Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2013

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 22. novembra 2013 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Vzpostavitev mreže stalnih dogovorov o zamenjavi med centralnimi bankami

Svet ECB je 24. oktobra 2013 odobril, da se obstoječi začasni dvostranski dogovori o zamenjavi likvidnosti s kanadsko, britansko, japonsko, ameriško in švicarsko centralno banko pretvorijo v stalne dogovore o zamenjavi. Sodelujočih šest centralnih bank je vzpostavitev stalnih dogovorov o zamenjavi skupaj najavilo 31. oktobra 2013.

Podrobnosti o operacijah refinanciranja s poravnavo v obdobju od 9. julija 2014 do 7. julija 2015

Svet ECB je 7. novembra 2013 sklenil, da se bodo operacije glavnega refinanciranja, operacije refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti in operacije dolgoročnejšega refinanciranja še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, in sicer tako dolgo, kot bo potrebno, vsekakor pa vsaj do konca šestega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2015, ki se konča 7. julija 2015. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Prekinitev odplačila 3-letnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob koncu leta

Svet ECB je 14. novembra 2013 zaradi pričakovanega majhnega zanimanja tržnih udeležencev odobril, da se prekinejo operacije odplačila sredstev iz 3-letnega dolgoročnejšega refinanciranja, ki bi morale biti izvedene ob koncu leta. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je bilo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Sprejetje bonitetnega sistema centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v bonitetni okvir Eurosistema

Svet ECB je 14. novembra 2013 sklenil, da se sprejme uporaba internega bonitetnega sistema centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v sklopu bonitetnega okvira Eurosistema. Celoten seznam internih bonitetnih sistemov ter podrobnejše informacije o bonitetnem okviru Eurosistema so na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Drugo poročilo o migraciji na SEPA

Svet ECB je 22. oktobra 2013 odobril objavo drugega poročila o migraciji na enotno območje plačil v eurih (SEPA). Poročilo analizira stanje v državah euroobmočja pri vzpostavljanju enotnega trga kreditnih plačil in direktnih obremenitev v eurih v Evropi ter daje usmeritve o vodenju prehoda na enotno območje plačil v eurih. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljeni na spletni strani ECB.

Izvajanje Eurosistemovih pričakovanj preglednikov glede neprekinjenega poslovanja sistemsko pomembnih plačilnih sistemov

Svet ECB je 30. oktobra 2013 odobril oceno izvajanja še neuresničenih priporočil, ki jih je leta 2010 naslovil na štiri sistemsko pomembne plačilne sisteme (TARGET2, EURO1, CORE in CSS). Zaključek ocene je, da so vsi upravljavci sistemov sprejeli potrebne ukrepe za izvedbo vseh še neuresničenih priporočil.

Javna razprava foruma SecuRe Pay o priporočilih glede varnosti mobilnih plačil

Svet ECB je 15. novembra 2013 odobril začetek dvomesečne javne razprave o »priporočilih za varnost mobilnih plačil« v okviru prizadevanj evropskega foruma o varnosti plačil malih vrednosti (European Forum on the Security of Retail Payments). Dokumentacija v zvezi s to razpravo je skupaj s sporočilom za javnost na voljo na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Obveščanje o celoviti oceni bilanc stanja

ECB je 23. oktobra 2013 po odobritvi Sveta ECB objavila podrobnosti o celoviti oceni bilanc stanja, ki bo izvedena kot del priprav na prevzem polnih nadzornih pristojnosti s strani ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora. Ocena, ki se bo začela novembra 2013 in bo zaključena v 12 mesecih, bo izvedena v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, ki so udeležene v enotnem mehanizmu nadzora. Sporočilo za javnost je skupaj s pojasnilom objavljeno na spletni strani ECB.

Poročilo o strukturi bančništva

Svet ECB je 25. oktobra 2013 odobril objavo poročila o strukturi bančništva (Banking Structures Report). Poročilo obravnava glavna strukturna gibanja v bančnem sektorju euroobmočja na podlagi agregiranih podatkov za euroobmočje ter zajema obdobje od leta 2008 do leta 2012 in vključuje kazalnike za prvo polovico leta 2013, kjer so ti na voljo. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljeni na spletni strani ECB.

Pregled finančne stabilnosti, november 2013

Svet ECB je 20. novembra 2013 odobril objavo nove številke pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – November 2013). Poročilo ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira negativne motnje. Pregled bo 27. novembra 2013 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prenosu upravljanja državnih nepremičnin na centralno banko Banca Naţională a României

Svet ECB je 29. oktobra 2013 mnenje CON/2013/74 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o finančnem prestrukturiranju gospodarskih družb v Sloveniji

Svet ECB je 5. novembra 2013 mnenje CON/2013/75 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za pravosodje.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta

Svet ECB je 6. novembra 2013 mnenje CON/2013/76 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije. Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno tudi na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov

Svet ECB je 19. novembra 2013 mnenje CON/2013/77 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije. Mnenje bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Statistika

Uredbe ECB o statistiki investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, in poštnih žiro institucij

Svet ECB je 18. oktobra 2013 sprejel Uredbo ECB o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev), Uredbo ECB o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, (prenovitev) ter Uredbo ECB o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev). Spremembe se nanašajo na nove zahteve, ki so posledica izvajanja novo sprejetega Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESR 2010) skladno z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013. Izpolnjujejo tudi nove uporabniške zahteve na področju analiziranja denarne politike, gospodarskih gibanj in finančne stabilnosti ter prispevajo k drugim statističnim rezultatom. Poročanje Evropski centralni banki v skladu z novimi statističnimi zahtevami se bo začelo na začetku leta 2015. Vsi trije pravni akti bodo objavljeni v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predlog kandidatov za položaj predsednika oz. predsednice Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora

Svet ECB je 6. novembra 2013 odobril predlog predizbirne komisije glede kandidatov, ki so v ožjem izboru za položaj predsednika oz. predsednice Nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora, ter sklenil, da ožji izbor pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu EU. Svet ECB je 20. novembra 2013 sklenil, da za položaj predsednice Nadzornega odbora v novem enotnem mehanizmu nadzora predlaga Danièle Nouy. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB. Proces imenovanja bo predvidoma zaključen do sredine decembra 2013.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka

Svet ECB je 15. novembra 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/42 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Prostori ECB

Pisarniški prostori za enotni mehanizem nadzora

Svet ECB je 6. novembra 2013 sklenil, da bo v najemu ostala ena od sedanjih zgradb, tj. Eurotower, v kateri bodo srednjeročno dobili prostor dodatni zaposleni, ki so potrebni zato, da bi ECB lahko izvajala nove nadzorne naloge. Kratkoročno bodo nadzorniki nastanjeni v najetih pisarnah v stolpnici Japan Center, dokler se ECB ne preseli v svoje nove prostore. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Stiki za medije