităţii depline pentru supraveghere în cadrul mecanismului unic de supraveghere (MUS). Evaluarea, care va începe în luna noiembrie 2013 şi va dura 12 luni, va fi realizată în colaborare cu autorităţile naţionale competente ale statelor membre participante la MUS. Comunicatul de presă, însoţit de o notă explicativă, este disponibil pe website‑ul BCE.

Raportul privind structurile bancare

La data de 25 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea raportului privind structurile bancare ( Banking Structures Report), ce analizează principalele evoluţii structurale în sectorul bancar din zona euro pe baza datelor agregate pentru zona euro, care se referă la perioada 2008-2012 şi care includ indicatori pentru semestrul I 2013 în cazurile în care aceştia sunt disponibili. Raportul, însoţit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website‑ul BCE.

Financial Stability Review – noiembrie 2013

La data de 20 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – noiembrie 2013, care examinează principalele surse de risc şi vulnerabilitate la adresa stabilităţii sistemului financiar din zona euro şi oferă o analiză completă a capacităţii acestuia de a absorbi şocurile adverse. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 27 noiembrie 2013.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la transferul administrării unor proprietăţi ale statului către Banca Naţională a României

La data de 29 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/74, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la restructurarea financiară a companiilor în Slovenia

La data de 5 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/75, la solicitarea Ministerului Justiţiei din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului

La data de 6 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/76, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene. Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE. Un comunicat de presă însoţitor este, de asemenea, disponibil pe website‑ul BCE.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază

La data de 19 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/77, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene. Avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Statistică

Regulamentele BCE privind statisticile referitoare la fondurile de investiţii, societățile vehicul investițional şi oficiile poștale care prestează servicii de virament

La data de 18 octombrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare), Regulamentul BCE privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (reformare) şi Regulamentul BCE privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (reformare). Modificările sunt generate de noile cerinţe rezultate din implementarea Sistemului european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană („SEC 2010”), adoptat recent în cadrul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013. Acestea se referă, de asemenea, la noile cerinţe ale utilizatorilor pentru analizele de politică monetară, economice şi privind stabilitatea financiară, precum şi la contribuţia la alte produse statistice. Raportarea acestor noi cerinţe statistice la BCE va debuta la începutul anului 2015. Toate cele trei acte juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Propunere pentru postul de preşedinte al Consiliului de supraveghere al mecanismului unic de supraveghere

La data de 6 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat propunerea Comitetului de preselecţie privind candidaţii preselectaţi pentru postul de preşedinte al Consiliului de supraveghere al mecanismului unic de supraveghere şi a decis să trimită lista restrânsă Parlamentului European şi Consiliului UE. La data de 20 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să o propună pentru acest post pe dna Danièle Nouy. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat la aceeaşi dată pe website‑ul BCE. Se aşteaptă ca procesul de numire să fie finalizat până la jumătatea lunii decembrie 2013.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka

La data de 15 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/42 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Sediul BCE

Spaţiu pentru birouri destinat mecanismului unic de supraveghere

La data de 6 noiembrie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să continue închirierea uneia dintre clădirile actuale, Eurotower, pentru a găzdui pe termen mediu personalul suplimentar necesar pentru îndeplinirea de către BCE a noilor atribuţii de supraveghere. Pe termen scurt, până la mutarea BCE în noul sediu, personalului cu atribuţii de supraveghere îi va fi alocat un spaţiu pentru birouri închiriat în clădirea Japan Center. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Contacte media