Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. lapkričio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2013 m. lapkričio 22 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Nuolatinių apsikeitimo sandorių tarp centrinių bankų sistemos sukūrimas

2013 m. spalio 24 d. Valdančioji taryba pritarė dabartinių laikinų susitarimų dėl dvišalių likvidumo apsikeitimo sandorių su Kanados banku, Anglijos banku, Japonijos banku, Federaline rezervų sistema ir Šveicarijos nacionaliniu banku konvertavimui į nuolatinius apsikeitimo susitarimus. Šeši susiję centriniai bankai kartu paskelbė apie tokius nuolatinius apsikeitimo susitarimus 2013 m. spalio 31 d.

Informacija apie refinansavimo operacijas, už kurias bus atsiskaitoma nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2015 m. liepos 7 d.

2013 m. lapkričio 7 d. Valdančioji taryba nusprendė toliau vykdyti pagrindines refinansavimo, specialios trukmės ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas kaip fiksuotųjų palūkanų normų aukcionus, paskirstant visą sumą tol, kol reikės, bet ne trumpiau kaip iki 2015 m. šešto atsargų laikymo laikotarpio pabaigos – 2015 m. liepos 7 d. Susijęs pranešimas spaudai skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Metų pabaigoje stabdomas sumų, grąžintinų pagal 3 m. ITRO, mokėjimas

2013 m. lapkričio 14 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į tai, kad rinkos dalyviai tikisi žemų palūkanų normų, leido sustabdyti sumų, grąžinamų pagal 3 m. ITRO, mokėjimą, kuris turėjo būti vykdomas metų pabaigoje. Išsamesnė informacija pateikta šiandien ECB interneto svetainėje paskelbtame susijusiame pranešime spaudai.

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique kreditų vertinimo sistemos pripažinimas tinkama naudoti Eurosistemos kreditų vertinimo sistemoje

2013 m. lapkričio 14 d. Valdančioji taryba nusprendė leisti naudoti Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique vidaus kreditų vertinimo sistemą Eurosistemos kreditų vertinimo sistemoje. ECB interneto svetainėje paskelbtas visas vidaus kreditų vertinimo sistemų sąrašas ir išsamesnė informacija apie Eurosistemos kreditų vertinimo sistemą.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Antroji ataskaita apie perėjimą prie SEPA (angl. SEPA migration report)

2013 m. spalio 22 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti antrąją ataskaitą apie perėjimą prie SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės), kurioje analizuojama, kokią pažangą yra padariusius euro zonos šalys, kurdamos bendrą kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais rinką Europoje ir pateikiamos gairės, susijusios su perėjimo prie SEPA proceso valdymu. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos veiklos tęstinumo priežiūros lūkesčių sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms įgyvendinimas

2013 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba pritarė dar neįgyvendintų rekomendacijų, skirtų keturioms sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (t. y. TARGET2, EURO1, CORE ir CSS), kurias ji svarstė 2010 m., vykdymo įvertinimui. Įvertinus padaryta išvada, kad visų sistemų operatoriai ėmėsi būtinų veiksmų, kad būtų įgyvendintos visos dar neįvykdytos rekomendacijos.

SecuRe Pay vieša konsultacija dėl rekomendacijų dėl mobiliųjų mokėjimų saugumo

2013 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į Europos mažmeninių mokėjimų saugumo forumo atliktą darbą, pritarė, kad būtų paskelbta du mėnesius truksianti vieša konsultacija dėl Rekomendacijos dėl mobiliųjų mokėjimų saugumo. Su šia vieša konsultacija susiję dokumentai ir atitinkamas pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Informavimas apie išsamų balanso vertinimą

2013 m. spalio 23 d., pritarus Valdančiajai tarybai, ECB paskelbė smulkų išsamaus balanso vertinimo aprašymą. Šis vertinimas bus atliekamas ECB rengiantis prisiimti visą atsakomybę už priežiūrą bendrame priežiūros mechanizme. Vertinimas, kuris prasidės 2013 m. lapkričio mėn. ir tęsis 12 mėnesių, bus vykdomas bendradarbiaujant su bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Pranešimas spaudai ir aiškinamasis raštas yra paskelbti ECB interneto svetainėje.

Ataskaita apie bankų struktūrą (angl. Banking Structures Report)

2013 m. spalio 25 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą paskelbti Ataskaitą apie bankų struktūrą, kurioje, remiantis suvestiniais euro zonos duomenimis, apžvelgiami pagrindiniai euro zonos bankų sektoriaus struktūriniai pokyčiai nuo 2008 iki 2012 m. Į ataskaitą įtraukti ir 2013 m. pirmojo pusmečio rodikliai, jei turėta duomenų. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinio stabilumo apžvalga – 2013 m. lapkričio mėn. („Financial Stability Review – November 2013“)

2013 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2013 m. lapkričio mėn.“ (angl. Financial Stability Review - November 2013), kuriame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti nepalankius pokyčius. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2013 m. lapkričio 27 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl valstybės turto valdymo perdavimo Banca Naţională a României  

2013 m. spalio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/74 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl bendrovių finansinio restruktūrizavimo Slovėnijoje

2013 m. lapkričio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/75 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010

2013 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/76 Europos Sąjungos Tarybos prašymu. Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis

2013 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/77 Europos Sąjungos Tarybos prašymu. Nuomonė bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Statistika

ECB reglamentai dėl investicinių fondų, finansinių priemonių bendrovių ir pašto žiro įstaigų statistikos

2013 m. spalio 18 d. Valdančioji taryba priėmė ECB reglamentą dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija), ECB reglamentą dėl finansinių priemonių bendrovių, sudarančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) ir ECB reglamentą dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančių indėlius iš ne pinigų finansinių įstaigų euro zonos rezidentų (nauja redakcija). Pataisos susijusios su naujais reikalavimais, kurie atsirado dėl vadovaujantis 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2013/549 įgyvendinamos naujai priimtos Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESS2010). Pataisos taip pat atitinka naujus reikalavimus naudotojams dėl pinigų politikos, ekonominio ir finansinio stabilumo analizės, o taip pat dėl indėlių į kitus statistinius rezultatus. Atskaitomybė ECB pagal šiuos naujus statistinius reikalavimus įsigalios 2015 m. pradžioje. Visi trys teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Valdymas

Pasiūlymas dėl kandidato bendro priežiūros mechanizmo Valdybos pirmininko vietai užimti

2013 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba pritarė išankstinės atrankos komiteto siūlomiems į galutinį sąrašą atrinktiems kandidatams bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos pirmininko vietai užimti ir nutarė pateikti galutinį kandidatų sąrašą Europos Parlamentui ir ES Tarybai. 2013 m. lapkričio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė teikti p. Danièle Nouy kandidatūrą naujojo bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos pirmininko vietai užimti. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas tą pačią dieną ECB interneto svetainėje. Tikimasi, kad skyrimo procedūra bus baigta iki 2013 m. gruodžio vidurio.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditorių

2013 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2013/42, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditorių. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB patalpos

Biurų patalpos bendro priežiūros mechanizmo darbuotojams

2013 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė ir toliau nuomotis vieną iš šiuo metu banko naudojamų pastatų – Eurotower, kad vidutiniu laikotarpiu galėtų suteikti patalpas papildomiems darbuotojams, kurių reikės, kad ECB galėtų vykdyti jam pavestus su priežiūra susijusius naujus uždavinius. Iki tol, kol ECB persikels į savo naujas patalpas, priežiūros srityje dirbantiems banko tarnautojams bus išnuomotos biuro patalpos Japan Center pastate. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai