Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2013

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 22. november 2013 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Oprettelse af et netværk af stående swapaftaler mellem centralbanker

Den 24. oktober 2013 godkendte Styrelsesrådet omdannelsen af de eksisterende midlertidige bilaterale likviditetsswapaftaler med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve og Schweizerische Nationalbank til stående swapaftaler. Den 31. oktober 2013 udsendte de seks deltagende centralbanker en fælles meddelelse om oprettelsen af de stående swapaftaler.

Information om markedsoperationer med afvikling i perioden fra 9. juli 2014 til 7. juli 2015

Den 7. november 2013 besluttede Styrelsesrådet, at de primære markedsoperationer, markedsoperationerne på særlige vilkår og de langfristede markedsoperationer fortsat vil blive udført som auktioner til fast rente med fuld tildeling, så længe det er nødvendigt, og i hvert fald indtil udgangen af den sjette reservekravsperiode i 2015 den 7. juli 2015. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Suspension af planlagte tilbagebetalinger af de 3-årige langfristede markedsoperationer ved årsskiftet

Den 14. november 2013 godkendte Styrelsesrådet på baggrund af forventninger om lav interesse fra markedsdeltagernes side, at de planlagte tilbagebetalinger af de 3-årige langfristede markedsoperationer ved årsskiftet suspenderes. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som offentliggøres i dag på ECB's websted.

Godkendelse af anvendelsen af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques kreditvurderingssystem inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering

Den 14. november 2013 besluttede Styrelsesrådet at godkende anvendelsen af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques interne kreditvurderingssystem inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. På ECB's websted findes en liste over alle interne kreditvurderingssystemer samt mere detaljerede oplysninger om Eurosystemets rammer for kreditvurdering.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Den anden SEPA-migreringsrapport

Den 22. oktober 2013 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre den anden rapport om migreringen til det fælles eurobetalingsområde, SEPA. Rapporten indeholder en analyse af de fremskridt, der er gjort i eurolandene, med hensyn til oprettelsen af et fælles marked for kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro i hele Europa, samt retningslinjer for styringen af processen i forbindelse med overgangen til SEPA. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Gennemførelse af Eurosystemets forventninger til forretningsvidereførelse for systemisk vigtige betalingssystemer

Den 30. oktober 2013 godkendte Styrelsesrådet vurderingen af gennemførelsen af de udestående anbefalinger, som det i 2010 havde rettet til fire systemisk vigtige betalingssystemer (Target2, Euro 1, CORE og CSS). I vurderingen konkluderes det, at alle systemoperatører nu har truffet de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af alle anbefalinger.

SecuRe Pay's offentlige høring om anbefalinger vedrørende sikre mobilbetalinger

Den 15. november 2013 vedtog Styrelsesrådet lanceringen af en to måneder lang offentlig høring om "anbefalinger om sikkerhed i forbindelse med mobilbetalinger" inden for rammerne af arbejdet i European Forum on the Security of Retail Payments. Dokumentationen vedrørende denne offentlige høring findes sammen med en tilhørende pressemeddelelse på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og tilsyn

Information om den omfattende vurdering af kreditinstitutternes balance

Den 23. oktober 2013 offentliggjorde ECB med Styrelsesrådets accept nærmere oplysninger om den omfattende balancevurdering, som skal foretages, inden ECB overtager det fulde tilsynsansvar inden for den fælles tilsynsmekanisme (SSM – Single Supervisory Mechanism). Vurderingen, der indledes i november 2013, og som det vil tage 12 måneder at gennemføre, udføres i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, der deltager i SSM. Pressemeddelelsen findes på ECB's websted sammen med en forklarende note.

Rapport om bankstrukturer

Den 25. oktober 2013 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af "Banking Structures Report", der gennemgår den vigtigste strukturelle udvikling i euroområdets banksektor på grundlag af aggregerede data for euroområdet for perioden 2008 – 2012, herunder indikatorer for 1. halvår 2013, hvor disse foreligger. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Financial Stability Review – november 2013

Den 20. november 2013 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – November 2013". Publikationen indeholder en gennemgang af de største risici og kilder til sårbarhed, for så vidt angår den finansielle stabilitet i euroområdets finansielle system, samt en omfattende analyse af den kapacitet, som det finansielle system i euroområdet har til at modstå negative påvirkninger. Den offentliggøres på ECB's websted den 27. november 2013.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om overførsel af administrationen af statslige ejendomme til Banca Naţională a României

Den 29. oktober 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/74 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om finansiel rekonstruktion af virksomheder i Slovenien

Den 5. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/75 på anmodning af det slovenske justitsministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

Den 6. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/76 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union. Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted. Der findes desuden en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner

Den 19. november 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/77 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union. Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Statistik

ECB's forordninger om statistik vedrørende investeringsforeninger, financial vehicle corporations og postgirokontorer

Den 18. oktober 2013 vedtog Styrelsesrådet ECB's forordning om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning), ECB's forordning om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning), og ECB's forordning om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (omarbejdning). Ændringerne er relateret til de nye krav som følge af gennemførelsen af det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ENS 2010) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013, der blev vedtaget for nylig. Desuden tager de højde for nye brugerkrav med hensyn til pengepolitiske og økonomiske analyser og analyser af finansiel stabilitet samt bidraget til andre statistiske produkter. Indberetningen til ECB i henhold til disse nye statistikkrav indledes i begyndelsen af 2015. Alle tre retsakter offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

Forslag til besættelse af stillingen som formand for tilsynsrådet for den fælles tilsynsmekanisme

Den 6. november 2013 godkendte Styrelsesrådet prækvalifikationskomitéens forslag til en liste over udvalgte kandidater til stillingen som formand for tilsynsrådet for den fælles tilsynsmekanisme (SSM) og besluttede at sende listen til Europa-Parlamentet og EU-Rådet. Den 20. november 2013 besluttede Styrelsesrådet at indstille Danièle Nouy til stillingen som formand for tilsynsrådet for den nye fælles tilsynsmekanisme. En pressemeddelelse herom blev samme dag offentliggjort på ECB's websted. Nomineringsprocessen forventes at være afsluttet medio december 2013.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka

Den 15. november 2013 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2013/42 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka. Henstillingen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's lokaler

Lokaler til den fælles tilsynsmekanisme (SSM)

Den 6. november 2013 besluttede Styrelsesrådet at fortsætte lejemålet af den ene af ECB's nuværende bygninger, Eurotower, for på mellemlangt sigt at skaffe plads til det ekstra personale, som kræves i forbindelse med ECB's nye tilsynsopgaver. På kort sigt – indtil ECB flytter til det nye hovedsæde – vil SSM's personale arbejde i lejede kontorer i Japan Center. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser